Tie­to 4 tech­ni­ky ťa udr­žia pozi­tív­nym, aj keď vieš, že máš pred sebou ťaž­ký deň

Henrieta Balázsová / 13. apríla 2017 / Lifehacking

Urči­te tie dni poznáš — len čo otvo­ríš oči, pre­pad­ne ťa úzkosť, pre­to­že si spo­me­nieš na všet­ky tie neprí­jem­nos­ti, kto­ré ťa dnes čaka­jú. Pod­ľah­neš pani­ke a aj keď mož­no všet­ko zvlá­daš s ľah­kos­ťou, dob­rá nála­da sa jed­no­du­cho nedo­sta­vu­je. Tie­to 4 nezvy­čaj­né, ale zato jed­no­du­ché tech­ni­ky to však môžu zme­niť. Vďa­ka nim si udr­žíš svo­ju pozi­ti­vi­tu a dob­rú nála­du aj v tých naj­ťaž­ších dňoch.

#1: Seď rov­no!

A to nie­len kvô­li eti­ke­te. Mož­no sa ti táto rada zdá byť banál­nou, či úpl­ne smieš­nou, no sku­toč­ne fun­gu­je. Nové štú­die totiž doká­za­li pre­po­je­nie medzi drža­ním tela a medzi pozi­tív­ny­mi myš­lien­ka­mi.

Ich výsled­kom bolo, že ľudia, kto­rí sedia vzpria­me­ne, gene­ru­jú viac pozi­tív­nych a radost­ných myš­lie­nok, než tí, kto­rí sedia zhr­be­ne. Za pokus to urči­te sto­jí, nie?

Nie­ke­dy môže byť to, čo ti chý­ba ku šťas­tiu úpl­na malič­kosť, tak pre­čo ju neskú­siť.

#2: Vždy maj pri sebe čajo­vú lyžič­ku

Aj pri tej­to rade si prav­de­po­dob­ne zostal prek­va­pe­ný a nevieš, čo sa za ňou skrý­va. Ide vlast­ne veľ­mi jed­no­du­chý trik, kto­rý ti pomô­že „ovlád­nuť“ svo­ju myseľ.

Jeho pod­sta­tou je to, že ráno si dáš pred odcho­dom z domu do vrec­ka svo­jich noha­víc čajo­vú lyžič­ku (min­ca je prí­liš malá a mohol by si na ňu počas dňa zabud­núť). Túto lyžič­ku si násled­ne pre­lo­žíš do dru­hé­ho vrec­ka zakaž­dým, keď ťa ovlád­nu nega­tív­ne myš­lien­ky.

Prin­cí­pom je, že táto akcia zamest­ná tvoj mozog a upo­zor­ní ho na to, že robí nie­čo nespráv­ne. Nebu­de to trvať dlho a z pre­lo­že­nia lyžič­ky do dru­hé­ho vrec­ka sa sta­ne sig­nál, vďa­ka kto­ré­mu tvo­je nega­tív­ne myš­lien­ky auto­ma­tic­ky odídu.

Zdroj: unsplash.com

#3: Namies­to novín si ráno pre­čí­taj nie­čo inšpi­ra­tív­ne

Ran­nou ruti­nou mno­hých ľudí je to, že si pri svo­jej ran­nej šál­ke kávy pre­lis­tu­jú den­nú tlač. Samoz­rej­me, je veľ­mi dôle­ži­té mať pre­hľad o tom, čo sa deje vo sve­te, no je správ­ne veno­vať sa tomu hneď ráno?

Ak k tým­to ľuďom pat­ríš aj ty, urči­te vieš, že den­ní­kom robia naj­vyš­ší pre­daj zlé sprá­vy, fas­ci­ná­cie vyvo­lá­va­jú­ce zhro­ze­nie, či kle­be­ty. To naozaj nie je naj­lep­ší spô­sob, ako začať svoj deň.

Pre­čí­taj si rad­šej zopár strán z kni­hy, kto­rú máš prá­ve roz­čí­ta­nú, ale­bo sa pozri, čo je nové na tvo­jom obľú­be­nom blo­gu. Je dôle­ži­té deň začať pozi­tív­ne.

#4: Pomôcť ti môže aj tvoj smart­fón

Dnes je už dostup­ných množ­stvo apli­ká­cií, kto­ré ti môžu pomôcť redu­ko­vať stres, medi­to­vať, či odstrá­niť úzkosť. Nie­kto­ré ti dokon­ca pri­po­me­nú, kedy je čas na neja­kú akti­vi­tu, kto­rá ti zdvih­ne nála­du.

Veľ­mi obľú­be­nou app­kou je naprí­klad Hap­pi­fy, kto­rá ti kaž­dý deň ponúk­ne neja­ké nové výzvy, hry a zamys­le­nia a pri­ve­die ťa tak k pozi­tív­nym myš­lien­kam. Mož­no samoz­rej­me náj­deš inú, kto­rá ti bude vyho­vo­vať viac.

Dôle­ži­té je nene­chať sa ovlád­nuť nega­tív­ny­mi myš­lien­ka­mi a zacho­vať si pozi­ti­vi­tu aj v ťaž­kých chví­ľach. Len tá ťa totiž doká­že pre­niesť aj cez tie naj­hor­šie dni.

Zdroj: lifehack.org

Pridať komentár (0)