Tes­la uve­die na trh nový model!

Lukáš Gašparík jr. / 7. mája 2015 / Tech a inovácie

Pod­ľa naj­nov­ších správ plá­nu­je auto­mo­bil­ka Tes­la Motors odha­liť nový model auta už v mar­ci 2016 a do výro­by má prí­sť už v roku 2017. Skve­lou sprá­vou je, že jeho cena by mala byť pod­stat­ne niž­šia, čo zna­me­ná, že za svo­ju novú Tes­lu dáte pri­bliž­ne $35.000.

Po tom, ako ten­to týž­deň priš­la auto­mo­bil­ka Tes­la Motors so sprá­vou, že začí­na pre­dá­vať aj ojaz­de­né autá, vyra­zi­la dych svo­jich fanú­ši­kom opäť. Ten­to krát ide o ešte väč­šiu pec­ku ako spo­mí­na­ný pre­daj jaz­de­niek. Tes­la vyda­la vyhlá­se­nie, pro­stred­níc­tvom kto­ré­ho ozná­mi­la, že na trh prí­de s novým, men­ším a lac­nej­ším mode­lom dostup­ným pre všet­kých.

Elon Musk ozná­mil, že by sa malo jed­nať o men­ší model, kto­rý by mal byť pria­mym kon­ku­ren­tom nemec­ké­ho BMW radu 3. Pred­sta­ve­nia nové­ho mode­lu by sme sa mali doč­kať už one­dl­ho, v mar­ci 2016. “Dúfa­me a všet­ko sme­ru­je­me k tomu, aby sme už v mar­ci 2016 moh­li pred­sta­viť nový model auta”, pove­dal Elon Musk. Avšak jed­ným dychom dodal, že ten­to ter­mín je len orien­tač­ný. A teraz koneč­ne k autu. Pod­ľa dostup­ných infor­má­cií by nový model Tes­la (nazvi­me si ho pra­cov­ne “Tes­la Model 3”) by mal byť schop­ný na jed­no nabi­tie prejsť viac ako 300 km. Čo nie je síce veľa, ale za elek­tric­ké auto v cene $35.000 je to cel­kom sluš­né. Jeho výro­ba by sa mala stať rea­li­tou v polo­vi­ci roka 2017. 

Nový model Tes­ly bude stra­te­gic­kým autom, kto­rým sa chce auto­mo­bil­ka pri­blí­žiť aj menej majet­ným zákaz­ní­kom, kto­rí si nemô­žu dovo­liť model S či nad­chá­dza­jú­ci model X. Takis­to by mal ale obsa­ho­vať všet­ky skve­lé “fičú­ry”, aký­mi dis­po­nu­jú jeho väč­ší bra­tia, a samoz­rej­me nemô­že­me zabud­núť ani na jeho luxus­né prv­ky. “Tes­la model 3” by mal byť pri­bliž­ne o 20% men­ší ako model S.

Ale pred­tým ako sa začne­me tešiť na prí­chod “mode­lu 3” je pred nami ešte pri­ví­ta­nie prvé­ho SUV od Tes­ly, model X. Elon Musk sa vyjad­ril kon­krét­nej­šie aj k tomu­to mode­lu a pre­zra­dil, že Tes­la Motors začne už v júli príj­mať kon­krét­ne objed­náv­ky na model X. Pod­ľa Mus­ko­vých slov to bude skve­lé auto. Malo by sa jed­nať o špor­to­vo lade­né SUV, kto­ré ale vďa­ka niž­šie polo­že­né­mu ťažis­ku nebu­de mať prob­lém ani pri ostrej­šej jaz­de.

Na záver mi už len zostá­va dodať, že “model 3” bude pre Tes­lu naozaj kľú­čo­vý, keď­že dote­raz sa zame­ria­va­la čis­to na pré­mi­ových zákaz­ní­kov. Novým mode­lom, kto­ré­ho cena by mala byť nie­kde oko­lo $35.000, sa tak bude sna­žiť oslo­viť aj bež­ných ľudí.

Tes­le držím pal­ce a verím, že prí­cho­dom lac­nej­šie­ho mode­lu sa zvý­ši jej počet aj u nás na Slo­ven­sku. Veď čo by sme nespra­vi­li pre život­né pro­stre­die. :)

AK ŤA TEN­TO ČLÁ­NOK ZAU­JAL, NEZA­BUD­NI HO SHAR­NUT A DAŤ TAK O ŇOM VEDIEŤ AJ SVO­JIM ZNÁ­MYM A KAMA­RÁ­TOM… STAR­TU­PY DOKÁ­ŽU SLO­VEN­SKU PRI­NA­VRÁ­TIŤ DRI­VE!

zdroj: The Ver­ge

Pridať komentár (0)