The Spot­ters #2 — Jozef Fekiac

Ivana Laila Drobná: THE SPOT / 20. januára 2015 / Tools a produktivita

Miluje kávu, počúva metal, má hanb­li­vého hada a celé dni sedí za počí­ta­čom. Vždy sa usmeje keď idete okolo a pomôže v čom môže. Jozef Feky Hydro Fekiac je jed­ným z deve­lo­pe­rov vo Vacu­um­labs a môžete ho stret­núť u nás v Spote. O kódení, budúc­nosti cloudu, autor­skom práve a mnoho inom.

Keď sme si tento roz­ho­vor doha­do­vali, tak sme mali dis­ku­siu o tvo­jom hadovi. Kon­krétne sme skon­čili pri tom, že si ho nemô­žeš vziať do práce lebo sa hanbí. Ty máš hanb­li­vého hada?:)

Cha­rak­tery hadov sú pomerne neur­čité, ale mám pocit, že majú naj­rad­šej, keď ich člo­vek nechá na pokoji. Čiže áno, mám asi hanb­li­vého hada. Ale keď sa už raz dostanú von z terá­ria, tak sú radi že im je tak prí­jemne teplo. Strašne sa to podobá deťom, ktoré nechcú íst do vane sa kúpať, ale potom sa im pre zmenu nechce vyjsť z vane. 

Pra­cu­ješ pre Vacu­um­labs. Čo presne je tvoja fun­kcia?

Deve­lo­per. Ale momen­tálne rie­šim aj tech­nicko-orga­ni­začné veci a tro­cha sa začí­nam orien­to­vať vo svete HR. 

To asi nebude úplne všetko. Počuli sme, že sa skú­šaš “vŕtať” už aj v gra­fike…

To je skôr moje hobby, ale nebo­jím sa to apli­ko­vať v práci. Podobne to platí aj pre moje skú­se­nosti z foto­gra­fie, či spra­co­va­nia videa. 

Čo sa týka tvo­jej deve­lo­per­skej časti práce, ide skôr o weby, apli­ká­cie..? V akých jazy­koch pra­cu­ješ?

Weby, apli­ká­cie, webové apli­ká­cie atď. Za môj čas vo Vacu­um­labs som ochut­nal z oboch sfér.
Jazyky, PHP je síce zasta­ralé, ale je nutné, nakoľko sú v ňom písané redakčné sys­témy (WordP­ress), odkedy exis­tuje roz­umné vyda­nie SWIFT, skú­šal som v ňom robiť. A okrem toho som si vcelku obľú­bil jazyk SCALA, zatiaľ okra­jovo.

Možno sa dá pove­dať, že je teraz také clou­dové obdo­bie. Veľké množ­stvo novo vzni­ka­jú­cich i star­ších vecí pre­chá­dza na tento spô­sob nará­ba­nia s dátami. Ako to ty vní­maš z hľa­diska budúc­nosti? Príde doba, kedy budeme mať na ruke hodinky a všetko “v oblaku”? 

Mne by sa to veľmi páčilo, až na to, že by tie hodinky mali mať skôr for­mát poriadne širo­kého náramku. Rea­lita zatiaľ pou­ka­zuje na bez­peč­nostné riziká a možnú neprip­ra­ve­nosť inter­netu. Ale do 2020 si viem pred­sta­viť všetky tieto prob­lémy vyrie­šené a každý z nás bude len sedieť s tab­le­tom či chro­me­bo­okom, ktoré nie sú až tak výkonné a zvy­šok bude nie­kde v hlbi­nách ser­ve­rovne počí­tané za nás. Európ­ska únia predsa chce šet­riť elek­trinu, načo by sme mali výkonné off­line stroje keď sa to dá cen­tra­li­zo­vať? Otázka bez­peč­nost­ných rizík je naozaj veľká zo sle­do­va­nia kaž­dého kroku člo­veka. Ale ako vidíme, Google Drive, Ama­zon a Bit­buc­ket sú dôka­zom toho, že cloud má aspoň v istých sfé­rach budúc­nosť.

Čo sa týka bez­peč­nosti, vždy sa pre­lomí v koneč­nom dôsledku všetko. Je to len otázka času..

Exis­tuje množ­stvo osob­ných vecí, ktoré sú chra­nené či už autor­ským záko­nom, paten­tami a podobne, ktoré by mohli unik­núť. Pokial by sa ale zvý­šila vymo­ži­tel­nosť a zní­žil čas strá­vený ochra­nou, bolo by všetko v poriadku. Druhá vec sú naprí­klad fotky, ktoré nikto nikdy nemal vidieť. Zákon-nezá­kon, osobný škan­dál je na svete, ak člo­vek nahnevá nespráv­nych ľudí. Nie­ktoré tajom­stvá by člo­vek mal vedieť scho­vať u seba doma, ale pred­po­kla­dám, že by toho nemalo byť viac ako 100 Eur inves­to­va­ných do lokál­neho úlo­žiska dát, ktoré znovu môže byť: a) nedo­stupné, b) vysta­vené hroz­bám inter­netu ešte viac ako ostatné úlo­žiská alebo c) tomu člo­vek venuje veľa času ako hobby. V prí­pade lokál­neho alebo clou­do­vého úlo­žiska ale stále platí, že by som bol veľmi nerád ak by moje dáta unikli alebo sa zma­zali.

