Tesla odmietla zákaz­níka. Bol prí­liš otravný

Kristína Šuvadová / 3. februára 2016 / Business

Otravný zákaz­ník bol natoľko neprí­jemný, až mu Tesla odmietla pre­dať auto.

Žijeme v dobe, kedy má každý právo vyjad­riť svoj názor, či už priamo, alebo na inter­nete. Názory sú rôzne, pozi­tívne, aj nega­tívne, no vždy majú veľkú silu.

Stále pla­tilo prav­dilo, že naj­viac ovplyv­ňujú nákupné sprá­va­nie názory iných. A to platí aj do dnes. Každý si firmu väč­ši­nou vyberá na základe jej sprá­va­nia sa k býva­lým spot­re­bi­te­ľom. No Tesla teraz spra­vila pravý opak — vybrala si zákaz­níka na základe jeho sprá­va­nia sa k firme.

tesl1

Firmy, ktoré majú vysoký dopyt (ako Tesla), si to vraj dovo­liť môžu. Ako pove­dal zákaz­ník Alsop: “Tesla má už toľko zákaz­ní­kov, že si ich vôbec neváži. Vybe­rajú si, kto­rého obslú­žia a kto­rého nie.” Tak­tiež tvrdí, že Tesla bez­dô­vodne odmietla jeho žia­dosť o auto typu X SUV.

Ľudia z Tesly neos­tali bez odpo­vede: “Pán Alsop verejne kri­ti­zo­val Elona Muska (hlavu Tesly) za to, že uda­losť na odha­le­nie nového modelu typu X SUV začala o dve hodiny neskôr (a tiež, že nepo­dá­vali žiadne občerstve­nie).”

Pán Alsop je kri­ti­zo­va­ním rôz­nych firiem známy už dlh­šie. Nikomu však nie je jasné, prečo výrobky od kri­ti­zo­va­ných firiem naďa­lej naku­puje.

Elon Musk prezentácia Model X

foto: businessinsider.com

Osobne si mys­lím, že Tesla sa roz­hodla správne. Už viac krát sa sna­žila svoje chyby a nedos­tatky spo­mí­nané zákaz­níkmi napra­viť, no ak nie­kto kri­ti­zuje len z prin­cípu a dlhej chvíle, netreba ho v tom pod­po­ro­vať. Naopak treba rázne zakro­čiť.

Ostatní zákaz­níci sa môžu pánovi Also­povi len poďa­ko­vať. To, že Tesla vybaví o jednu objed­návku menej, zna­mená, že ostatní svoju objed­návku dostanú o niečo skôr.

Zdroj: theverge.com, zdroj foto­gra­fií: theverge.com

Pridať komentár (0)