Tesla a jej auto­pi­lot fun­guje ako hodinky: Tento cha­lan doká­zal zdan­livo nemožné!

Martin Bohunický / 22. október 2015 / Tools a produktivita

Jaz­dec rally pred­vie­dol budúc­nosť, keď pre­šiel na aute z Los Ange­les do New Yorku bez rúk.

Rally jaz­dec Alex Roy včera dokon­čil svoje neuve­ri­teľné dob­ro­druž­stvo. Pri­bližne 4,500 kilo­met­rov zo slneč­nej Kali­for­nie do ruš­ného New Yorku zvlá­dol za 57 hodín a 48 minút. Ale pozor! Alex to zvlá­dol na Tesla Model S s novou fun­kciou auto­pi­lot! Zna­mená to, že väč­šinu času sa abso­lútne nedr­žal volantu.

Ozná­me­nie o úspe­chu pri­nie­sol na svo­jom Ins­ta­grame Mike Spi­nelli a pod­robné údaje sa už spra­cú­vajú. Roy­ovi sa poda­rila jeho nezvy­čajná jazda aj s pomo­cou dvo­j­ice Carl Resse a Deena Mas­tracci, ktorí držia rekord v zdo­laní tejto cesty na Tesle a Ale­xovi pomá­hali ako spo­lu­jazdci.

Roy je v auto­mo­bi­lo­vých kru­hoch známy ako drži­teľ podob­ného rekordu, túto vzdia­le­nosť v roku 2006 zvlá­dol za 31 hodín a 4 minúty. Takýto bláz­nivý čas pocho­pi­teľne nedo­sia­hol legálne. Na svo­jom špe­ciál­nom ben­zí­no­vom BMW M5 však mal viac špe­ciál­nej elek­tro­niky, ako má geek vo svo­jej det­skej izbe. Celá rada zaria­dení mu pomohla vyhý­bať sa polí­cií a záp­cham. Guines­sova kniha rekor­dov odmietla tento výkon uznať, pre­tože poru­šil viac záko­nov, ako si vôbec doká­žeš pred­sta­viť.

Jazda na Tesle bola teda pocho­pi­teľne dlh­šia. Predsa len, dojazd vozidla sa pohy­buje okolo 500 kilo­met­rov, pri­dajme k tomu zvý­šenú spot­rebu pri klíme a záp­chach. Ďal­šou časo­vou stra­tou bolo nabí­ja­nie na 250 kilo­met­rový dojazd treba vozidlo nabí­jať pri­bližne 30 minút. Ich sieť však nie je vôbec žiadny prob­lém, po celej USA je super­na­bí­ja­cích sta­níc Tesla roz­miest­ne­ných 534.

Alex je zná­mym nad­šen­som do elek­tric­kých vozi­diel a semi-auto­nóm­neho jaz­de­nia. Na sociál­nych sie­ťach pra­vi­delne kri­ti­zuje média za nesprávne infor­mo­va­nie verej­nosti a zná­mym sa stal aj jeho talk na TEDx. Roya jed­no­du­cho blízka budúc­nosť baví.

Ale­xov úmy­sel doká­zať, že auto­pi­lot je plne bez­pečný sa zrejme poda­ril, napriek tomu však nikdy nezmaže pochyb­nosti tých, ktorí sa nene­chajú pre­sved­čiť ničím. A možno sa ani nie je čo diviť. Tech­no­ló­giam fan­dím, no s auto­pi­lo­tom by som zrejme ešte zaspať nedo­ká­zal..

zdroj: cnet.com

Pridať komentár (0)