The Spot­ters #3 — Juraj Mäsiar

Ivana Drobná: The Spot / 27. januára 2015 / Rozhovory

Radi by sme vám pred­sta­vi­li Jura­ja Mäsia­ra z Cloud­farms. Je prog­ra­má­tor, člen men­zy, váš­ni­vý kor­ču­liar a milov­ník lat­té. Uro­bi­li sme s ním roz­ho­vor aj o tom, čím sa zaobe­rá v prá­ci, akú novú metó­du ria­de­nia vývo­ja soft­vé­ru zavied­li a ako vidí aktu­ál­nu tému refe­ren­da.

Od čoho sme ťa odtrh­li?

Aku­rát imple­men­tu­jem import dát o pra­siat­kach z kon­ku­renč­nej apli­ká­cie do našej.

Je via­ce­ro pro­jek­tov, kto­ré sa zaobe­ra­jú zefek­tív­ne­ním cho­vu oší­pa­ných?

Áno, ale kva­lit­ných je iba veľ­mi málo (dajú sa porá­tať na jed­nej ruke, mož­no na jed­nom prs­te). Zdá sa, že kom­bi­ná­cia “kva­lit­ný prog­ra­má­tor / expert na chov pra­siat” je veľ­mi uni­kát­na (celo­sve­to­vo).

Nám prí­de uni­kát­ne že sa star­tup venu­je prá­ve oblas­ti cho­vu zvie­rat. Ako sa to vlast­ne sta­lo? Kde sa vza­la potre­ba vybu­do­vať pro­dukt zame­ra­ný prá­ve tým­to sme­rom?

O tom­to by viac vedel pove­dať môj šéf / kole­ga Jens Top­pen­berg. Ak si dob­re spo­mí­nam, bola to jeho lep­šia polo­vič­ka, kto­rá sa mu sťa­žo­va­la na veľ­mi nekva­lit­nú apli­ká­ciu, kto­rú v prá­ci pou­ží­va­jú. Ona bola jeho inšpi­rá­ci­ou pre štart kon­ku­renč­né­ho pro­duk­tu, zame­ra­né­ho prá­ve na sprá­vu oší­pa­ných.

Pra­cu­ješ na pozí­cii prog­ra­má­to­ra. Ako dlho trvá vývoj také­ho­to pro­duk­tu? Ide zrej­me o veľ­mi kom­plex­né rie­še­nie…

Tak ako pri väč­ši­ne iných pro­jek­tov, vývoj trvá omno­ho dlh­šie ako si člo­vek pôvod­ne naplá­nu­je. Vývoj základ­nej čas­ti apli­ká­cie zabral nie­čo viac ako rok vývo­ja (pre zhru­ba šty­roch vývo­já­rov). Potom sme zís­ka­li prvých zákaz­ní­kov a s nimi priš­li nové požia­dav­ky (a bohu­žial aj sup­port — pod­po­ra, čo nám ďalej mier­ne spo­ma­li­lo vývoj). Väč­šie far­my zača­li poža­do­vať množ­stvo novej fun­kci­ona­li­ty, hlav­ne rôz­ne repor­ty a integ­rá­ciu s ich exis­tu­jú­ci­mi sys­té­ma­mi, či už finanč­ný sys­tém ale­bo sys­tém pre sprá­vu kŕme­nia. Na tých­to “výzvach” prá­ve pra­cu­je­me. Dá sa teda pove­dať, že dokon­če­nie celé­ho kom­plex­né­ho pro­duk­tu je vzdia­le­né ešte mno­ho rokov.

Okrem pra­sia­tok, uva­žu­je­te o roz­ší­re­ní na napr. ovce či doby­tok?

Bohu­žiaľ to nie je také jed­no­du­ché ako sa to môže na prvý pohľad zdať. Celé odvet­vie cho­vu oší­pa­ných je veľ­mi špe­ci­fic­ké a množ­stvo pro­ce­sov nie je apli­ko­va­teľ­ných na žiad­ne iné zvie­ra­tá. Navy­še cho­vy iných zvie­rat sú už výraz­ne lep­šie pokry­té exis­tu­jú­ci­mi kva­lit­ný­mi apli­ká­cia­mi. Tak­tiež momen­tál­ne nemá­me kapa­ci­tu pre vývoj nie­čo­ho tak kom­plex­né­ho.

Ako dlho si už v Spo­te?

V aprí­li to budú dva roky.

