Thun­der Power: Luxus­ný Tchaj­wa­nec chce pod­kú­riť Tes­le!

rufus / 28. septembra 2015 / Tech a inovácie

Bojis­ko elek­tro­mo­bi­lov má na fron­te nové­ho bojov­ní­ka, kto­rým je Tchaj­wan­ská spo­loč­nosť Thun­der Power.

Tes­la sa sta­la vďa­ka svoj­mu mode­lu S sku­toč­ným syno­ny­mom moder­né­ho elek­tro­mo­bi­lu. Preč sú časy, kedy kaž­dý elek­tro­mo­bil pri­po­mí­nal len nevz­hľad­nú bub­li­nu. Také­to autá boli nie­len hnus­né, ale mali aj nepou­ži­teľ­ne malý dojazd a stá­li nekres­ťan­ské penia­ze. S roz­vo­jom tech­no­ló­gií šla cena nadol a úžit­ko­vá hod­no­ta sa mar­kan­tne zvý­ši­la. Bojis­ko elek­tro­mo­bi­lov má na fron­te nové­ho bojov­ní­ka, kto­rým je Tchaj­wan­ská spo­loč­nosť Thun­der Power.

HRO­MO­VÁ SILA, FAKT?

Názov spo­loč­nos­ti a záro­veň ich prvé­ho kon­cep­tu môže znieť úsmev­ne. Ide o sedan, kto­rý kom­bi­nu­je dyna­mic­ké línie, luxus vo vnút­ri a jem­né retro prv­ky. Ide pro­ti prú­du dneš­ných auto­mo­bi­lov, kto­ré sú cha­rak­te­ris­tic­ké skôr ostrej­ší­mi hra­na­mi. Thun­der Power je osla­vou oblín. Pozor, to však nezna­me­ná, že vyze­rá zle. Prá­ve skôr naopak. Napriek exo­tic­ké­mu pôvo­du z Tchaj­wa­nu sto­jí za dizaj­nom talian­ske štú­dio Zaga­to. Aj násled­ný vývoj majú na sve­do­mí Talia­ni, ide tak o tem­pe­ra­ment­né auto kaž­dým svo­jim kús­kom. A tem­pe­ra­ment oži­je aj po zošliap­nu­tí ply­no­vé­ho pedá­lu.

Zatiaľ je v plá­ne dvo­j­ica špe­ci­fi­ká­cií. V tej slab­šej vyvi­nie elek­tro­mo­bil výkon 313 koní, v tej sil­nej­šej až 435 koní. A to je hod­no­ta hod­ná kde­ja­ké­ho špor­tia­ku. Špor­to­vo pôso­bia aj čís­la ako maxi­mál­ka 250 km/h a zrých­le­nie na stov­ku len za 5 sekúnd! Naj­lep­šie je, že Thun­der Power má byť ceno­vo dostup­nej­ší ako spo­mí­na­ná Tes­la.

Thunder Power

VNÚT­RI LUXUS

V inte­ri­é­ri je auto výsost­ne luxus­né. Tre­ba však pove­dať, že aj prak­tic­ké. Dojazd činí až 650 km. Zau­jí­ma­vos­ťou je, že po vybi­tí baté­rie sta­čí dať elek­tro­mo­bil dobí­jať len na 30 minút a to zabez­pe­čí dojazd až ďal­ších 300 km. Poď­me ale nas­päť k inte­ri­é­ru. Vša­de na vás dýcha punc kva­li­ty. Exklu­zív­ne dre­vo, svet­lá koža, chró­mo­va­né dopl­n­ky. Pas­tva pre oči.

Zau­jí­ma­vos­ťou je palub­ná doska, kto­rú v pod­sta­te tvo­rí jed­na obrov­ská obra­zov­ka orien­to­va­ná k vodi­čo­vi a spo­lu­jazd­co­vi. Naj­lep­šie je, že na Thun­der Power sa môže­me tešiť aj v Euró­pe. A to dokon­ca o rok skôr ako v USA a Číne. Tchaj­wan­ský bojov­ník má v plá­ne dobyť sta­rý kon­ti­nent v roku 2017.

Thunder PowerThunder Power

Thunder PowerThunder PowerThunder PowerThunder PowerThunder Power
zdroj:autobazar.eu
Pridať komentár (0)