Tesla záso­buje celý ostrov len čis­tou ener­giou

Linda Cebrová / 23. november 2016 / Eko

Elon Musk opäť uka­zuje, ako sa to má robiť.

Tesla tento týž­deň inves­to­vala 2,6 miliardy dolá­rov (2,4 miliárd eur), aby sa stala plno­hod­not­ným vlast­ní­kom Solar­City. Na oslavu tohto dôle­ži­tého kroku ohlá­sila ďalší veľmi významný pro­jekt týka­júci sa solár­nej ener­gie. Má v pláne elek­tro­in­šta­lá­ciu svo­jich baté­rií a pane­lov po celom ostrove Ta´u v ame­ric­kej súos­troví Samoa. V minu­losti sa oby­va­te­lia tohto ostrova museli spo­lie­hať len na die­se­lové gene­rá­tory. V uply­nu­lom roku sa však Tesla posta­rala o inšta­lá­ciu takz­va­ných Mic­rog­rid pozos­tá­va­jú­cich zo solár­nych pane­lov a baté­rií, ktoré budú dodá­vať tak­mer 100 % ener­gie potreb­nej pre chod celého ostrova.

abc

foto:newatlas.com

Týmto pro­jek­tom chcel Elon Musk naz­na­čiť, aký veľký význam má zís­ka­nie Solar­City, a čo všetko to môže pri­niesť. Mic­rog­rid na vul­ka­nic­kom ostrove sa momen­tálne skladá z 5 328 solár­nych pane­lov z dielne Solar­City a Tesly plus sa tu nachá­dzajú „Powe­Packs“ , ktoré slú­žia na skla­do­va­nie vypro­du­ko­va­nej ener­gie.
Kúpa Solar­City sa však stále dá pova­žo­vať za cel­kom ris­kantný ťah, keďže sa s týmto náku­pom v hod­note nie­koľ­kých miliárd dolá­rov spo­loč­nosť dostala do nie prí­liš prí­jem­ného dlhu.
Elon Musk však pova­žuje tento krok za nevy­hnutný, ak chce napl­niť svoj „ Mas­ter plan“, týka­júci sa začle­ne­nia čis­tej pro­duk­cie ener­gie a jej skla­do­va­nia. Práve pro­jekt Ta´u uka­zuje, že plán fun­guje.

S prí­no­som čis­tej ener­gie na ostrov sa ušet­ria finan­cie, ktoré by boli inak vlo­žené do nákupu viac ako 109 500 lit­rov nafty do gene­rá­tora, ako aj náklady na jej dopravu. Na ostrove sa pri­tom nachá­dzajú až tri takéto gene­rá­tory v prí­pade výpadku. „Neus­tále sa zvy­šu­júce náklady na pohonné hmoty a ich dopravu pred­sta­vo­vali enormný finančný dopad na tak malý ostrov, muselo sa to zme­niť,“ napí­sal vo svo­jom blogu Musk.

abs

foto:newatlas.com

Mic­rog­rid umožní ostrovu zostať plne „pod prú­dom“ až 3 dni a to aj v prí­pade, že by nebolo k dis­po­zí­cii žiadne slnečné svetlo. Jeho cel­ková kapa­cita je pri­tom schopná sa plne dobiť za sedem hodín. Na ostrove sa využí­va­nie slneč­nej ener­gie bude týkať všet­kých. Na čistú ener­giu budú fun­go­vať miestne pod­niky, spolu so základ­nými služ­bami ako sú nemoc­nice, polí­cia alebo požiarne sta­nice.

Tento pro­jekt môže zní­žiť na svete uhlí­kovú stopu. Život na ostrove sa stretne s glo­bál­nym otep­lo­va­ním hneď tak pove­diac z prvej ruky. Neus­tála eró­zia pláži a ďal­šie vidi­teľné zmeny sú tu oči­vidné. Je to vážny prob­lém. Tento pro­jekt by mal byť prí­kla­dom pre všet­kých ostat­ných, ako by sa to malo robiť .“ – pove­dal miestny oby­va­teľ Keith Ahsoon v Tesla blogu

zdroj:theverge.com zdroj obráz­kov a titul­nej fotografie:newatlas.com

Pridať komentár (0)