The Star­tup Nation a jeho naj­žia­ri­vej­šie tváre

Martin Kráľ / 29. august 2014 / Tools a produktivita

Roz­ho­dol som sa vám pri­niesť nie­koľko zau­jí­ma­vých roz­ho­vo­rov z kra­jiny lep­šie zná­mej ako “The Star­tup Nation”. Prvým je roz­ho­vor so zakla­da­te­ľom Wib­bitz Zoha­rom Day­anom, o kto­rom sme aj my už v minu­losti písali.

Kto je tvo­jou naj­väč­šou inšpi­rá­ciou? 

Pre nie­koho z tech scény to bude znieť možno otre­pane, ale Steve Jobs. Je veľmi oje­di­nelé vidieť nie­koho mať taký dopad na celý svet ako ho mal on.

Aké boli tvoje prvé kroky do biz­nis sveta?

V 15 rokoch som vytvo­ril prvého onli­ne­no­vého sprie­vodcu pre kóšér reštau­rá­cie. Skon­čilo to tak, že sa stal jed­nou z najob­ľú­be­nej­ších sprie­vod­cov všet­kých čias, možno aj preto, lebo to bolo ešte pred časmi maso­vých foto appiek.

Keby si mal meno­vať jednu osobu z minu­losti alebo prí­tom­nosti, s kto­rou by si išiel na večeru, kto by to bol?

Určite Albert Eins­tein, nie z toho dôvodu, na ktorý teraz mys­líte. Strašne by som chcel počuť jeho názor. nie vedecké témy, ale skôr na život ako taký. Tento muž žil jeden z naj­zau­jí­ma­vej­ších živo­tov v deji­nách. Fakt by ma zau­jí­malo aký star­tup by zalo­žil…

Keby si nebol pod­ni­ka­te­ľom, čím by si sa stal?

Asi by som bol archi­tek­tom. Vždy som obdi­vo­val kva­litný dizajn a zau­jí­mavé archi­tek­to­nické kon­cepty. Nie­kedy sa zvyk­nem len tak pre­chá­dzať uli­cami Tel Avivu, pri­čom obdi­vu­jem tie pre­krásne budovy, ktoré máme v blíz­kosti našej kan­ce­lá­rie.

Keď už sme pri­tom — New York alebo Tel Aviv?

Práve teraz síce žijem v New Yorku, ale rád by som sa even­tu­álne vrá­til do Tel Avivu. “Biele mesto” je mies­tom, kto­rému patrí moje srdce a kde by som even­tu­álne aj chcel vidieť moje deti vyras­tať.

Keby si bol sel­fie, ako by si vyze­ral?

Tím Wib­bitz

Star­trek alebo Star wars?

Star wars, aj keď nie som týmto typom geeka.

Na čom si totálne závislí?

Na sprá­vach. Odkedy si pamä­tám, dia­nie okolo mňa bolo vždy mojou záľu­bou a je to veľmi dôle­žité pre mňa. Možno aj toto ma viedlo k tomu, aby som zalo­žil Wib­bitz, pre­tože už sú to roky, kedy prišla napo­sledy nejaká revo­lú­cia v spô­sobe pri­ná­ša­nia správ.

Čo robíš naj­rad­šej cez víkend?

Zvyk­nem hovo­riť, že som nevi­del dosta­tok zápa­dov slnka. Víkend je oby­čajne jedi­ným časom, kedy si náj­dem čas a idem na pláž, kde si viem naj­lep­šie vyčis­tiť hlavu.

Kto bol tvo­jou prvou lás­kou (zo zná­mych osob­ností)?

Začiat­kom 90-tich rokoch to bola asi Kelly zo seriálu “Saved by The Bell”. Pop­ravde, kto si vtedy nemys­lel, že bola pekná?

Keď už sme pri­tom — Bar Refa­eli alebo Gal Gadot?

Gal Gadot. Zho­dou okol­ností to je moja dobrá kama­rátka. Je super tal­ne­to­vaná, inte­li­gentná a naozaj ostala pri zemi. Ale­aby som zas nebol nespra­vod­livý, Bar sa tiež cel­kom dá :D.

Aké je tvoje obľú­bené heb­rej­ské slovo? 

Chik­muk (zna­mená to niečo malé a nedô­le­žité). Sran­dovne sa to vyslo­vuje a má to špe­ciálny význam pre mňa.

Akú naj­lep­šiu radu si dostal od tvo­jich rodi­čov?

Buď úprimný k sebe samému ako aj ku ostat­ným.

Zdroj: nocamels.com

Pridať komentár (0)