Títo Slo­váci ofi­ciálne vyrá­bajú naj­lep­šiu medo­vinu na svete

Jakub Jablonický / 30. októbra 2016 / Business

Medo­vina je iba ďal­ším dôka­zom toho, za čo všetko naša civi­li­zá­cia vďačí vče­lám. Na Slo­ven­sku máme v jej výrobe sve­tovú špičku.

Pavol Kud­láč, Rado­slav Opa­lek a Edo Štib­raný sú traja kama­ráti, ktorí sa stretli už na základ­nej škole. Záu­jem o včely mali už vtedy a spolu začali nav­šte­vo­vať vče­lár­sky krú­žok.

Svoju záľubu si pre­niesli aj do dospe­losti a popri zamest­na­niach začali v piv­nici rodin­ného domu vyrá­bať svoju vlastnú medo­vinu. Najprv to bolo iba hobby. No v roku 2008 sa roz­hodli pri­hlá­siť svoju medo­vinu do sve­to­vej súťaže a hneď sa im poda­rilo zís­kať aj prvé oce­ne­nie. To ich utvr­dilo v tom, že ich pro­dukt má poten­ciál.

zamok1

foto: vitajtevtrnave.sk

Zo začiatku sme nemali sme toľko včiel ani medu, tak som to robil v malých dáv­kach, keby to nevyšlo. Na tie, ktoré boli naj­lep­šie, som potom otcovi zobral demi­žón od vína a uro­bil dvad­sať­lit­rovú dávku. Potom päť­de­siat­lit­rovú a takto pomaly to išlo. Bolo určite aj via­cero neús­peš­ných dávok. Našťas­tie som si to však zapi­so­val a postupne nás to doviedlo až sem. Potom sme kva­sili v dve­sto­lit­ro­vých a teraz v tisíc­lit­ro­vých nádo­bách,“ pove­dal pre časo­pis Pro­fit jeden zo zakla­da­te­ľov Rado­slav Opa­lek.

maxresdefault

foto: YouTube/VCELOVINA

Výroba medo­viny nie je vo svete tak roz­ší­rená ako výroba vína, a výrobné postupy preto nie sú také jasné. Za Vče­lo­vi­nou teda stoja nespo­četné pokusy s rôz­nymi kva­sin­kami, druhmi medu, či sudmi.

Skú­šame, akú chuť bude mať medo­vina z jed­not­li­vých sudov. Vinári vedia, z akého dreva treba pou­žiť sud, ale pri medo­vine to nevie nikto. Preto to tes­tu­jeme,“ hovorí ďalší zo zakla­da­te­ľov Pavol Kud­láč.

untitled-14

foto: YouTube/VCELOVINA

Pre­pra­co­vaná chuť tejto medo­viny je výsled­kom kom­bi­ná­cie troch rôz­nych dru­hov medov, kva­lit­nej vody z Malých Kar­pát a kva­si­niek Sac­cha­ro­my­ces cere­vi­siae. Kým sa dopra­co­vali ku tým správ­nym kva­sin­kám, vyskú­šali 34 rôz­nych dru­hov.

Vče­lo­vina na roz­diel od väč­šiny pro­duk­tov na trhu kvasí pri rela­tívne níz­kych tep­lo­tách okolo 17°C. Tento spô­sob je nároč­nejší, no výrob­co­via tvr­dia, že sa vďaka nemu lep­šie zacho­vajú chu­ťové nuansy medu.

untitled-13

foto: YouTube/VCELOVINA

A to, že títo Slo­váci v Smo­le­ni­ciach naozaj vyrá­bajú výni­močnú kva­litu, potvr­dzuje aj oce­ne­nie Naj­lep­šia medo­vina na svete od sve­to­vej fede­rá­cie vče­lá­rov Api­mon­dia. V roku 2013 ho zís­kala Vče­lo­vina Špe­ciál, jeden z dvoch pro­duk­tov, ktorý spo­loč­nosť vyrába.

Okrem neho Vče­lo­vina kaž­do­ročne vyhráva rôzne oce­ne­nia a medaily. Od roku 2008 ich má už 23.

untitled-15

foto: YouTube/VCELOVINA

Vče­lo­vina chce dostať slo­ven­skú medo­vinu na rov­nakú úro­veň ako fran­cúz­ske vína alebo škót­sku whisky. A spolu s ďal­šími kva­lit­nými medo­vi­nami, ktoré na Slo­ven­sku máme, sa im to pomaly ale isto darí.


zdroj titul­nej foto­gra­fie: YouTube/VCELOVINA

Pridať komentár (0)