Thun­der Power: Luxusný Tchaj­wa­nec chce pod­kú­riť Tesle!

rufus / 28. septembra 2015 / Tech a inovácie

Bojisko elek­tro­mo­bi­lov má na fronte nového bojov­níka, kto­rým je Tchaj­wan­ská spo­loč­nosť Thun­der Power.

Tesla sa stala vďaka svojmu modelu S sku­toč­ným syno­ny­mom moder­ného elek­tro­mo­bilu. Preč sú časy, kedy každý elek­tro­mo­bil pri­po­mí­nal len nevz­hľadnú bub­linu. Takéto autá boli nie­len hnusné, ale mali aj nepou­ži­teľne malý dojazd a stáli nekres­ťan­ské peniaze. S roz­vo­jom tech­no­ló­gií šla cena nadol a úžit­ková hod­nota sa mar­kan­tne zvý­šila. Bojisko elek­tro­mo­bi­lov má na fronte nového bojov­níka, kto­rým je Tchaj­wan­ská spo­loč­nosť Thun­der Power.

HRO­MOVÁ SILA, FAKT?

Názov spo­loč­nosti a záro­veň ich prvého kon­ceptu môže znieť úsmevne. Ide o sedan, ktorý kom­bi­nuje dyna­mické línie, luxus vo vnútri a jemné retro prvky. Ide proti prúdu dneš­ných auto­mo­bi­lov, ktoré sú cha­rak­te­ris­tické skôr ostrej­šími hra­nami. Thun­der Power je osla­vou oblín. Pozor, to však nezna­mená, že vyzerá zle. Práve skôr naopak. Napriek exo­tic­kému pôvodu z Tchaj­wanu stojí za dizaj­nom talian­ske štú­dio Zagato. Aj následný vývoj majú na sve­domí Taliani, ide tak o tem­pe­ra­mentné auto kaž­dým svo­jim kús­kom. A tem­pe­ra­ment ožije aj po zošliap­nutí ply­no­vého pedálu.

Zatiaľ je v pláne dvo­j­ica špe­ci­fi­ká­cií. V tej slab­šej vyvi­nie elek­tro­mo­bil výkon 313 koní, v tej sil­nej­šej až 435 koní. A to je hod­nota hodná kde­ja­kého špor­tiaku. Špor­tovo pôso­bia aj čísla ako maxi­málka 250 km/h a zrých­le­nie na stovku len za 5 sekúnd! Naj­lep­šie je, že Thun­der Power má byť cenovo dostup­nejší ako spo­mí­naná Tesla.

Thunder Power

VNÚTRI LUXUS

V inte­ri­éri je auto výsostne luxusné. Treba však pove­dať, že aj prak­tické. Dojazd činí až 650 km. Zau­jí­ma­vos­ťou je, že po vybití baté­rie stačí dať elek­tro­mo­bil dobí­jať len na 30 minút a to zabez­pečí dojazd až ďal­ších 300 km. Poďme ale nas­päť k inte­ri­éru. Všade na vás dýcha punc kva­lity. Exklu­zívne drevo, svetlá koža, chró­mo­vané dopl­nky. Pas­tva pre oči.

Zau­jí­ma­vos­ťou je palubná doska, ktorú v pod­state tvorí jedna obrov­ská obra­zovka orien­to­vaná k vodi­čovi a spo­lu­jazd­covi. Naj­lep­šie je, že na Thun­der Power sa môžeme tešiť aj v Európe. A to dokonca o rok skôr ako v USA a Číne. Tchaj­wan­ský bojov­ník má v pláne dobyť starý kon­ti­nent v roku 2017.

Thunder PowerThunder Power

Thunder PowerThunder PowerThunder PowerThunder PowerThunder Power
zdroj:autobazar.eu
Pridať komentár (0)