Vy máte taký ritu­ál s kávou.…

Áno, jeden z dôvo­dov pre­čo prí­sť do prá­ce pred desia­tou (prí­pad­ne pre­čo vôbec prí­sť!). Ešte keď sme začí­na­li, kávu som tak­mer vôbec nepil. Tu však pili kávu všet­ci, tak som začal aj ja. Rých­lo som zis­til, že po šál­ke kávy v ran­ných hodi­nách doká­žem zo seba dostať viac kva­lit­né­ho kódu. Pôvod­ne sme si kupo­va­li kávu (caf­fe late) ráno v obcho­doch v oko­lí Spot-u, pre­važ­ne v McDo­nald-e. To, že to nebo­la dob­rá káva som vedel už vte­dy, no od kedy som skú­sil túto v Spo­te, mám už aj dôkaz!

Skôr než sa dosta­nem späť k náš­mu ran­né­mu ritu­álu, mal by som spo­me­núť náš vývo­jo­vý cyk­lus. Ako sa fir­ma postup­ne roz­ras­ta­la o nových ľudí, zača­li sme zva­žo­vať pou­ži­tie nie­kto­rej z metód ria­de­nia vývo­ja soft­vé­ru. Roz­hod­li sme sa pre Scrum, kto­rý sme rea­li­zo­va­li ako nie­koľ­ko hodi­no­vé stret­nu­tie raz týž­den­ne, na kto­rom sme pre­bra­li čo sa uro­bi­lo a naplá­no­va­li ďal­šiu prá­cu. Nakoľ­ko ale stret­nu­tia boli nesku­toč­ne dlhé a únav­né, roz­hod­li sme robiť rad­šej via­ce­ro krat­ších stret­nu­tí — kaž­dý deň jed­no. A naj­lep­šie mies­to a čas na také­to stret­nu­tia je jed­no­znač­ne ran­ná kávič­ka. 

Kaž­dé ráno, zhru­ba o desia­tej sa prí­tom­ní čle­no­via Cloud­farms pre­su­nú ku kávo­va­ru v pred­nej kuchyn­ke a začne sa typic­ký pro­ces príp­ra­vy caf­fe lat­te. Ten­to zahŕňa nape­ne­nie mlie­ka, spre­vá­dza­né špe­ci­fic­kým zvu­kom, kto­rý porov­ná­va­me ku kvi­ča­niu pra­sia­tok :).

Asi málo ľudí o tebe vie, že si čle­nom slo­ven­skej men­zy…

Áno, som veľ­mi zasko­če­ný, že o tom vie­te! Na spo­loč­nom stret­nu­tí s ostat­ný­mi men­zan­mi som ešte nebol, tak­že prav­de­po­dob­ne to neve­dia ani oni :).

Ale vie to Goog­le! Ako sa sta­ne člo­vek čle­nom men­zy?

Sú dve pod­mien­ky (jed­na o tro­chu zlo­ži­tej­šia ako dru­há). Tre­ba zapla­tiť roč­ný člen­ský prís­pe­vok 20 Eur a tre­ba prejsť IQ tes­tom s hod­no­tou nad 130 bodov, repre­zen­tu­jú­cou hor­né 2% popu­lá­cie.

Pri tých per­cen­tách nám prá­ve napad­lo… Čo hovo­ríš na blí­žia­ce sa refe­ren­dum?

Ja som veľ­mi tole­rant­ný člo­vek a nemám prob­lém s pár­mi rov­na­ké­ho pohla­via. Čo sa týka adop­cie detí, mys­lím že deti z det­ských domo­vov by rad­šej mali dvoch rodi­čov rov­na­ké­ho pohla­via ako žiad­ne­ho (a urči­te je to tak pre nich aj lep­šie). Žiad­ne ohro­ze­nie rodi­ny nevi­dím :).

A teraz z iné­ho kon­ca… Pre­čo nemáš kon­to na Face­bo­oku?

Keď som sa prvý krát dozve­del o Face­bo­oku nebol ešte tak veľ­mi popu­lár­ny. V tom čase som ešte pou­ží­val ICQ a Sky­pe pre komu­ni­ká­ciu so svo­ji­mi zná­my­mi a vo Face­bo­oku som nevi­del pri­da­nú hod­no­tu. Neskôr, keď už mal Face­bo­ok kaž­dý, začal som vidieť mož­nú pri­da­nú hod­no­tu — člo­vek sa dozvie všet­ko o všet­kom. Vadi­lo mi však, že je to za cenu stra­ty súkro­mia (nie nut­ne) no hlav­ne množ­stva času — súdiac pozo­ru­júc mojich zná­mych. Navy­še kon­takt s ľuď­mi nebol nikdy mojou sil­nou strán­kou.

Tak­že sám seba berieš ako intro­ver­ta?

Čias­toč­ne urči­te áno. No som rád v spo­loč­nos­ti iných ľudí.

Čo by si rád odká­zal ľud­stvu?

Rob­te len veci, čo majú zmy­sel!

zdroj: thespot.sk

Pridať komentár (0)