The New York Times zaradil Slovensko medzi top destinácie na rok 2019

Linda Cebrová / 11. januára 2019 / Zaujímavosti

  • O Slo­ven­sku v týchto dňoch číta celý svet
  • Naše Tatry sa za­ra­dili do pre­stíž­neho reb­ríčka den­níka The New York Ti­mes
  • Ten od­po­rúča Tatry, ako jednu z naj­lep­šíc des­ti­ná­cií na náv­števu v tomto roku
zdroj: pexels.com
  • O Slo­ven­sku v týchto dňoch číta celý svet
  • Naše Tatry sa za­ra­dili do pre­stíž­neho reb­ríčka den­níka The New York Ti­mes
  • Ten od­po­rúča Tatry, ako jednu z naj­lep­šíc des­ti­ná­cií na náv­števu v tomto roku

Re­dak­tori v pre­stíž­nom den­níku The New York Ti­mes si dali za cieľ nájsť 59 des­ti­ná­cií, ktoré stoja za to, aby si ich nav­ští­vil v roku 2019. Ok­rem Por­to­rika, Pa­namy či Las Ve­gas sa v reb­ríčku ob­ja­vilo aj Slo­ven­sko, kon­krétne naše krásne Tatry a to na 19. mieste.

Slo­ven­sko je vý­ni­močná kra­jina. Na ma­lom území mô­žeš nájsť tak­mer všetko od prí­rod­ných skvos­tov, his­to­ric­kých pa­mia­tok, bo­ha­tej ľu­do­vej kul­túry a folk­lóru, až po zá­bavu v ruš­ných ulič­kách miest. Slo­ven­sko po­núka prí­ťaž­livé prí­rodné sce­né­rie snú­biace sa s bo­ha­tou his­tó­riou, kul­tú­rou a tra­dí­ciami.

Krásy na­šej kra­jiny zau­jali aj pre­stížny den­ník, ktorý ich takto opí­sal: „Kým väč­šina náv­štev­ní­kov sa sú­stredí na hlavné mesto Slo­ven­ska, Bra­ti­slavu, vzná­ša­júce sa Vy­soké Tatry možno po­va­žo­vať za ne­po­všim­nutú des­ti­ná­ciu na ly­žo­va­nie a von­kaj­šie ak­ti­vity. Tatry však nie sú len o zim­ných špor­toch. Sú tu skvelé mož­nosti na tu­ris­tiku, ho­ro­le­zec­tvo či hor­skú cyk­lis­tiku. Za hra­ni­cami Ta­tier, po­nú­kajú Ko­šice fa­rebné po­u­ličné ume­nie, veľa ka­viarní a re­štau­rá­cií a s uni­ver­zi­tami spo­jený nočný ži­vot.“ 

Malé Alpy

Tatry si vzhľa­dom na ne­oby­čajnú kon­cen­trá­ciu prí­rod­ných krás vy­slú­žili ná­zov „mi­nia­túrne Alpy“, pre­tože na ma­lej plo­che (341 km2, z toho 260 km2 sa na­chá­dza na slo­ven­skej strane) sa ok­rem ľa­dov­cov vy­sky­tuje tak­mer všetko, čo po­nú­kajú Alpy. Najmä Vy­soké Tatry sú ra­jom pre pe­ších tu­ris­tov a ho­ro­lez­cov. Mi­lov­níci pe­šej tu­ris­tiky ob­ľu­bujú najmä v lete tu­ris­tiku vo vy­so­ko­ta­trans­kých do­li­nách, na vy­so­ko­ta­transké štíty (Kri­váň, Rysy, Ger­la­chov­ský štít s hor­ským vod­com) a pre­chody hre­beňa.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (5)
zdroj: unsp­lash.com­com

Keď ho­vo­ríme o krá­sach Ta­tier, ne­možno ne­spo­me­núť aj se­verný Spiš, ktorý je mi­mo­riadne bo­hatý na sta­vebné pa­miatky z rôz­nych his­to­ric­kých ob­dobí. Veľmi často sú me­dzi nimi za­stú­pené kaš­tiele (Strážky), kláš­tory (Čer­vený kláš­tor), hrady (Kež­mar­ský, Ľu­bov­nian­sky) alebo mest­ské pa­miat­kové re­zer­vá­cie (Spiš­ská So­bota, Kež­ma­rok, Po­do­lí­nec).

Vo via­ce­rých ob­ciach sa možno do­dnes stret­núť s pa­miat­kami ľu­do­vej ar­chi­tek­túry (napr. obec Ždiar), z kto­rých via­ceré sú umiest­nené v mú­zeu v prí­rode pod Ľu­bov­nian­skym hra­dom. Prí­rod­ným skvos­tom se­ver­ného Spiša je Prie­lom Du­najca v Ná­rod­nom parku Pie­niny. Krásy Ta­tier do­ko­nale zhŕňa vi­deo 24-roč­ného Mar­tina z Pe­zinka, ktorý je­di­neč­ným spô­so­bom za­chy­til ich uni­kát­nosť z vtá­čej per­spek­tívy. Vi­deo je o to viac cen­nej­šie, že je na­to­čené v kva­lite 4k, takže si ho uži v pl­nej kva­lite.

zdroj:ny­ti­mes.com

Pridať komentár (0)