Tento nástroj dokáže iden­ti­fi­ko­vať aj tla­čený font za pár sekúnd

Ľudo Nastišin, sketcher.sk / 10. júla 2016 / Tech a inovácie

Spec­tor by mohol byť jedi­neč­ným nástro­jom pre fanú­ši­kov typo­gra­fie – pro­to­typ dokáže rozo­znať a pome­no­vať fonty len jed­ným sním­kom.

Spector-blog

Jed­nou z otrav­ných častí dizaj­nér­skej práce je iden­ti­fi­ko­vať fonty. S takým množ­stvom variá­cií vrá­tane han­dwri­ting fon­tov a kur­zív to vôbec nie je jed­no­du­ché. Avšak s pomo­cou Spec­tor môže byť toto roz­poz­ná­va­nie oveľa jed­no­duch­šie.

Tento pro­to­typ navrhol štu­dent a vyzerá až prí­liš dobre na to, aby bol sku­toč­ným pro­duk­tom. Schopný uro­biť fotku textu a cez jeho tvar, hrúbku a ker­ning siah­nuť po data­báze, zdá sa to ako real-life eyed­rop­per tool. Aku­rát pre slová.

0a296eda3a509466385f8a00752a69ce

Aj keď je to stále len v počia­toč­nom štá­diu, Spec­tor dokáže iden­ti­fi­ko­vať nie­koľko roz­diel­nych font fami­lies a dokonca aj dete­ko­vať CMYK/RGB farby. Momen­tálne ešte nie je na pre­daj, no ak sa mu bude aj naďa­lej dariť rozo­zná­vať fonty a farby, nemá inú budú­nosť ako nevy­hnutný nástroj pre typog­rap­he­rov a gra­fic­kých dizaj­né­rov.

sketcher_banner

zdroj: sketcher.sk, zdroj foto­gra­fií: cre­a­ti­veb­loq

Pridať komentár (0)