Tesne pred odha­le­ním unikli para­metre Tesla Model 3: Pôjde o poriadne rýchly a sexy stroj!

Martin Bohunický / 31. marca 2016 / Business

Už zaj­tra, o 5:30 ráno nášho času, bude v Kali­for­nii pred­sta­vený dlho oča­ká­vaný Tesla Model 3. 

Tento event sa pova­žuje za jeden z naj­dô­le­ži­tej­ších v kari­ére Elona Muska, pre­tože jeho hviezdu môže vystre­liť ešte oveľa vyš­šie. Ak bude Model 3 úspešný, jeho meno sa pevne zapíše do kro­ník ľud­stva.

Všetci oča­ká­vajú, čo pred­sta­ve­nie pri­ne­sie. Čo sa scho­váva pod plach­tou. Do pred­sta­ve­nia zostáva ešte množ­stvo hodín, no ľudia v Kali­for­nii už dávno trpez­livo čakajú a sta­nujú priamo na mieste. Všetci váš­nivo dis­ku­tujú, čo presne Model 3 pri­ne­sie.

Olej do ohňa pri­liali naj­nov­šie infor­má­cie, ktoré sa tvá­ria ako unik­nuté para­metre pred­sta­vo­va­ného auta. Podľa nich nebude Model 3 žiadne vozítko, ale poriadne nadu­paný stroj!

8721011_tesla-model-3-first-person-already-in-queue_48025b0b_m

foto: notey.com

Podľa infor­má­cií zo zdroja, ktorý chce pocho­pi­teľne zostať ano­nymný (Elon je vraj poriadny ner­vák), bude tento sedan dizaj­novo kom­bi­ná­ciou súčas­ných mode­lov S a X. Je však kratší a užší, pod­vo­zok je vyš­šie ako pri S a predná maska pri­po­mína skôr SUV. A vraj mu táto maska pasuje omnoho viac, ako je to pri Model X.

Prek­vapí zrých­le­nie. Z nuly na stovku by to mal Model 3 zvlád­nuť pod štyri sekundy! Nie je však jasné, či tento para­me­ter platí pre základnú ver­ziu, alebo vylep­šené ver­zie so sil­nej­šou baté­riou a AWD. Dojazd by sa mal pohy­bo­vať na úrovni okolo 500 kilo­met­rov.

n5pwka96yarc4dvmhmpp

foto: jalopnik.com

Nepo­chy­bu­jem o tom, že Model 3 bude pecka. Jediné, čoho sa obá­vam, je dizajn. Obzvlášť keď som videl tie otrasné kon­cepty. Ak však bude dizajn podobný BMW 3, ako zdroj avi­zuje, začí­nam okam­žite šet­riť.

Snáď sú teda infor­má­cie prav­divé. Ak áno, Model 3 bude bez­po­chyby obrov­ským úspe­chom. Pravdu sa dozvieme už za nie­koľko hodín.

Stačí sle­do­vať Star­ti­tup.. :-)

zdroj: autoevolution.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: Spen­cer Lowell

Pridať komentár (0)