THE BEST GIRLS DESERVE THE BEST DRINKS

Luky Gašparík / 1. september 2014 / Tools a produktivita

Pred pár dňami som nara­zil na jeden pro­jekt s náz­vom “Sim­ple Mixo­logy”. Nas­chvál to nech­cem nazvať hneď star­tu­pom, lebo “ino­vá­cia”, ktorú pri­náša, nemusí byť úplne na oko jasná. Ale ak chcete vedieť o čo tu ide, pozrite si videá. Sľu­bu­jem vám, že nebu­dete skla­maní ;).

Každý po pozretí videa, rýchlo pochopí, o čo tu ide. Traja cha­lani (Kong, Jesse, Jason) z Los Ange­les sa dali dokopy a roz­hodli sa spra­viť z nie­čoho úplne bež­ného, ako sú alko-drinky, niečo úplne nové — sexi a celé to zaba­liť do chyt­ľa­vého mar­ke­tingu. Sim­ple Mixo­logy je star­tup, ktorý robí z oby­čaj­ných drin­kov niečo extra.

Vo vide­ách vám cha­lani ukážu, ako uro­biť drink, vďaka kto­rému sa úplne odlí­šite od ostat­ných. A to nie len chu­ťou drinku, ale aj ich samot­nou, nie zriedka ekvi­lib­ris­tic­kou príp­ra­vou. Práve ich príp­rava je veľa krát zau­jí­ma­vej­šia ako celý drink. Penty Drop­per 9000, Jason’s Ex-girlf­riend, Kong’s favo­rite sú len nie­ktoré z cool náz­vov — vidno, že cha­lani pri vymýš­ľaní vychá­dzali z vlast­ných skú­se­ností :).

Pri­zná­vam, nejde o žiadny tech­no­lo­gický bre­akth­rough, ale po pozretí videa sa nedá nek­lik­núť na ich stránku a nech­cieť sa dozve­dieť viac. A keď nie, aspoň je cel­kom úsmevné.

Celá táto sranda má slú­žiť na 3 veci:

a) Odlí­šiť sa od väč­šiny cha­la­nov — iba 0,0000001% z nás vie uro­biť dobrý kok­teil

b) Buďte hrdi­nom kaž­dej párty

c) SEX — podľa zakla­da­te­ľov má cha­lan, ktorý vie spra­viť dobrý drink, o 564% väč­šiu šancu zba­liť babu. WHA­A­A­AAT…??

Základ všet­kého je uro­biť kva­litné cus­to­mer inter­view. Tu je dôkaz :))))

Nič je v živote zadarmo a Sim­ple Mixi­ology nie je výnim­kou. 15$ je suma, ktorú budete musieť zapla­tiť za vzhliad­nu­tie všet­kých desia­tich videí (plus 3 doda­točné) a ďal­ších 15$ za Ebook. A ak kúpite obi­dvoje naraz, tak to máte za dvacku. 

Určite sa pýtate, ako môže takáto blbosť nie­koho napad­núť? Jed­no­du­cho! Cha­lani totiž nie sú žiadni nová­či­ko­via vo sfére “bale­nia báb”. Sú zakla­da­teľmi por­tálu Sim­ple Pic­kup. Tu vás ÚDAJNE naučia, ako rýchlo zba­liť babu alebo pop­rí­pade ako sa s ňou roz­ísť a ďal­šie hod­notné rady.

Preto gee­ko­via tejto kra­jiny, ktorí nemáte čas na vymýš­ľa­nie stra­té­gií ako zba­liť babu, pri­ná­šam vám konečne rie­še­nie vášho prob­lému. Ďakovné správy môžete kľudne posie­lať na startitup.sk ;).

PS: Áno, v pozadí jed­nej scénky bol Vitaly známy aj z jeho You­tube chan­nelu Vita­lyZDTv.

Zdroj: simplemixology.com

Pridať komentár (0)