Tes­la Power­wall Bat­te­ry: 6 dôvo­dov, pre­čo ten­to vyná­lez odštar­tu­je solár­ne šia­len­stvo!

Martin Bohunický / 3. augusta 2015 / Tech a inovácie

Tes­la už dáv­no nie je iba o elek­tro­mo­bi­loch. V máji bola sve­tu pred­sta­ve­ná Power­wall Bat­te­ry, kto­rá je pre­dur­če­ná na to, aby zme­ni­la svet solár­nej ener­gie. Elon Musk nebol vo vyjad­re­nia ohľa­dom Power­wall Bat­te­ry vôbec skrom­ný a nazval ju dokon­ca revo­luč­nou. Pre­čo je tomu tak?

Počet pre­da­ných elek­tro­mo­bi­lov neus­tá­le stú­pa, domy čim ďalej, tým viac začí­na­jú využí­vať solár­nu ener­giu, tak pre­čo neprip­ra­viť revo­lú­ciu? Pres­ne to si pove­dal Elon Musk, keď sa jed­né­ho dňa pre­bral. Od vte­dy už pre­šlo veľa času, až v máji toh­to roku pred­sta­vi­la spo­loč­nosť Tes­la revo­luč­né baté­rie, kto­ré okrem svo­jej výdr­že ohro­mia aj tým, že pre­by­toč­nú solár­nu ener­giu doká­žu ukla­dať do svo­jich zásob­ní­kov a využiť je pres­ne vte­dy, keď tre­ba.

A tu je 6 dôvo­dov, pre­čo by nové baté­rie od Tes­ly mali spô­so­biť revo­lú­ciu:

1. Power­wall rie­ši hlav­nú nevý­ho­du

Naj­väč­ší prob­lém solár­nej ener­gie je ten, že sln­ko jed­no­du­cho nesvie­ti celý deň. A okrem toho aj aká­koľ­vek zme­na poča­sia môže pri­niesť prob­lé­my s nedos­tat­kom zdro­jov. Power­wall doká­že ener­giu zo sln­ka skla­do­vať a uvoľ­niť pres­ne v momen­te, keď to bude potreb­né. Nemu­síš sa už teda báť, že by pre teba sln­ko nebo­lo dosta­toč­ným zdro­jom ener­gie.

2. Tra­dič­né ener­ge­tic­ké fir­my sú v šachu

Nie­kto­ré ener­ge­tic­ké fir­my, kto­rým naras­ta­jú­ci trh so solár­nou ener­gi­ou kazil biz­nis, zača­li pro­ti tomu­to fak­tu bojo­vať — maji­te­ľom domov účto­va­li popla­tok za nain­šta­lo­va­né pane­ly. Maji­te­lia nema­li na výber. Moh­li mať síce solár­ne pane­ly nain­šta­lo­va­né, stá­le sa však muse­li spo­lie­hať na tra­dič­nú ener­giu. Táto kom­bi­ná­cia ich stá­la pri­tom penia­ze navy­še. A výsle­dok? S Power­wall baté­ri­ou od Tes­ly už žiad­ny iný zdroj ener­gie nepot­re­bu­ješ.

3. Solár­na ener­gia môže byť ešte lac­nej­šia a dostup­nej­šia ako sme čaka­li

Power­wall exis­tu­je v dvoch varian­toch, kto­rých roz­diel náj­de­me v ich kapa­ci­te. Menej výkon­ný model je v pre­da­ji za $3000 a ten výkon­nej­ší za $3500. Je však prav­dou, že táto ceno­vá relá­cia na úrov­ni poriad­ne ojaz­de­né­ho auta môže mno­hých kupu­jú­cich odra­diť.

Tes­la v reak­cií na to avi­zu­je, že vo svo­jej Giga­fac­to­ry vypro­du­ku­je v roku 2020 viac lit­hium-ion baté­rií, ako bolo vypro­du­ko­va­ných na celom sve­te v roku 2013. To by malo cenu za jed­not­ku výraz­ne zra­ziť dole.

4. Pre­chod do mains­tre­a­mu

Kom­bi­ná­cia pre­náj­mu solár­nej ener­gie, kle­sa­jú­cich cien solár­nej tech­ni­ky a schop­nos­ti Power­wal­lu skla­do­vať ener­giu, posú­va­jú solár­ne rie­še­nia do mains­tre­a­mu. Pri súčas­nom vývo­ji pre­chá­dza na ten­to typ čoraz viac jed­not­liv­cov a firiem. Oča­ká­va sa, že záu­jem bude expo­nen­ciál­ne stú­pať a pri súčas­nom tem­pe by moh­la solár­na ener­gia pokryť potre­by celej Zeme už za 14 rokov!

5. Fosíl­ne pali­vá sú minu­losť

Pod­ľa Arch Coal a Ohio Gas je kaž­dý mega­watt solár­nej ener­gie skve­lou a hlav­ne eko­lo­gic­kou náh­ra­dou za kaž­dý mega­watt vypro­du­ko­va­ný škod­li­vým spa­ľo­va­ním ropy a uhlia. Čo even­tu­ál­ne zna­me­ná, že čím viac bude­me využí­vať slneč­nú ener­giu, tým menej “špi­na­vej” ener­gie bude­me potre­bo­vať.

V dneš­nej dobe nám je už jas­né, že spa­ľo­va­nie dre­va sa sta­lo defi­ni­tív­ne minu­los­ťou a neefek­tív­nym zdro­jom gene­ro­va­nia ener­gie. Pre­to je veľ­ký pred­po­klad, že podob­ný osud čaká prav­de­po­dob­ne aj čier­ne uhlie a ropu.

6. Tes­la môže zme­niť ener­ge­tic­ké trhy na celom sve­te

Hoci sa pozor­nosť sústre­dí pre­dov­šet­kým na USA a iné roz­vi­nu­té eko­no­mi­ky, pra­vá výho­da sa môže pre­ja­viť prá­ve v tých menej roz­vi­nu­tých kra­ji­nách. Čína a India s viac ako dvo­ma miliar­da­mi oby­va­te­ľov už teraz výraz­ne navna­di­li nastu­pu­jú­cu gene­rá­ciu na solár­nu ener­giu. Ak sa k tomu ešte pri­dá Power­wall, môžu sa diať veľ­ké veci.

Power­wall repre­zen­tu­je jeden z naj­výz­nam­nej­ších kro­kov v his­tó­rií solár­nej tech­no­ló­gie. Ak môže byť ener­gia skla­do­va­ná a využi­tá neskôr, odpa­dá jed­na z naj­väč­ších nevý­hod celé­ho sys­té­mu. Všet­ci teda dúfa­me, že pro­duk­cia solár­nej ener­gie vzras­tie a ceny tech­no­ló­gií kles­nú. To by zna­me­na­lo, že čosko­ro by sa solár­na ener­gia moh­la stať hlav­ným zdro­jom ener­gie, čím by oby­va­teľ­stvo Zeme výraz­ne pris­pe­lo k zdrav­šej a zelen­šej pla­né­te.

zdroj:inhabitat.com

Pridať komentár (0)