Čo si mys­líš o tom, ak by sa naozaj zvý­šila vymo­ži­teľ­nosť práva a vďaka novým tech­no­ló­giám by sa prišlo na kopec poru­šení zákona, ochrany autor­ských práv ap. Nena­stal by časom pocit abso­lút­nej sties­ne­nosti, obme­dzo­va­nia a de facto pokles kre­a­ti­vity vzhľa­dom na strach napr. z toho že aj tak už všetko nie­kto vymys­lel a má to chrá­nené?

Mys­lím si, že veci, ktoré sú vymys­lené by sa mali pou­ží­vať a zlep­šo­vať. A veci, ktoré sú nevy­mys­lené treba vymys­lieť. Veľa krát ľudia neve­dia nájsť presne čo hľa­dali a neskôr zis­tia, že to nie­kto už vyrie­šil a lep­šie. Potom je všetko už len otáz­kou ceny. Za dobrú prácu si ľudia zaslú­žia byť dobre zapla­tení. Ja osobne naprí­klad pod­po­ru­jem myš­lienku dona­ti­on­ware, t.j. každý platí podľa toho ako veľa uzná za vhodné. To naráža na sebec­tvo ľudí, ale to je už iná téma. Nie­ktoré idey by mohli byť paten­to­va­telné iným spô­so­bom a mohli by naprí­klad viesť k tomu, že rea­li­zá­ciu ideí spra­víš kva­litne po svo­jom, dáš cre­dit tvor­covi myš­lienky a znovu roz­umný podiel.

Nie som si týmto ale 100% istý. Čím som si istý je, že neve­do­mosť roz­hodne netlačí ľudí napred, ale jama s tým, že všetko už je vymys­lené, rov­nako nie. Rie­šil by som teda prob­lém toho, že nie­kto to vymys­lel a pre­dáva draho, alebo vymys­lel a nechce sa pode­liť. A znovu sme pri tom, čo je to spra­vod­livá odmena. 

Okrem práce pre Vaku­um­labs pra­cu­ješ aj v “škols­tve”. Čo robíš? 

Počas vyso­kej školy som bri­gá­do­val na jed­nej základ­nej škole ako IT sup­port, čo mi dalo skú­se­nosti a vďaka spo­koj­nosti som tam žia­daný dote­raz. Keď je treba, tak strá­vim nie­koľko hodín sprá­vou har­dware, siete, ale naprí­klad aj tvor­bou roz­vr­hov. K tomu je pri­dru­žený nákup zaria­dení, takže sa sna­žím si držať aj aký-taký pre­hľad o tom, čo sa v dneš­nej dobe oplatí naku­po­vať.

Ale toto nie je tvoja jediná akti­vita mimo práce…

Behám, bicyk­lu­jem, fotím, cho­dím po meta­lo­vých kon­cer­toch… Člo­vek občas potre­buje vypnúť a tieto akti­vity sú na to ide­álne.

Iba meta­lo­vých?

Pre­for­mu­lujme to na roz­ší­renú industrial/cyber/electronic/metal/hardcore/ sféru. Svo­jim spô­so­bom nemám vyhra­nený hudobný štýl, ktorý by som nepo­čú­val, musí to byť ale kva­litné. Neho­vo­riac o tom, že som skoro za každú zábavu ak pri tom nepa­dajú hlavy. 

Je tu nový rok. Ak by si mal dať prog­nózy pre star­tu­povú scénu pre rok 2015, aké by boli?

Počul som, že vraj chceme pod­po­ro­vať malé a stredné pod­ni­ka­nie. Ak je teda pravda, aký bzu­kot som začul, mali by byť vyhliadky veľmi pozi­tívne. Neho­vo­riac o “euro­vých” s.r.o.-čkach, ktoré pri­ná­šajú, ako obvykle, výhody aj nevý­hody. Zatiaľ to vyzerá, že Slo­ven­sko je kre­a­tívne, takže im držím palce a dúfam, že s neja­kými budem môcť spo­lu­pra­co­vať.

A The last one: Čo ťa napo­sledy poba­vilo?

Pozrite si posledný diel Hob­bita. Náj­dite poslednú scénu zba­belca s unib­ro­wom (ako sa volal vlastne?), pre­zle­če­ného za ženu. Tá scéna ma veľmi poba­vila.

zdroj: thespot.sk/blog

Pridať komentár (0)