Tento 8TB externý disk je pohá­ňaný iba USB-C por­tom

Michaela Líšková / 5. apríla 2016 / Tools a produktivita

Nie je potrebný žiadny adap­tér.

Spo­loč­nosť Sea­gate pred­sta­vila mon­štrózny, až 8 tera­baj­tový, externý hard disk, ktorý bude na trhu budúci mesiac za $350. Innov8, ako sa hard disk nazýva, si na napá­ja­nie vyža­duje iba USB typu C, čo z neho robí per­fekt­ného spo­loč­níka pre mnoho note­bo­okov vyda­ných medzi minu­lým rokom a dneš­kom. Sea­gate pre­hla­suje, že je to prvý externý hard disk tejto veľ­kosti, ktorý nepot­re­buje napá­jací zdroj alebo adap­tér.

Screen_Shot_2016-03-30_at_11.24.10_AM.0

Nie je to práve malý USB kľúč, ale je vysoká šanca, že si ho mnoho ľudí napriek tomu nechá doma na stole. Nie je to niečo, čo so sebou budú nosiť v taške alebo v ruk­saku. Dizajn je na štýl LaCie, čo by nemalo byť žiad­nym prek­va­pe­ním, keďže Sea­gate túto spo­loč­nosť kúpili v roku 2012 a odvtedy sa od nich už pár vecí ohľa­dom dizajnu naučili.

Screen_Shot_2016-03-30_at_11.24.21_AM.0

Prav­de­po­dobne to ani nebude naj­rých­lejší disk na trhu, ale USB 3.1 by malo zaru­čiť cel­kom vysokú rých­losť pre­nosu. Innov8 je naozaj iba o svo­jej veľ­kosti a USB-C konek­tore. Sea­gate tvrdí, že jeho veľ­kosť ti dá mož­nosť ulo­žiť viac ako dva mili­óny piesní, štyri mili­óny foto­gra­fií a osem­sto fil­mov (v HD kva­lite). To už znie dosť dobre, čo povieš?

zdroj: theverge.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: seagate.com, zdroj foto­gra­fií: seagate.com

Pridať komentár (0)