Tento plu­gin ti pomôže oba­la­mu­tiť stránky, ktoré zaka­zujú Ad Bloc­ker

Dárius Polák / 12. februára 2016 / Tech a inovácie

Poznáš to, máš Ad Bloc­ker, z dôvodu zby­toč­ného otra­vo­va­nia rekla­mami. Čo však na strán­kach, ktoré vyslo­vene zaka­zujú Ad Bloc­ker? Túto otázku ti zod­po­vie dopl­nok do pre­hlia­dača adb­loc­ker-bloc­ker.

Je to veľmi jed­no­du­ché — oklame stránky, ktoré využí­vajú anti-adb­loc­ker tech­no­ló­giu vďaka tomu, že pre ne fun­guje ako náv­štev­ník, ktorý nevy­užíva Adb­loc­ker.

Tento dopl­nok umož­ňuje udr­žať blo­ko­va­nie reklám potom, čo nav­ští­viš stránku, ktorá by ho zvy­čajne zaká­zala pou­ží­vať pomo­cou súboru JavaSc­ript a zoznamu fil­trov. To zna­mená, že môžeš obísť zákazy, reklamy a blo­ká­tory od bež­ných spra­vo­daj­ských spo­loč­ností, ako je For­bes, ktoré neumož­nia prí­stup pokiaľ máš Ad Block zapnutý.

Pôsobí proti rade rôz­nych tech­no­ló­gií, ktoré sa pou­ží­vajú na detek­ciu uží­va­te­ľov Adb­lock, a je prav­de­po­dobné, že bude súčas­ťou ďal­šieho zbro­je­nia, potom, čo deve­lo­peri vymys­lia, ako blo­ko­vať vstup ľuďom využí­va­jú­cich Adb­locker.

Adb­loc­ker zís­kaš tu.

ad_blocking

foto: thedrum.com

Zdroj: The­Next­Web, zdroj titul­nej fotky: The­Next­Web

Pridať komentár (0)