Tim Cook a ďal­šia stovka Apple zamest­nan­cov pomá­hala pri rekon­štruk­cii základ­nej školy

Erich Veselényi / 20. januára 2016 / Tools a produktivita

CEO spo­loč­nosti Apple Tim Cook sa ako dob­ro­voľ­ník pri­po­jil ku stovke ďal­ších Apple zamest­nan­cov pomá­ha­jú­cich pri rekon­štruk­cii základ­nej školy San­tee Ele­men­tary v San Jose. Táto uda­losť sa konala z dôvodu ucte­nia si pamiatky Mar­tina Lut­hera Kinga Jr.

Tim zdie­ľal z tejto dob­ro­voľ­níc­kej čin­nosti dve foto­gra­fie pro­stred­níc­tvom sociál­nej siete Twit­ter. Na prvej foto­gra­fii môžeme vidieť Tima, ako spolu s ďal­ším Apple zamest­nan­com opra­vuje dre­vené osa­de­nie lavičky. Druhá foto­gra­fia pre­zen­tuje sku­pinku štu­den­tov, ktorí sú pri­pra­vení začať s maľo­va­ním pries­to­rov školy.

Con­nec­tED je ini­cia­tíva pre­zi­denta Baracka Obamu zabez­pe­čiť do roku 2018 vyso­ko­rých­lostný inter­ne­tový prí­stup pre 99 % ame­ric­kých štu­den­tov. Do tohto pro­jektu je zapo­je­ných množ­stvo spo­loč­ností, medzi ktoré patrí naprí­klad aj Apple, Mic­ro­soft, Sprint alebo Veri­zon.

alt

Firma Apple daro­vala v roku 2014 prog­ramu Con­nec­tED 100 mili­ó­nov dolá­rov. Základná škola San­tee Ele­men­tary je jed­nou zo 114 škôl v 29 ame­ric­kých štá­toch, ktorá dostala iPady ako výpo­moc pre štu­den­tov. Pre zvý­še­nie akti­vity každá učebňa dis­po­nuje jed­nou Apple TV a rov­nako aj soft­vé­rom, ktorý má zvý­šiť úro­veň vzde­la­nia a pro­fe­si­onál­neho roz­voja.

banner

*(pozn. redak­tora: #MLK­Day — Mar­tin Lut­her King Day)

Zdroj: thinkapple.sk

Pridať komentár (0)