Ten­to 8TB exter­ný disk je pohá­ňa­ný iba USB-C por­tom

Michaela Líšková / 5. apríla 2016 / Lifehacking

Nie je potreb­ný žiad­ny adap­tér.

Spo­loč­nosť Sea­ga­te pred­sta­vi­la mon­štróz­ny, až 8 tera­baj­to­vý, exter­ný hard disk, kto­rý bude na trhu budú­ci mesiac za $350. Inno­v8, ako sa hard disk nazý­va, si na napá­ja­nie vyža­du­je iba USB typu C, čo z neho robí per­fekt­né­ho spo­loč­ní­ka pre mno­ho note­bo­okov vyda­ných medzi minu­lým rokom a dneš­kom. Sea­ga­te pre­hla­su­je, že je to prvý exter­ný hard disk tej­to veľ­kos­ti, kto­rý nepot­re­bu­je napá­ja­cí zdroj ale­bo adap­tér.

Screen_Shot_2016-03-30_at_11.24.10_AM.0

Nie je to prá­ve malý USB kľúč, ale je vyso­ká šan­ca, že si ho mno­ho ľudí napriek tomu nechá doma na sto­le. Nie je to nie­čo, čo so sebou budú nosiť v taš­ke ale­bo v ruk­sa­ku. Dizajn je na štýl LaCie, čo by nema­lo byť žiad­nym prek­va­pe­ním, keď­že Sea­ga­te túto spo­loč­nosť kúpi­li v roku 2012 a odvte­dy sa od nich už pár vecí ohľa­dom dizaj­nu nauči­li.

Screen_Shot_2016-03-30_at_11.24.21_AM.0

Prav­de­po­dob­ne to ani nebu­de naj­rých­lej­ší disk na trhu, ale USB 3.1 by malo zaru­čiť cel­kom vyso­kú rých­losť pre­no­su. Inno­v8 je naozaj iba o svo­jej veľ­kos­ti a USB-C konek­to­re. Sea­ga­te tvr­dí, že jeho veľ­kosť ti dá mož­nosť ulo­žiť viac ako dva mili­ó­ny pies­ní, šty­ri mili­ó­ny foto­gra­fií a osem­sto fil­mov (v HD kva­li­te). To už znie dosť dob­re, čo povieš?

zdroj: theverge.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: seagate.com, zdroj foto­gra­fií: seagate.com

Pridať komentár (0)