Tento izra­el­ský star­tup mení smeti na palivo

Nikola Tokárová / 30. augusta 2016 / Tech a inovácie

Home­Bi­ogas je názov prí­stroja, ktorý dokáže meniť orga­nický odpad na palivo. Bežný orga­nický odpad, ktorý sa vypro­du­kuje v domác­nosti, ako zvyšky jedál a zvie­rací odpad, sa dokáže zme­niť na plyn na vare­nie a tekuté hno­jivo. Eli­mi­nuje až jednu tonu orga­nic­kého odpadu a redu­kuje emi­sie až o 6 ton ročne.

Táto tak­mer 40-kilová mašina, ktorá sa pou­žíva jed­no­duch­šie ako umý­vačka riadu spra­cuje denne až 6 lit­rov odpadu, vrá­tane mäso­vých zvyš­kov, mlieč­nych pro­duk­tov alebo 15 lit­rov odpadu po zvie­ra­tách. Z tohto množ­stva odpadu vie vyťa­žiť plyn na vare­nie na tri hodiny, čiže dosta­tok na uva­re­nie troch jedál a 10 lit­rov prí­rod­ného teku­tého hno­jiva.

1-3

foto: homebiogas.dor7.com

Aj keď kra­jiny prvého sveta ročne vypro­du­kujú 220 mili­ó­nov potra­vi­no­vého odpadu, štyri mili­óny ľudí umie­rajú na priame a nepriame následky vare­nia z tuhého paliva ako drevo a uhlie.

V minu­lom roku Európ­ska únia spus­tila pilotný prog­ram, v kto­rom umiest­nila 40 Home­Bi­ogas sys­té­mov do domác­ností v dedine al-Awja v Iraku.

P1510792-1-e1435324799909

foto: tlv1.fm 

Oshik Efrati, CEO Home­bi­ogas sa vyjad­ril: „Tento sys­tém bude dostupný pre kaž­dého, kto ho bude potre­bo­vať v roz­ví­ja­jú­com sa svete. Eli­mi­nuje odpad, vyrobí čistý plyn a zabráni tomu, aby ľudia nevdy­cho­vali dym.“

Home­bi­ogas tak môže ušet­riť množ­stvo živo­tov vo vidiec­kych oblas­tiach po celom svete, kde dym z vare­nia alebo otvo­rený oheň spô­so­bujú ocho­re­nia dýcha­cích ciest, alebo aj úmr­tia.

HomeBiogas1

foto: inhabitat.com

Ami Amir vyts­vet­ľuje, ako Home­Bi­ogas fun­guje: „Sys­tém pra­cuje kon­ti­nu­ál­nym prie­to­kom. Mate­riály na vyho­de­nie sa vkla­dajú spredu a plyn a hno­jivo vychá­dzajú zozadu. Uni­kátny mecha­niz­mus regu­luje tlak plynu a umož­ňuje mu, aby bol vydá­vaný pod sta­bil­ným tla­kom a pri­pra­vený na vare­nie alebo kúre­nie. Posky­tuje čistú ener­giu a hno­jivo, nepoš­ko­dzuje zdra­vie a záro­veň recyk­luje vše­tok mokrý orga­nický odpad gene­ro­vaný domác­nos­ťami.“

zdroj: anonhq.com, zdroj titul­nej foto: homebiogas.dor7.com

Pridať komentár (0)