Ten­to cha­lan si pre­me­nil Xbox One S na lap­top

Rudolf Nečas / 30. augusta 2016 / Tech a inovácie

Šikov­nosť a vyna­lie­za­vosť stá­li za vzni­kom uni­kát­ne­ho gad­ge­tu.

Xbox One S je impo­zant­ný kus hard­vé­ru, kto­rý opro­ti pôvod­né­mu dizaj­nu Xbox One v štý­le “VHS pre­hrá­vač z 90-tych” poriad­ne schu­dol a pri­chá­dza v men­šom, moder­ne vyze­ra­jú­com oba­le. Pod­ľa Mic­ro­sof­tu je o 40% men­ší a táto odtuč­ňo­va­cia kúra mu urči­te pomoh­la. V jeho men­šom tele je zabu­do­va­ný aj zdroj a tak zo zaria­de­nia trčí už len samot­ný kábel, bez tej “teh­ly” ako v prí­pa­de jeho pred­chod­cu.

maxresdefault

foto: youtube.com

Ale Edward Zarick to dotia­hol ešte o krok ďalej s jeho vhod­ne pome­no­va­ným Xbo­ok One S, kto­rý spá­ja hard­vér Xbo­xu One S s 19 pal­co­vou, 720p obra­zov­kou a ste­reo repro­duk­tor­mi. To všet­ko v oba­le nie o veľa väč­šom než bež­ný note­bo­ok. Xbo­ok síce nie je sku­toč­ný lap­top, pre­to­že vyža­du­je stá­ly zdroj napá­ja­nia, ale je urči­te viac pre­nos­ný ako bež­ná kon­zo­la od Mic­ro­sof­tu. Má síce vlast­nú obra­zov­ku, ale stá­le si zacho­vá­va aj port pre 4K HDMI výstup, kto­rý umož­ňu­je aby Xbo­ok One S stá­le fun­go­val ako nor­mál­na kon­zo­la s pre­hrá­va­ním videa v 4K a HDR (za pred­po­kla­du, že máš kom­pa­ti­bil­ný tele­ví­zor).

Xbo­ok nie je prvý Zaric­kov výtvor čo sa her­ných kon­zol týka. Na jeho web­strán­keYou­tu­be kaná­li si môžeš pozrieť čo ten­to cha­lan doká­zal s pôvod­ným Xbox One (Xbo­ok One) ale­bo Pla­y­Sta­ti­on 4 (Pla­y­Bo­ok 4). Asi naj­viac pôso­bi­vý je jeho Pla­y­Bo­x4O­ne, pri kto­rom do jed­né­ho pre­nos­né­ho oba­lu vtes­nal Xbox One aj Pla­y­Sta­ti­on 4.

Zaric­ko­ve kre­ácie však nie sú len modi­fi­ká­cie pre ohu­ro­va­nie ľudí na You­Tu­be, na jeho webe si ich môžeš aj kúpiť. Ale pre­nos­nosť má svo­ju cenu, kto­rá roz­hod­ne nie je zaned­ba­teľ­ná. Xbo­ok One S začí­na na 1 495 dolá­roch bez poš­tov­né­ho, čo je opro­ti cene nor­mál­ne­ho Xbox One S poriad­ny roz­diel. To už rad­šej so sebou vlá­čiť bež­ný Xbox a tel­ku.

20160810_135105-copy-1024x576

foto: edsjunk.net

zdroj: theverge.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: stuff.co.za

Pridať komentár (0)