Tesla uve­die na trh nový model!

Lukáš Gašparík jr. / 7. mája 2015 / Tech a inovácie

Podľa naj­nov­ších správ plá­nuje auto­mo­bilka Tesla Motors odha­liť nový model auta už v marci 2016 a do výroby má prísť už v roku 2017. Skve­lou sprá­vou je, že jeho cena by mala byť pod­statne niž­šia, čo zna­mená, že za svoju novú Teslu dáte pri­bližne $35.000.

Po tom, ako tento týž­deň prišla auto­mo­bilka Tesla Motors so sprá­vou, že začína pre­dá­vať aj ojaz­dené autá, vyra­zila dych svo­jich fanú­ši­kom opäť. Tento krát ide o ešte väč­šiu pecku ako spo­mí­naný pre­daj jaz­de­niek. Tesla vydala vyhlá­se­nie, pro­stred­níc­tvom kto­rého ozná­mila, že na trh príde s novým, men­ším a lac­nej­ším mode­lom dostup­ným pre všet­kých.

Elon Musk ozná­mil, že by sa malo jed­nať o menší model, ktorý by mal byť pria­mym kon­ku­ren­tom nemec­kého BMW radu 3. Pred­sta­ve­nia nového modelu by sme sa mali doč­kať už one­dlho, v marci 2016. “Dúfame a všetko sme­ru­jeme k tomu, aby sme už v marci 2016 mohli pred­sta­viť nový model auta”, pove­dal Elon Musk. Avšak jed­ným dychom dodal, že tento ter­mín je len orien­tačný. A teraz konečne k autu. Podľa dostup­ných infor­má­cií by nový model Tesla (nazvime si ho pra­covne “Tesla Model 3”) by mal byť schopný na jedno nabi­tie prejsť viac ako 300 km. Čo nie je síce veľa, ale za elek­trické auto v cene $35.000 je to cel­kom slušné. Jeho výroba by sa mala stať rea­li­tou v polo­vici roka 2017. 

Nový model Tesly bude stra­te­gic­kým autom, kto­rým sa chce auto­mo­bilka pri­blí­žiť aj menej majet­ným zákaz­ní­kom, ktorí si nemôžu dovo­liť model S či nad­chá­dza­júci model X. Takisto by mal ale obsa­ho­vať všetky skvelé “fičúry”, akými dis­po­nujú jeho väčší bra­tia, a samoz­rejme nemô­žeme zabud­núť ani na jeho luxusné prvky. “Tesla model 3” by mal byť pri­bližne o 20% menší ako model S.

Ale pred­tým ako sa začneme tešiť na prí­chod “modelu 3” je pred nami ešte pri­ví­ta­nie prvého SUV od Tesly, model X. Elon Musk sa vyjad­ril kon­krét­nej­šie aj k tomuto modelu a pre­zra­dil, že Tesla Motors začne už v júli príj­mať kon­krétne objed­návky na model X. Podľa Mus­ko­vých slov to bude skvelé auto. Malo by sa jed­nať o špor­tovo ladené SUV, ktoré ale vďaka niž­šie polo­že­nému ťažisku nebude mať prob­lém ani pri ostrej­šej jazde.

Na záver mi už len zostáva dodať, že “model 3” bude pre Teslu naozaj kľú­čový, keďže dote­raz sa zame­ria­vala čisto na pré­mi­ových zákaz­ní­kov. Novým mode­lom, kto­rého cena by mala byť nie­kde okolo $35.000, sa tak bude sna­žiť oslo­viť aj bež­ných ľudí.

Tesle držím palce a verím, že prí­cho­dom lac­nej­šieho modelu sa zvýši jej počet aj u nás na Slo­ven­sku. Veď čo by sme nespra­vili pre životné pro­stre­die. :)

AK ŤA TENTO ČLÁ­NOK ZAU­JAL, NEZA­BUDNI HO SHAR­NUT A DAŤ TAK O ŇOM VEDIEŤ AJ SVO­JIM ZNÁ­MYM A KAMA­RÁ­TOM… STAR­TUPY DOKÁŽU SLO­VEN­SKU PRI­NA­VRÁ­TIŤ DRIVE!

zdroj: The Verge

Pridať komentár (0)