Tisíce ľudí šalejú! Rybka hraje poké­mo­nov

Peter Kováč / 8. august 2014 / Tools a produktivita

Aktu­álne naj­sle­do­va­nejší herné stream vás určite prek­vapí, neo­vláda ho totiž člo­vek, ale živá rybka. Tá na emu­lá­tora hrá Poké­mon Red, starý hit z Game­Boy. Pre­nos náj­dete na twitch.tv, v jed­nej chvíli ho už sle­do­valo cez 20 000 uží­va­te­ľov, cel­kovo už 1,6 mili­óna. V čom je trik?

Rybka menom Gra­y­son Hop­per ovláda hru pomo­cou svo­jich pohy­bov. Jej akvárko sle­duje web­ka­mera a soft­vér, ktorý oblasť roz­de­lil do devia­tich dlaž­díc. Každá zna­mená jedno tla­čidlo: štyri smery, A, B, Start, Select a náhodný výber.

Za vývo­jom stojí Cat­he­rine Moresco a Pat­rick Fache­ris, ktorí ovlá­dač naprog­ra­mo­vali počas škol­ského hac­ka­tonu. Ich nápad bol tak šia­lený a ori­gi­nálny, že si ho okrem komu­nity z Twitch všimli aj veľké zahra­ničné médiá.

A nemys­lite si, že sa nie je na čo poze­rať. Po neja­kých 135 hodi­nách Gra­y­son chy­til prvého Poké­mona, Char­man­dera menom AAA­ABBK. S ním potom pora­zil prvého súpera na Squ­irtle. Inak ale rybka večne spí a v noci si hrať nemôže, pre­tože v akvá­riu nemá svetlo a web­ka­mera ju nevidí. To sa ale má zme­niť. Prog­ra­má­tori už vybe­rajú prís­pevky, chys­tajú lep­šie pro­stre­die aj lampu.

Live update: Ako sa dalo čakať, nápad inšpi­ro­val ďal­ších nad­šen­cov. Na kanáli BeatsP­la­y­Po­ke­mon náj­dete hru ovlá­danú pomo­cou hudby. Rôzne frek­ven­cie akti­vujú rôzne tla­čidlá.

Zdroj: ars­tech­nica

Pridať komentár (0)