Ten­to nástroj doká­že iden­ti­fi­ko­vať aj tla­če­ný font za pár sekúnd

Ľudo Nastišin, sketcher.sk / 10. júla 2016 / Tech a inovácie

Spec­tor by mohol byť jedi­neč­ným nástro­jom pre fanú­ši­kov typo­gra­fie – pro­to­typ doká­že rozo­znať a pome­no­vať fon­ty len jed­ným sním­kom.

Spector-blog

Jed­nou z otrav­ných čas­tí dizaj­nér­skej prá­ce je iden­ti­fi­ko­vať fon­ty. S takým množ­stvom variá­cií vrá­ta­ne han­dwri­ting fon­tov a kur­zív to vôbec nie je jed­no­du­ché. Avšak s pomo­cou Spec­tor môže byť toto roz­poz­ná­va­nie ove­ľa jed­no­duch­šie.

Ten­to pro­to­typ navrhol štu­dent a vyze­rá až prí­liš dob­re na to, aby bol sku­toč­ným pro­duk­tom. Schop­ný uro­biť fot­ku tex­tu a cez jeho tvar, hrúb­ku a ker­ning siah­nuť po data­bá­ze, zdá sa to ako real-life eyed­rop­per tool. Aku­rát pre slo­vá.

0a296eda3a509466385f8a00752a69ce

Aj keď je to stá­le len v počia­toč­nom štá­diu, Spec­tor doká­že iden­ti­fi­ko­vať nie­koľ­ko roz­diel­nych font fami­lies a dokon­ca aj dete­ko­vať CMYK/RGB far­by. Momen­tál­ne ešte nie je na pre­daj, no ak sa mu bude aj naďa­lej dariť rozo­zná­vať fon­ty a far­by, nemá inú budú­nosť ako nevy­hnut­ný nástroj pre typog­rap­he­rov a gra­fic­kých dizaj­né­rov.

sketcher_banner

zdroj: sketcher.sk, zdroj foto­gra­fií: cre­a­ti­veb­loq

Pridať komentár (0)