Tento víkend prichádza najčarovnejšia noc roka. Priprav sa na viac ako 100 padajúcich hviezd za hodinu počas mesačného novu

interez.sk / 10. augusta 2018 / Zaujímavosti

zdroj: Jay Huang (flick.com)
  • Pri­chá­dza pra­vi­delne v pr­vej po­lo­vici au­gusta
  • Ma­xi­mum me­te­oric­kého roja Per­ze­idy patrí me­dzi na­jo­ča­ká­va­nej­šie a na­job­ľú­be­nej­šie astro­no­mické uda­losti roka, a to najmä pre prí­jemné letné tep­loty a vy­sokú vý­dat­nosť
  • Bežne mô­žeme po­čas ma­xima po­zo­ro­vať na noč­nej ob­lohe viac ako 100 me­te­orov za ho­dinu

Per­ze­idy ste nad svo­jimi hla­vami mohli spo­zo­ro­vať už od po­lo­vice júla. Svoje ma­xi­mum však me­te­orický roj do­siahne okolo 12. au­gusta, čo tento rok vy­chá­dza na ne­deľu. Vtedy nočnú ob­lohu pre­tne viac ako 100 me­te­orov za ho­dinu. Voľ­ným okom bu­dete môcť pri­tom spo­zo­ro­vať tak­mer po­lo­vicu, teda prav­de­po­dobne až 40 me­te­rov za ho­dinu. Pre prí­jemnú letnú noc a svoju vý­dat­nosť sú Per­ze­idy vr­cho­lom astro­no­mic­kej se­zóny.

perseid meteors shower

Pa­da­júce me­te­ory hľa­dajte na noč­nej ob­lohe vy­lie­ta­vať zo sú­hvez­dia Per­zea, podľa kto­rého sa me­te­orický roj aj na­zýva. V mi­nu­losti však ľu­dia túto astro­no­mickú uda­losť na­zý­vali i Slzy svä­tého Vav­rinca. Ka­to­líci to­tiž dlho ve­rili, že pa­da­júce me­te­ory sym­bo­li­zujú slzy mu­če­níka – svä­tého Vav­rinca, ktorý bol 10. au­gusta 258 upá­lený na hra­nici v Ríme. Dnes však už vieme, že zdro­jom Per­zeíd je pe­ri­odická ko­méta Swift-Tuttle.

perseid meteor shower

Po­zo­ro­va­nie na­jo­ča­ká­va­nej­šej astro­no­mic­kej uda­losti roka môžu po­ka­ziť tri veci, a to po­ča­sie, Me­siac a sve­telný smog. Od­ha­do­vať po­ča­sie je ešte pri­skoro a sve­tel­nému smogu musí ujsť každý sám. Toh­to­roč­ným Per­ze­i­dom však bude vý­ni­močne priať Me­siac, ktorý sa 12. au­gusta bude na­chá­dzať je­den deň po nove.

Nočnú ob­lohu tak svit Me­siaca ne­na­ruší a vi­di­teľné by tak mohli byť aj slab­šie me­te­ory. Pa­da­júce hviezdy bu­dete môcť po­zo­ro­vať s naj­väč­šou vý­dat­nos­ťou v ne­deľu od 20:30 po­čas ce­lej noci, až do pon­delka rána.

Zdroj: in­te­rez.sk

viac_podobnych_clankov_na_www_interez_sk
Pridať komentár (0)