Tesla pred­staví masovo dostupný Model 3 už o dva týždne!

Martin Bohunický / 16. marca 2016 / Business

Tesla odo­slala zástup­com médií pozvánky, vďaka čomu je už dnes jasné, že oča­ká­vaný Tesla Model 3 bude pred­sta­vený 31.marca v Kali­for­nii.

Tesla Model 3 bude prvým vozid­lom od Tesly urče­ným na masovú pro­duk­ciu. Koľko z auta na uda­losti odhalí, to sám Elon Musk neve­del pove­dať — keďže pro­duk­cia začne naj­skôr v roku 2017. No podľa pozvánky sa oča­káva, že k vide­niu bude kom­pletne celé auto.

will-tesla-be-able-to-get-the-model-3-into-production-on-schedule

foto: Tesla Motors

Model 3 by mohol byť zlo­mo­vým mode­lom pre celú spo­loč­nosť, ktorá sa dopo­siaľ zame­ria­vala skôr na drah­šie a exklu­zívne modely. Kým Model S a Model X môžu stáť cez $100000 dolá­rov, cena Model 3 je nasta­vená na $35000 dolá­rov a to ešte nie sú odpo­čí­tané daňové úľavy a prís­pevky, ktoré rôzne štáty ponú­kajú. Od Model 3 sa oča­káva dojazd okolo 350 kilo­met­rov, čo je výrazne prak­tic­kej­šie, ako lacné autá v tomto seg­mente, ktoré často neprek­ro­čia ani 100 kilo­met­rov.

Napo­sledy firma na svo­jej pôde v Hawt­horne pred­sta­vila P85D a Auto­pi­lota. Môžme oča­ká­vať ďal­šiu veľkú pecku?

titulná foto: Tesla Motors

Pridať komentár (0)