Tesla Model S, AMG GT4, BMW 5 vs. Porsche Panamera Turbo. Toto je jeden z najepickejších súbojov automobilového sveta

Mária Ambrozová / 5. marca 2019 / Auto

  • Fa­nú­ši­ko­via mo­to­rizmu a zná­meho You­Tube ka­nálu Car­wow si môžu vy­chut­nať je­di­nečné pre­teky šty­roch su­perš­por­tov
  • Proti sebe sa po­sta­vili BMW, AMG, Pors­che a Tesla
  • Ví­ťaz je len je­den a pre mno­hých prek­va­pivý
zdroj: YouTube
  • Fa­nú­ši­ko­via mo­to­rizmu a zná­meho You­Tube ka­nálu Car­wow si môžu vy­chut­nať je­di­nečné pre­teky šty­roch su­perš­por­tov
  • Proti sebe sa po­sta­vili BMW, AMG, Pors­che a Tesla
  • Ví­ťaz je len je­den a pre mno­hých prek­va­pivý

You­Tube ka­nál Car­wow prí­náša pra­vi­delne fa­nú­ši­kom rých­lych áut no­vinky zo sveta mo­to­rizmu, zau­jí­mavé re­cen­zie, ale aj po­rov­na­nia áut na trati. Tzv. „drag race“ – pre­tek na štvrť míle v naj­nov­šom vi­deu po­rov­náva štyri lu­xusné, špor­tovo la­dené se­dany plné tech­no­ló­gií. Na štart sa spo­ločne po­sta­vili Tesla Mo­del S, Pors­che Pa­na­mera Turbo S E-Hyb­rid, BMW M5 Com­pe­ti­tion a Mer­ce­des-AMG GT4. Bolo to viac než na­pí­navé.

Najprv autá štar­to­vali spo­ločne a jas­ným ví­ťa­zom sa stala no­vinka z dielne Elona Muska, Tesla Mo­del S, s ča­som 10,8 se­kúnd, tesne pred Pors­che a Mer­ce­de­som, BMW za­os­talo až s ča­som 12,4 se­kundy.

Prek­va­pivo však Tesla vy­hrala aj test brz­de­nia a je­diné, čo jej ušlo, bolo pr­ven­stvo v pre­te­koch zva­ných „rol­ling drag race“, kedy autá štar­tujú v rov­na­kom bode, no už z po­hybu. Tu ju pred­be­hol Mer­ce­des so svo­jím mo­de­lom AMG GT4.

Zdroj: You­Tube

Pridať komentár (0)