Tomáš Baran: 5 spô­so­bov ako zni­čiť rocks­tar tím vo vašom star­tupe

Tomáš Baran/Ľudovít Nastišin / 23. august 2015 / Tools a produktivita

Nají­ma­nie nových ľudí je veľ­kou súčas­ťou vede­nia star­tupu. Všetko čo sa v star­tupe vytvorí, je vytvo­rené ľuďmi z tímu, preto je jed­nou z naj­dô­le­ži­tej­ších vecí mať tak skvelý tím, ako sa len dá. Nají­ma­nie na základe skil­lov je často to, čo si first-time pod­ni­ka­te­lia mys­lia, že je správne…

Avšak skill sa neskôr vôbec neukáže ako ten naj­dô­le­ži­tejší fak­tor. Aj keď nech­cete mať čle­nov tímu, ktorí nie sú pro­fe­si­onáli, po dosia­hnutí istej hra­nice to už nie je o tom byť naj­lep­ším prog­ra­má­to­rom, dizaj­né­rom… Je to o tom ako dokáže tím fun­go­vať spolu. Vo výsledku musíte mať celok, ktorý spolu fun­guje lep­šie ako len súčet jeho častí, takto to rád hovo­ril aj Steve Jobs.

Tak sa poďme pozrieť na to, čo by ste mali uro­biť aby ste si zni­čili svoj star­tup tím :)

Nají­majte rýchlo, vyha­dzujte pomaly.

Zlaté pra­vidlo hovorí: „Nají­majte pomaly, vyha­dzujte rýchlo.“

Je to bežné pra­vidlo no je to jedno z tých naj­lep­ších, aké som počul. Uro­bil som pri nají­maní ľudí mnoho chýb len pre to, že som nena­jí­mal pomal­šie a to najmä preto, že som nevy­ha­dzo­val rých­lej­šie. Hneď ako zis­títe, že niečo nefun­guje tak ako by malo, zakročte okam­žite. Zvy­čajne sa s danou oso­bou chcete poroz­prá­vať o situ­ácii. Ja mám rád pra­vidlo dáva­nia ešte jed­nej šance, keď sa jedná o niečo sku­točne vážne. Ak vidíte, že nie­kto je na zlej ceste so svo­jim sprá­va­ním v spo­loč­nosti, dajte mu ešte jednu šancu na nápravu. Ak svoje sprá­va­nie nezme­nia po jed­nej prí­le­ži­tosti, neuro­bia tak ani po dru­hej, ani po tre­tej, štvr­tej.… šanci. Nech­cete vytvo­riť pro­stre­die, v kto­rom veci nefun­gujú ako by mali. Navyše, zlá morálka jed­ného člena ovplyvní aj ostat­ných čle­nov tímu.

Každý zlý zamest­na­nec, kto­rého naj­mete spo­malí váš star­tup viac ako čaka­nie na toho správ­neho.”

Uro­biť zlé roz­hod­nu­tie pri nají­maní člo­veka vás vyjde oveľa drah­šie ako počkať pár mesia­cov za úče­lom náj­de­nia toho správ­neho člo­veka na pozí­ciu. Viem, že spo­loč­nosti musia konať rýchlo a najmä star­tupy. Avšak každý zlý zamest­na­nec, kto­rého naj­mete spo­malí váš star­tup viac ako čaka­nie na toho správ­neho.

Naj­mite nie­koho, pre koho by ste nikdy nepra­co­vali.

Ak mám najať nie­koho, kto by mal pre mňa pra­co­vať, uro­bím tak len vtedy ak by som bol ochotný ja pra­co­vať pre neho.“ Mark Zuc­ker­berg

Toto je sku­točne extrémne efek­tívny test pri nají­maní nového člena. Touto myš­lien­kou eli­mi­nu­jete 99% kan­di­dá­tov. Len pre to, že nie­koho vediete nezna­mená, že musíte byť ten naj­lepší z tímu. Ak chcete mať rocks­tar tím, každý koho naj­mete by mal byť v nie­čom lepší ako ste vy. A vy by ste mali byť naj­lepší v ich vedení. Oni by mali byť naj­lepší vo zvyšku. Váš tímu musí byť moti­vo­vaný, no aj vy ako líder tímu musíte byť moti­vo­vaný, aby ste mali prí­le­ži­tosť viesť skve­lých ľudí.

Naj­mite nie­koho s veľ­kým egom. 

