Tento prázdninový dom je perlou nádhernej prírodnej scenérie

Archinfo.sk / 15. marca 2019 / Marketing/Sketcher

  • Vďaka tech­no­ló­gii opláš­te­nia s vy­so­kou te­pel­no­izo­lač­nou schop­nos­ťou spolu s tro­j­i­tým pre­sk­le­ním sa chladné pod­ne­bie a mo­derný trans­pa­rentný di­zajn fa­sády stali kom­pa­ti­bil­nými
  • Dô­ka­zom toho je „Black Lodge“, pri­vátna re­zi­den­cia v nór­skych Al­pách v ob­lasti Sunn­møre
zdroj: Johan Holmquist
  • Vďaka tech­no­ló­gii opláš­te­nia s vy­so­kou te­pel­no­izo­lač­nou schop­nos­ťou spolu s tro­j­i­tým pre­sk­le­ním sa chladné pod­ne­bie a mo­derný trans­pa­rentný di­zajn fa­sády stali kom­pa­ti­bil­nými
  • Dô­ka­zom toho je „Black Lodge“, pri­vátna re­zi­den­cia v nór­skych Al­pách v ob­lasti Sunn­møre
Podľa článku od Ar­chinfo.sk

Exce­lentné izo­lačné schop­nosti sys­té­mo­vých fa­sád, okien a dverí Schüco umož­nili vy­tvo­riť ne­oča­ká­vanú, ale stále ener­ge­ticky roz­umnú prie­hľad­nosť. A to i na­priek pre­men­li­vému a často chlad­nému pod­ne­biu v tejto krás­nej hor­skej ob­lasti.

Re­gión v okolí mesta Åle­sund je jed­ným z na­job­ľú­be­nej­ších tu­ris­tic­kých miest v Nór­sku. Ok­rem zná­meho Ge­i­ran­gerf­jordu, ktorý patrí me­dzi lo­ka­lity Sve­to­vého de­dič­stva UNESCO a sne­hom po­kry­tých vr­cho­lov Hjørundf­jordu, pri­ťa­hujú tu­ris­tov z ce­lého sveta aj rozt­rú­sené po­ho­ria sunn­møres­kých Álp. Tie vy­čnie­vajú tak­mer 2000 met­rov nad fjordmi.

Práz­dni­nový dom s náz­vom „Black Lodge“ sa na­chá­dza upro­stred tejto nád­her­nej prí­rod­nej sce­né­rie. Si­tu­ovaný je na mier­nom svahu a vy­zerá ako ne­pra­vi­delná skala. Amorfný tvar fa­sády a streš­ných plôch bu­dovy je zvý­raz­nený ne­ob­vyk­lými ma­te­riálmi – po­maly ko­ro­du­jú­cimi oce­ľo­vými do­skami Cor­ten a sm­re­ko­vými pa­nelmi – v kom­bi­ná­cii s dre­ve­ným ob­lo­že­ním in­te­ri­éru. Veľké za­sk­le­nie s úz­kymi hli­ní­ko­vými pro­filmi po­sky­tuje z nie­kto­rých obyt­ných pries­to­rov veľ­ko­lepé až pa­no­ra­ma­tické vý­hľady. Sú­časne pro­fily tak­po­ve­diac „roz­púš­ťajú“ pries­to­rové hra­nice me­dzi ne­dot­knu­tou prí­ro­dou a útul­ným mies­tom od­dy­chu pre ro­dinu a pria­te­ľov.

zdroj: Jo­han Hol­mqu­ist

Kon­cept troch pries­to­rov

Pries­to­rová kon­cep­cia jed­no­pod­laž­ného sídla je za­lo­žená na myš­lienke dvoch pries­to­rov, ktoré sa ply­nule pre­ta­vujú do väč­šej, tre­tej bu­dovy. Za­dný vchod roz­de­ľuje ob­jekt na dve časti a čelí väč­šej ot­vo­re­nej plo­che. Sa­mos­tatné spálne pre ma­ji­te­ľov a ich hostí sú uspo­ria­dané na oboch stra­nách vchodu. V hos­ťov­ských iz­bách sa môže uby­to­vať až dva­násť osôb a sú vy­ba­vené pod­krov­nými lôž­kami a najp­rie­stran­nej­šou  kú­peľ­ňou v bu­dove, s pria­mym prí­stu­pom k von­kaj­šej ví­rivke.

Viac po­dob­ných člán­kov náj­deš na Ar­chinfo.sk

Cen­trálna obý­vačka zo­stáva ot­vo­rená na­priek rôz­nym funkč­ným zó­nam, ktoré in­teg­rujú je­dá­leň a malú ku­chyňu s os­trov­če­kom na va­re­nie a príp­ravu je­dál. Vy­zna­čuje sa najk­raj­ším pa­no­ra­ma­tic­kým vý­hľa­dom z bu­dovy na veľ­ko­lepú alp­skú sce­né­riu.

zdroj: Jo­han Hol­mqu­ist

Trans­pa­ren­tnosť vs. izo­lá­cia

Vo svo­jom pro­jekte ar­chi­tekti z ate­li­éru In­vit Ar­ki­tek­ter roz­vi­nuli cen­trálnu myš­lienku de­fi­no­vať a pre­po­jiť vnú­torné a von­kaj­šie pries­tory na nie­koľ­kých úrov­niach. V opláš­tení bu­dovy sa tak stre­tá­vajú prie­hľadné časti a fa­sádne po­vr­chy, ktoré vy­ka­zujú rôzne stupne prie­hľad­nosti od úpl­nej až po ne­prie­hľadné steny. Náj­deme tu ho­ri­zon­tálne a ver­ti­kálne uspo­ria­dané úzke okná aj veľ­kop­lošné pre­sk­le­nia. V cen­trál­nej obý­vačke je do­konca kom­bi­ná­cia za­sk­le­nia od pod­lahy až k stropu so sys­té­mom skla­da­cích po­suv­ných dverí. Vi­zu­álne opo­zi­tum zá­klad­nej myš­lienky ar­chi­tek­tov možno nájsť aj vo fa­reb­nej schéme in­te­ri­éru, v kto­rej sa snú­bia jas­nej­šie a tmav­šie dre­vené štruk­túry a po­vr­chy stien, stro­pov, pod­lahy a ná­bytku.

