Tesla Power­wall Bat­tery: 6 dôvo­dov, prečo tento vyná­lez odštar­tuje solárne šia­len­stvo!

Martin Bohunický / 3. augusta 2015 / Tech a inovácie

Tesla už dávno nie je iba o elek­tro­mo­bi­loch. V máji bola svetu pred­sta­vená Power­wall Bat­tery, ktorá je pre­dur­čená na to, aby zme­nila svet solár­nej ener­gie. Elon Musk nebol vo vyjad­re­nia ohľa­dom Power­wall Bat­tery vôbec skromný a nazval ju dokonca revo­luč­nou. Prečo je tomu tak?

Počet pre­da­ných elek­tro­mo­bi­lov neus­tále stúpa, domy čim ďalej, tým viac začí­najú využí­vať solárnu ener­giu, tak prečo neprip­ra­viť revo­lú­ciu? Presne to si pove­dal Elon Musk, keď sa jed­ného dňa pre­bral. Od vtedy už pre­šlo veľa času, až v máji tohto roku pred­sta­vila spo­loč­nosť Tesla revo­lučné baté­rie, ktoré okrem svo­jej výdrže ohro­mia aj tým, že pre­by­točnú solárnu ener­giu dokážu ukla­dať do svo­jich zásob­ní­kov a využiť je presne vtedy, keď treba.

A tu je 6 dôvo­dov, prečo by nové baté­rie od Tesly mali spô­so­biť revo­lú­ciu:

1. Power­wall rieši hlavnú nevý­hodu

Naj­väčší prob­lém solár­nej ener­gie je ten, že slnko jed­no­du­cho nesvieti celý deň. A okrem toho aj aká­koľ­vek zmena poča­sia môže pri­niesť prob­lémy s nedos­tat­kom zdro­jov. Power­wall dokáže ener­giu zo slnka skla­do­vať a uvoľ­niť presne v momente, keď to bude potrebné. Nemu­síš sa už teda báť, že by pre teba slnko nebolo dosta­toč­ným zdro­jom ener­gie.

2. Tra­dičné ener­ge­tické firmy sú v šachu

Nie­ktoré ener­ge­tické firmy, kto­rým naras­ta­júci trh so solár­nou ener­giou kazil biz­nis, začali proti tomuto faktu bojo­vať — maji­te­ľom domov účto­vali popla­tok za nain­šta­lo­vané panely. Maji­te­lia nemali na výber. Mohli mať síce solárne panely nain­šta­lo­vané, stále sa však museli spo­lie­hať na tra­dičnú ener­giu. Táto kom­bi­ná­cia ich stála pri­tom peniaze navyše. A výsle­dok? S Power­wall baté­riou od Tesly už žiadny iný zdroj ener­gie nepot­re­bu­ješ.

3. Solárna ener­gia môže byť ešte lac­nej­šia a dostup­nej­šia ako sme čakali

Power­wall exis­tuje v dvoch varian­toch, kto­rých roz­diel náj­deme v ich kapa­cite. Menej výkonný model je v pre­daji za $3000 a ten výkon­nejší za $3500. Je však prav­dou, že táto cenová relá­cia na úrovni poriadne ojaz­de­ného auta môže mno­hých kupu­jú­cich odra­diť.

Tesla v reak­cií na to avi­zuje, že vo svo­jej Giga­fac­tory vypro­du­kuje v roku 2020 viac lit­hium-ion baté­rií, ako bolo vypro­du­ko­va­ných na celom svete v roku 2013. To by malo cenu za jed­notku výrazne zra­ziť dole.

4. Pre­chod do mains­tre­amu

Kom­bi­ná­cia pre­nájmu solár­nej ener­gie, kle­sa­jú­cich cien solár­nej tech­niky a schop­nosti Power­wallu skla­do­vať ener­giu, posú­vajú solárne rie­še­nia do mains­tre­amu. Pri súčas­nom vývoji pre­chá­dza na tento typ čoraz viac jed­not­liv­cov a firiem. Oča­káva sa, že záu­jem bude expo­nen­ciálne stú­pať a pri súčas­nom tempe by mohla solárna ener­gia pokryť potreby celej Zeme už za 14 rokov!

5. Fosílne palivá sú minu­losť

Podľa Arch Coal a Ohio Gas je každý mega­watt solár­nej ener­gie skve­lou a hlavne eko­lo­gic­kou náh­ra­dou za každý mega­watt vypro­du­ko­vaný škod­li­vým spa­ľo­va­ním ropy a uhlia. Čo even­tu­álne zna­mená, že čím viac budeme využí­vať slnečnú ener­giu, tým menej “špi­na­vej” ener­gie budeme potre­bo­vať.

V dneš­nej dobe nám je už jasné, že spa­ľo­va­nie dreva sa stalo defi­ni­tívne minu­los­ťou a neefek­tív­nym zdro­jom gene­ro­va­nia ener­gie. Preto je veľký pred­po­klad, že podobný osud čaká prav­de­po­dobne aj čierne uhlie a ropu.

6. Tesla môže zme­niť ener­ge­tické trhy na celom svete

Hoci sa pozor­nosť sústredí pre­dov­šet­kým na USA a iné roz­vi­nuté eko­no­miky, pravá výhoda sa môže pre­ja­viť práve v tých menej roz­vi­nu­tých kra­ji­nách. Čína a India s viac ako dvoma miliar­dami oby­va­te­ľov už teraz výrazne navna­dili nastu­pu­júcu gene­rá­ciu na solárnu ener­giu. Ak sa k tomu ešte pridá Power­wall, môžu sa diať veľké veci.

Power­wall repre­zen­tuje jeden z naj­výz­nam­nej­ších kro­kov v his­tó­rií solár­nej tech­no­ló­gie. Ak môže byť ener­gia skla­do­vaná a využitá neskôr, odpadá jedna z naj­väč­ších nevý­hod celého sys­tému. Všetci teda dúfame, že pro­duk­cia solár­nej ener­gie vzras­tie a ceny tech­no­ló­gií klesnú. To by zna­me­nalo, že čoskoro by sa solárna ener­gia mohla stať hlav­ným zdro­jom ener­gie, čím by oby­va­teľ­stvo Zeme výrazne pris­pelo k zdrav­šej a zelen­šej pla­néte.

zdroj:inhabitat.com

Pridať komentár (0)