Ten­to izra­el­ský star­tup mení sme­ti na pali­vo

Nikola Tokárová / 30. augusta 2016 / Tech a inovácie

Home­Bi­ogas je názov prí­stro­ja, kto­rý doká­že meniť orga­nic­ký odpad na pali­vo. Bež­ný orga­nic­ký odpad, kto­rý sa vypro­du­ku­je v domác­nos­ti, ako zvyš­ky jedál a zvie­ra­cí odpad, sa doká­že zme­niť na plyn na vare­nie a teku­té hno­ji­vo. Eli­mi­nu­je až jed­nu tonu orga­nic­ké­ho odpa­du a redu­ku­je emi­sie až o 6 ton roč­ne.

Táto tak­mer 40-kilo­vá maši­na, kto­rá sa pou­ží­va jed­no­duch­šie ako umý­vač­ka ria­du spra­cu­je den­ne až 6 lit­rov odpa­du, vrá­ta­ne mäso­vých zvyš­kov, mlieč­nych pro­duk­tov ale­bo 15 lit­rov odpa­du po zvie­ra­tách. Z toh­to množ­stva odpa­du vie vyťa­žiť plyn na vare­nie na tri hodi­ny, čiže dosta­tok na uva­re­nie troch jedál a 10 lit­rov prí­rod­né­ho teku­té­ho hno­ji­va.

1-3

foto: homebiogas.dor7.com

Aj keď kra­ji­ny prvé­ho sve­ta roč­ne vypro­du­ku­jú 220 mili­ó­nov potra­vi­no­vé­ho odpa­du, šty­ri mili­ó­ny ľudí umie­ra­jú na pria­me a nepria­me násled­ky vare­nia z tuhé­ho pali­va ako dre­vo a uhlie.

V minu­lom roku Európ­ska únia spus­ti­la pilot­ný prog­ram, v kto­rom umiest­ni­la 40 Home­Bi­ogas sys­té­mov do domác­nos­tí v dedi­ne al-Awja v Ira­ku.

P1510792-1-e1435324799909

foto: tlv1.fm 

Oshik Efra­ti, CEO Home­bi­ogas sa vyjad­ril: „Ten­to sys­tém bude dostup­ný pre kaž­dé­ho, kto ho bude potre­bo­vať v roz­ví­ja­jú­com sa sve­te. Eli­mi­nu­je odpad, vyro­bí čis­tý plyn a zabrá­ni tomu, aby ľudia nevdy­cho­va­li dym.“

Home­bi­ogas tak môže ušet­riť množ­stvo živo­tov vo vidiec­kych oblas­tiach po celom sve­te, kde dym z vare­nia ale­bo otvo­re­ný oheň spô­so­bu­jú ocho­re­nia dýcha­cích ciest, ale­bo aj úmr­tia.

HomeBiogas1

foto: inhabitat.com

Ami Amir vyts­vet­ľu­je, ako Home­Bi­ogas fun­gu­je: „Sys­tém pra­cu­je kon­ti­nu­ál­nym prie­to­kom. Mate­riá­ly na vyho­de­nie sa vkla­da­jú spre­du a plyn a hno­ji­vo vychá­dza­jú zoza­du. Uni­kát­ny mecha­niz­mus regu­lu­je tlak ply­nu a umož­ňu­je mu, aby bol vydá­va­ný pod sta­bil­ným tla­kom a pri­pra­ve­ný na vare­nie ale­bo kúre­nie. Posky­tu­je čis­tú ener­giu a hno­ji­vo, nepoš­ko­dzu­je zdra­vie a záro­veň recyk­lu­je vše­tok mok­rý orga­nic­ký odpad gene­ro­va­ný domác­nos­ťa­mi.“

zdroj: anonhq.com, zdroj titul­nej foto: homebiogas.dor7.com

Pridať komentár (0)