Tim Cook a ďal­šia stov­ka App­le zamest­nan­cov pomá­ha­la pri rekon­štruk­cii základ­nej ško­ly

Erich Veselényi / 20. januára 2016 / Lifehacking

CEO spo­loč­nos­ti App­le Tim Cook sa ako dob­ro­voľ­ník pri­po­jil ku stov­ke ďal­ších App­le zamest­nan­cov pomá­ha­jú­cich pri rekon­štruk­cii základ­nej ško­ly San­tee Ele­men­ta­ry v San Jose. Táto uda­losť sa kona­la z dôvo­du ucte­nia si pamiat­ky Mar­ti­na Lut­he­ra Kin­ga Jr.

Tim zdie­ľal z tej­to dob­ro­voľ­níc­kej čin­nos­ti dve foto­gra­fie pro­stred­níc­tvom sociál­nej sie­te Twit­ter. Na prvej foto­gra­fii môže­me vidieť Tima, ako spo­lu s ďal­ším App­le zamest­nan­com opra­vu­je dre­ve­né osa­de­nie lavič­ky. Dru­há foto­gra­fia pre­zen­tu­je sku­pin­ku štu­den­tov, kto­rí sú pri­pra­ve­ní začať s maľo­va­ním pries­to­rov ško­ly.

Con­nec­tED je ini­cia­tí­va pre­zi­den­ta Barac­ka Oba­mu zabez­pe­čiť do roku 2018 vyso­ko­rých­lost­ný inter­ne­to­vý prí­stup pre 99 % ame­ric­kých štu­den­tov. Do toh­to pro­jek­tu je zapo­je­ných množ­stvo spo­loč­nos­tí, medzi kto­ré pat­rí naprí­klad aj App­le, Mic­ro­soft, Sprint ale­bo Veri­zon.

alt

Fir­ma App­le daro­va­la v roku 2014 prog­ra­mu Con­nec­tED 100 mili­ó­nov dolá­rov. Základ­ná ško­la San­tee Ele­men­ta­ry je jed­nou zo 114 škôl v 29 ame­ric­kých štá­toch, kto­rá dosta­la iPa­dy ako výpo­moc pre štu­den­tov. Pre zvý­še­nie akti­vi­ty kaž­dá učeb­ňa dis­po­nu­je jed­nou App­le TV a rov­na­ko aj soft­vé­rom, kto­rý má zvý­šiť úro­veň vzde­la­nia a pro­fe­si­onál­ne­ho roz­vo­ja.

banner

*(pozn. redak­to­ra: #MLK­Day — Mar­tin Lut­her King Day)

Zdroj: thinkapple.sk

Pridať komentár (0)