Teto­va­nie, kto­ré odha­lí tvoj zdra­vot­ný stav

Timotej Vančo / 15. júna 2017 / Zaujímavosti

Ino­vá­cie nepri­chá­dza­jú iba v oblas­ti tech­ni­ky, ale tak­tiež aj na bio­lo­gic­kej úrov­ni.

Ak má člo­vek dia­be­tes typu 1 ale­bo 2, vyža­du­je to jeho stá­lu infor­mo­va­nosť o hla­di­ne cuk­ry v krvi. Zvy­čaj­ne sa to tes­tu­je cez kvap­ku krvi, kto­rá sa kla­die na tes­to­va­cí prú­žok. Dá sa to však aj iným spô­so­bom. Nie­kto­rí pacien­ti majú implan­to­va­né zaria­de­nie pria­mo pod svo­jou kožou. To im nepretr­ži­te meria hla­di­nu cuk­ru v krvi a infor­má­cie posie­la do exter­né­ho zaria­de­nia.

Tím ved­cov z Har­var­du a MIT nedáv­no pri­šiel so zau­jí­ma­vou alter­na­tí­vou. Pomo­cou špe­cia­li­zo­va­né­ho atra­men­tu, vedia vytvo­riť bio­sen­zo­ric­ké teto­va­nie, kto­ré mení far­bu v závis­los­ti od hla­di­ny cuk­ru v krvi.

Atra­ment je zná­my pod náz­vom Der­ma­lA­byss. V súčas­nos­ti je v štá­diu výsku­mu, a teda nie je k dis­po­zí­cii širo­kej verej­nos­ti. Je schop­ný sle­do­vať hla­di­nu pH, ako aj kon­cen­trá­cie sodí­ka a glu­kó­zy v krvi. Ak je v krvi prí­liš veľa glu­kó­zy, atra­ment nado­bud­ne hne­dú far­bu. Ak je v krvi prí­liš veľa sodí­ka, zoze­le­nie (mini­mál­ne pod UV žia­re­ním). A ak sa zme­ní pH úro­veň krvi, zru­žo­vie.

Atra­ment Der­ma­lA­byss pred­sta­vu­je nový prí­stup k „bio-roz­hra­niu“, v kto­rom je obsah tela vykres­ľo­va­ný na inte­rak­tív­ny disp­lej,” vysvet­ľu­je tím v pro­pa­gač­nom videu.

Dyna­mic­ký atra­ment nie je pria­mo pri­po­je­ný k tvoj­mu krv­né­mu obe­hu. V sku­toč­nos­ti moni­to­ru­je inters­ti­ciál­nu teku­ti­nu, lát­ku, kto­rá obklo­pu­je tka­ni­vo­vé bun­ky. Voda, ióny a malé roz­pus­te­né lát­ky — vrá­ta­ne solí, cuk­rov, tukov, ami­no­ky­se­lín a hor­mó­nov — neus­tá­le pre­chá­dza­jú tou­to teku­ti­nou cez ste­ny tvo­jich kapi­lár.

Foto: cbsnews.com

V súčas­nos­ti sa výskum tes­tu­je na pra­sa­cej koži, kto­rá je veľ­mi podob­ná našej. Zatiaľ to fun­gu­je výbor­ne. Na to, aby sme zis­ti­li, či to bude pre pacien­tov funkč­né tre­ba vyko­nať tes­ty aj na ľuďoch. Tre­ba zis­tiť, či exis­tu­jú neja­ké aler­gic­ké reak­cie, kto­ré by ľudia moh­li mať na atra­ment. Ale tiež aj to, aká je život­nosť tej­to tech­no­ló­gie.

Napriek tomu je správ­ne pove­dať, že ide o nové a ele­gant­né rie­še­nie prob­lé­mu, na kto­rý sa už neja­ký čas zabud­lo. Stá­le je to rela­tív­ne inva­zív­ne, ale to len na začiat­ku, potom sa to sta­ne súčas­ťou bio­ló­gie tela.

Foto: commons.wikimedia.org

Ved­ci tiež pou­ka­zu­jú na to, že teto­va­nie môže mať akú­koľ­vek for­mu ale­bo tvar, kto­rý sa člo­ve­ku páči. Zna­me­ná to, že kaž­dý sní­mač hod­no­ty cuk­rov v tele bude jedi­neč­ný, tak ako bež­né teto­va­nia.

Zdroj člán­ku: iflscience.com

Pridať komentár (0)