Títo Slo­vá­ci ofi­ciál­ne vyrá­ba­jú naj­lep­šiu medo­vi­nu na sve­te

Jakub Jablonický / 30. októbra 2016 / Business

Medo­vi­na je iba ďal­ším dôka­zom toho, za čo všet­ko naša civi­li­zá­cia vďa­čí vče­lám. Na Slo­ven­sku máme v jej výro­be sve­to­vú špič­ku.

Pavol Kud­láč, Rado­slav Opa­lek a Edo Štib­ra­ný sú tra­ja kama­rá­ti, kto­rí sa stret­li už na základ­nej ško­le. Záu­jem o vče­ly mali už vte­dy a spo­lu zača­li nav­šte­vo­vať vče­lár­sky krú­žok.

Svo­ju záľu­bu si pre­nies­li aj do dospe­los­ti a pop­ri zamest­na­niach zača­li v piv­ni­ci rodin­né­ho domu vyrá­bať svo­ju vlast­nú medo­vi­nu. Najprv to bolo iba hob­by. No v roku 2008 sa roz­hod­li pri­hlá­siť svo­ju medo­vi­nu do sve­to­vej súťa­že a hneď sa im poda­ri­lo zís­kať aj prvé oce­ne­nie. To ich utvr­di­lo v tom, že ich pro­dukt má poten­ciál.

zamok1

foto: vitajtevtrnave.sk

Zo začiat­ku sme nema­li sme toľ­ko včiel ani medu, tak som to robil v malých dáv­kach, keby to nevyš­lo. Na tie, kto­ré boli naj­lep­šie, som potom otco­vi zobral demi­žón od vína a uro­bil dvad­sať­lit­ro­vú dáv­ku. Potom päť­de­siat­lit­ro­vú a tak­to poma­ly to išlo. Bolo urči­te aj via­ce­ro neús­peš­ných dávok. Našťas­tie som si to však zapi­so­val a postup­ne nás to dovied­lo až sem. Potom sme kva­si­li v dve­sto­lit­ro­vých a teraz v tisíc­lit­ro­vých nádo­bách,“ pove­dal pre časo­pis Pro­fit jeden zo zakla­da­te­ľov Rado­slav Opa­lek.

maxresdefault

foto: YouTube/VCELOVINA

Výro­ba medo­vi­ny nie je vo sve­te tak roz­ší­re­ná ako výro­ba vína, a výrob­né postu­py pre­to nie sú také jas­né. Za Vče­lo­vi­nou teda sto­ja nespo­čet­né poku­sy s rôz­ny­mi kva­sin­ka­mi, druh­mi medu, či sud­mi.

Skú­ša­me, akú chuť bude mať medo­vi­na z jed­not­li­vých sudov. Viná­ri vedia, z aké­ho dre­va tre­ba pou­žiť sud, ale pri medo­vi­ne to nevie nikto. Pre­to to tes­tu­je­me,“ hovo­rí ďal­ší zo zakla­da­te­ľov Pavol Kud­láč.

untitled-14

foto: YouTube/VCELOVINA

Pre­pra­co­va­ná chuť tej­to medo­vi­ny je výsled­kom kom­bi­ná­cie troch rôz­nych dru­hov medov, kva­lit­nej vody z Malých Kar­pát a kva­si­niek Sac­cha­ro­my­ces cere­vi­siae. Kým sa dopra­co­va­li ku tým správ­nym kva­sin­kám, vyskú­ša­li 34 rôz­nych dru­hov.

Vče­lo­vi­na na roz­diel od väč­ši­ny pro­duk­tov na trhu kva­sí pri rela­tív­ne níz­kych tep­lo­tách oko­lo 17°C. Ten­to spô­sob je nároč­nej­ší, no výrob­co­via tvr­dia, že sa vďa­ka nemu lep­šie zacho­va­jú chu­ťo­vé nuan­sy medu.

untitled-13

foto: YouTube/VCELOVINA

A to, že títo Slo­vá­ci v Smo­le­ni­ciach naozaj vyrá­ba­jú výni­moč­nú kva­li­tu, potvr­dzu­je aj oce­ne­nie Naj­lep­šia medo­vi­na na sve­te od sve­to­vej fede­rá­cie vče­lá­rov Api­mon­dia. V roku 2013 ho zís­ka­la Vče­lo­vi­na Špe­ciál, jeden z dvoch pro­duk­tov, kto­rý spo­loč­nosť vyrá­ba.

Okrem neho Vče­lo­vi­na kaž­do­roč­ne vyhrá­va rôz­ne oce­ne­nia a medai­ly. Od roku 2008 ich má už 23.

untitled-15

foto: YouTube/VCELOVINA

Vče­lo­vi­na chce dostať slo­ven­skú medo­vi­nu na rov­na­kú úro­veň ako fran­cúz­ske vína ale­bo škót­sku whis­ky. A spo­lu s ďal­ší­mi kva­lit­ný­mi medo­vi­na­mi, kto­ré na Slo­ven­sku máme, sa im to poma­ly ale isto darí.


zdroj titul­nej foto­gra­fie: YouTube/VCELOVINA

Pridať komentár (0)