Toh­to­ročné StartupAwards.sk ponúknu Invest but­ton

Michal Tomek / 25. november 2014 / Business

Ak ste sa nie­kedy chceli stať inves­to­rom, no potrebné sumy sa vám zdali pri­vy­soké, toh­to­ročné StartupAwards.sk to môžu zme­niť. V spo­lu­práci s orga­ni­zá­to­rom podu­ja­tia, Neulogy, pri­chá­dza Adas­tra Par­tne­ring s cro­wd­fun­din­go­vou novin­kou.

Keď v minu­losti hľa­dala spo­loč­nosť Adas­tra Par­tne­ring rôzne spô­soby finan­co­va­nia svojho pro­duktu Cal­lins­pec­tor, ako jednu z mož­ností zva­žo­vala aj cro­wd­fun­ding. Nako­niec od toho upus­tila a našla inves­tora. Myš­lienka však stále zostá­vala v hla­vách, a tak sa pri jed­nom brains­tor­mingu zro­dil nápad ponúk­nuť mož­nosť inves­to­va­nia bež­ným ľuďom.

Základ­ným cie­ľom pro­jektu je pod­po­riť vývo­já­rov, ktorí pra­cujú na novom pro­dukte. „Umož­niť men­ším vývo­já­rom pre­kle­núť obdo­bie medzi roz­vo­jom svojho rie­še­nia a časom, kedy reálne začne apli­ká­cia zará­bať. Keď príde ten veľký moment a apli­ká­cia začne zará­bať, časť týchto príj­mov pôjde do takz­va­ného ´inves­tor pool´, odkiaľ bude finan­co­vaný zisk inves­to­rov do výšky vopred sta­no­ve­ného maxima, naprí­klad 40%, a časť bude naďa­lej prú­diť vývo­já­rovi. Takto to pôjde, až kým nebudú pokryté zisky inves­to­rov. Od toho momentu všetky príjmy idú, samoz­rejme, čisto vývo­já­rovi,“ vysvet­ľuje základný prin­cíp fun­go­va­nia Matej Mišík, biz­nis kon­zul­tant spo­loč­nosti Adas­tra Par­tne­ring.

Tento spô­sob je v začia­toč­nej fáze ide­álny pre vývo­já­rov soft­véru a apli­ká­cií, ktorí už majú isté rie­še­nie v rukách a potre­bujú zís­kať peniaze. Invest but­ton vlo­žia do svojho rie­še­nia ako kúsok kódu pro­stred­níc­tvom SDK. Majú tak mož­nosť oslo­viť kaž­dého pou­ží­va­teľa, keďže Invest but­ton aj s krát­kym popi­som sa objaví priamo v apli­ká­cii.

Aj keď exis­tujú pokusy o cro­wd­fun­gové rie­še­nia pre komu­nitu vývo­já­rov-pod­ni­ka­te­ľov, všetky sú striktne web-based a robené kla­sic­kým ´Kicks­tar­ter´ mode­lom. My sme sa pokú­sili na prob­lém pozrieť z dru­hej strany, a teda zo strany inves­to­rov. Invest but­ton tým pádom oslo­vuje ďaleko šir­šiu sku­pinu poten­ciál­nych inves­to­rov, ktorí by možno vôbec na nejakú cro­wd­fun­ding stránku neza­blú­dili,“ pokra­čuje Matej. Invest But­ton by sa však nemal do budúc­nosti vyme­dzo­vať iba na soft­vé­rové rie­še­nia či star­tupy. „Čo tak QR kódy na trič­kách fut­ba­lo­vého tímu tvojho kama­ráta? Po zosní­maní môžu ľudia sle­du­júci západ rovno pris­pie­vať na chod tímu.“

Pro­jekt sa momen­tálne nachá­dza v „proof of con­cept“ fáze a práve StartupAwards.sk majú byť tes­to­va­cou plat­for­mou. Naj­dô­le­ži­tej­šie je ove­riť, či je u ľudí vôbec záu­jem o takéto rie­še­nia. Samoz­rejme, sú nasta­vené aj určite KPI, od kto­rých sa bude tím pri ďal­ších úva­hách o rie­šení odrá­žať. Medzi také pat­ria naprí­klad otázky „Koľko ľudí z cel­ko­vých stia­hnutí aj reálne poskytne inves­tí­ciu?“, „Aké je cel­kové a prie­merné množ­stvo inves­to­va­nej sumy?“ či „Koľko pro­jek­tov v prie­mere jeden člo­vek pod­porí?“. Je dôle­žité pove­dať, že 100% sumy od inves­tora pôjde počas StartupAwards.sk priamo danému tímu. „Teraz, počas StartupAwards.sk nej­deme vali­do­vať busi­ness model, chceme pri­márne pod­po­riť zau­jí­mavé nápady fina­lis­tov. Samotný Invest but­ton bude mať busi­ness model veľmi obdobný, ako majú tra­dičné cro­wd­fun­din­gové plat­formy, a teda na svoj chod a roz­voj si bude pone­chá­vať malé per­cento z trans­ak­cií,“ kon­šta­tuje Matej.

A kedy môžete konečne začať inves­to­vať? Hla­so­va­nie cez Invest But­ton na Star­tu­pA­wards bude roz­de­lené na dve časti. Pred even­tom do pol­noci môžete posie­lať „dona­ti­ons“ svo­jim favo­ri­tom. Star­tup s naj­vyš­šou sumou získa cenu od O2 – cestu do Las Vegas na Con­su­mer Elect­ro­nics Show. Druhá časť bude pre­bie­hať už počas samot­ného eventu. Matej to uzat­vára slo­vami: „Každý účast­ník finále dostane pri regis­trá­cii v pries­to­roch SND uni­kátny kód v hod­note 5 eur. Týmito 5 eurami bude môcť podľa vlast­ného uvá­že­nia pod­po­riť jed­ného fina­listu po odznení všet­kých pit­chov.“

Tak, už máte svojho favo­rita?

Pridať komentár (0)