Tento cha­lan si pre­me­nil Xbox One S na lap­top

Rudolf Nečas / 30. augusta 2016 / Tech a inovácie

Šikov­nosť a vyna­lie­za­vosť stáli za vzni­kom uni­kát­neho gad­getu.

Xbox One S je impo­zantný kus hard­véru, ktorý oproti pôvod­nému dizajnu Xbox One v štýle “VHS pre­hrá­vač z 90-tych” poriadne schu­dol a pri­chá­dza v men­šom, moderne vyze­ra­jú­com obale. Podľa Mic­ro­softu je o 40% menší a táto odtuč­ňo­va­cia kúra mu určite pomohla. V jeho men­šom tele je zabu­do­vaný aj zdroj a tak zo zaria­de­nia trčí už len samotný kábel, bez tej “tehly” ako v prí­pade jeho pred­chodcu.

maxresdefault

foto: youtube.com

Ale Edward Zarick to dotia­hol ešte o krok ďalej s jeho vhodne pome­no­va­ným Xbook One S, ktorý spája hard­vér Xboxu One S s 19 pal­co­vou, 720p obra­zov­kou a ste­reo repro­duk­tormi. To všetko v obale nie o veľa väč­šom než bežný note­book. Xbook síce nie je sku­točný lap­top, pre­tože vyža­duje stály zdroj napá­ja­nia, ale je určite viac pre­nosný ako bežná kon­zola od Mic­ro­softu. Má síce vlastnú obra­zovku, ale stále si zacho­váva aj port pre 4K HDMI výstup, ktorý umož­ňuje aby Xbook One S stále fun­go­val ako nor­málna kon­zola s pre­hrá­va­ním videa v 4K a HDR (za pred­po­kladu, že máš kom­pa­ti­bilný tele­ví­zor).

Xbook nie je prvý Zaric­kov výtvor čo sa her­ných kon­zol týka. Na jeho web­stránkeYou­tube kanáli si môžeš pozrieť čo tento cha­lan doká­zal s pôvod­ným Xbox One (Xbook One) alebo Pla­y­Sta­tion 4 (Pla­y­Book 4). Asi naj­viac pôso­bivý je jeho Pla­y­Bo­x4One, pri kto­rom do jed­ného pre­nos­ného obalu vtes­nal Xbox One aj Pla­y­Sta­tion 4.

Zaric­kove kre­ácie však nie sú len modi­fi­ká­cie pre ohu­ro­va­nie ľudí na You­Tube, na jeho webe si ich môžeš aj kúpiť. Ale pre­nos­nosť má svoju cenu, ktorá roz­hodne nie je zaned­ba­teľná. Xbook One S začína na 1 495 dolá­roch bez poš­tov­ného, čo je oproti cene nor­mál­neho Xbox One S poriadny roz­diel. To už rad­šej so sebou vlá­čiť bežný Xbox a telku.

20160810_135105-copy-1024x576

foto: edsjunk.net

zdroj: theverge.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: stuff.co.za

Pridať komentár (0)