Naj­vyš­šie izo­lačné normy

Vďaka svojmu špe­ci­fic­kému geo­gra­fic­kému pro­filu má ob­lasť Sunn­møre veľmi roz­ma­nité pod­ne­bie. V ob­las­tiach fjor­dov a v ho­rách kaž­do­ročne na­padne nie­koľko met­rov snehu. Letá môžu byť ho­rúce, s tep­lo­tami do­sa­hu­jú­cimi tak­mer 30 stup­ňov Cel­zia, ale tep­loty môžu kles­núť až na 10 stup­ňov Cel­zia – rýchle zmeny po­ča­sia sú bežné po celý rok. Z týchto dô­vo­dov je veľmi dô­le­žitá ener­ge­tická kon­cep­cia, ktorá eko­no­micky a spo­ľah­livo udr­žuje iz­bovú tep­lotu v kom­fort­nom roz­sahu, bez ohľadu na me­niace sa kli­ma­tické pod­mienky. Po­u­ži­tie roz­siah­leho pre­sk­le­nia preto vy­chá­dza z naj­vyš­ších izo­lač­ných štan­dar­dov z hľa­diska kom­fortu oby­va­te­ľov a ener­ge­tic­kej bi­lan­cie.

zdroj: Jo­han Hol­mqu­ist
zdroj: Jo­han Hol­mqu­ist

Fa­sádne rie­še­nie s cer­ti­fi­ká­ciou pre pa­sívne domy Schüco FW 50+ .SI, po­u­žité v ob­jekte Black Lodge, spĺňa po­pí­sané ná­ročné po­žia­davky tým, že kom­bi­nuje naj­nov­šiu tech­no­ló­giu vy­soko izo­lač­ných rá­mov s tro­j­i­tým za­sk­le­ním so špe­ciál­nou úp­ra­vou Low-E. Ce­lok dra­ma­ticky zni­žuje te­pelné straty v zime a zá­ro­veň chráni pred sl­neč­ným tep­lom v tep­lej­ších dňoch. Na­priek po­u­ži­tým ma­te­riá­lom, ktoré po­nú­kajú špič­kové te­pel­no­izo­lačné vlast­nosti, rie­še­nia po­skytli ar­chi­tek­tom ne­ob­me­dzenú di­zaj­novú voľ­nosť. Naj­lep­šie to do­ka­zuje geomet­ricky zlo­žité pre­sk­le­nie fa­sády obý­vačky. Bez­prob­lé­movo sa spája so skla­da­cím sys­té­mom Schüco ASS 70 FD (FD = fol­ding door, v praxi sa na­zý­vajú aj „zhr­ňo­vačky“), ktorý spĺňa tie naj­vyš­šie izo­lačné štan­dardy. Sú­časne po­núka funkčnú fle­xi­bi­litu a úsporu pries­toru aj po ot­vo­rení (resp. po­s­kla­daní) dverí na te­rasu v tep­lej­ších dňoch.

Mo­der­nita sa pre­lína s tra­dí­ciou

Za­tiaľ čo vý­razný tvar bu­dovy, po­ve­ter­nost­ným pod­mien­kam odo­lá­va­júce oce­ľové opláš­te­nie Cor­ten s „hr­dza­ve­jú­cou“ pa­ti­nou, hli­ní­kové a sk­le­nené prvky od­rá­žajú trendy v mo­der­nej ar­chi­tek­túre, sú pre­po­jené s kla­sic­kej­ším sys­té­mom dre­ve­ných rá­mov, ktoré sú po­zos­tá­vajú s čierno la­ko­va­ných pa­ne­lov zo sm­reku. Práve tie sa po­u­ží­vajú pri tra­dič­ných ty­poch kon­štruk­cií ty­pic­kých pre hor­ské chaty v Nór­sku. Kli­ma­tický kom­fort bu­dovy však dô­sledne sle­duje mo­derné po­žia­davky s elek­tric­kým sys­té­mom pod­la­ho­vého vy­ku­ro­va­nia, elek­tric­kými ohrie­vačmi v kú­peľ­niach a kach­ľami na drevo pre „pri­ro­dzené“ vy­ku­ro­va­nie a vy­tvo­re­nie at­mo­sféry. Po­čas tep­lej­šieho ob­do­bia opti­ma­li­zuje vnú­torné pro­stre­die vzdu­cho­tech­nika s te­pel­ným čer­pad­lom.

zdroj: Jo­han Hol­mqu­ist
zdroj: Jo­han Hol­mqu­ist
zdroj: Jo­han Hol­mqu­ist
zdroj: Jo­han Hol­mqu­ist
zdroj: Jo­han Hol­mqu­ist
zdroj: Jo­han Hol­mqu­ist
zdroj: Jo­han Hol­mqu­ist

Zdroj: Ar­chinfo.sk

Pridať komentár (0)