It’s bet­ter to have a hole in your team than an a**hole.“ Ano­nym

Nají­majte tímo­vých hrá­čov a nie indi­vi­du­alis­tov, ktorí tím roz­de­ľujú. Je vo vašom záujme nají­mať ľudí mys­lia­cich spô­so­bom „my“ skôr ako „ja“. Je vo vašom záujme aby si čle­no­via tímu vzá­jomne pomá­hali a neboli len sebecky zame­raní na svoje úlohy. Koope­rá­cia a pod­pora sú výhody, ktoré správny tím posky­tuje. Nepod­ce­ňujte schop­nosť jed­not­livca pod­ko­pať morálku celého tímu, najmä tých s veľ­kým egom. Hrdí a ego­is­tickí ľudia vedia byť okúz­ľu­júci a pre­sved­čiví, avšak majú prob­lémy pra­co­vať na spo­loč­ných cie­ľoch.

Ako zis­títe, že má nie­kto veľké ego? Hrdí ľudia sú veľmi nef­le­xi­bilní. Majú radi, keď môžu robiť veci po svo­jom a je sku­točne ťažké viesť ich, pre­tože oni „vedia všetko“.

Tak­tiež si odsle­dujte aj iné náznaky už počas roz­ho­voru, naprí­klad či kan­di­dát chce pri­dať hod­notu vašej spo­loč­nosti, nie len sebe samému. Je jasné, že hľa­dáte ľudí, ktorí sú žhaví rásť, avšak mali by byť pri­ro­dzene žhaví pomôcť rásť vašej spo­loč­nosti mini­málne na rov­na­kej úrovni.

Naj­mite nie­koho, kto kul­tú­rou nesedí do tímu.

Zís­kať dob­rých hrá­čov je ľahké. Zaria­diť aby hrali spo­ločne je však tá ťaž­šia časť.“, Casey Sten­gel, ame­rická MLB

Ako defi­nu­jete kul­túru? Sú to hod­noty, čo defi­nujú kul­túru. Preto by ste mali pre­mýš­ľať nad tým, akú kul­túru chcete vytvo­riť vo svo­jej spo­loč­nosti. Čo si ceníte, na čom vám záleží? Tvrdá práca, kre­a­ti­vita, vášeň, odhod­la­nie, pria­teľká atmo­sféra…? Dobrá kul­túra je jed­ným z kľú­čo­vých bodov budo­va­nia star­tupu. Keď vy ako foun­der nie ste v kan­ce­lá­rii, váš tím nemusí vedieť ako rea­go­vať v nie­kto­rých situ­áciách, ale poznajú vašu kul­túru. Takto sa kul­túra stáva rad­com pre kaž­dého v čase vašej neprí­tom­nosti. Je ako váš naj­lepší zamest­na­nec, ktorý je vždy prí­tomný a radí ostat­ným, ako robiť veci.

Ak naj­mete nie­koho, kto nesedí do vašej kul­túry v spo­loč­nosti, nebude sa tam cítiť prí­jemne. Rov­nako sa tak nebudú cítiť ani ostatní. Keď sa ľudia necí­tia prí­jemne, nebudú v práci exce­lo­vať. A potom je to už len otázka času, kedy bude chcieť odísť on sám, alebo to budú chcieť všetci ostatní. Práca v star­tupe je oveľa viac ako len rie­šiť kom­pli­ko­vané otázky. Je to aj o ťaž­kých časoch, kedy musí tím držať spolu, inak ste odsú­dení k zániku. Je to o spo­loč­ných obe­doch a pivách, či dokonca o spo­loč­ných výle­toch. Chcete aby váš tím zostal ako jeden celok v časoch dob­rých, ale najmä v tých zlých. A čo tých ľudí spojí? Sny a dobré spo­mienky. Tie sa väč­ši­nou vytvo­ria v spo­loč­nosti ľudí, s kto­rými vám je dobre.

Keď nají­mate, nepo­čú­vajte svoje srdce, ale len svoj mozog.

Len srd­com dokáže člo­vek vidieť správne, to čo je dôle­žité je očiam nevi­di­teľné.”, Anto­ine de Saint-Exu­péry

Je prav­dou, že nikdy nebude exis­to­vať nie­kto, kto vie všetko o nají­maní nových ľudí do tímu a o ich ria­dení, vďaka kto­rému by pra­co­vali ako jeden. Našťas­tie však nemáme len mozog ale aj srdce, nie­ktorí to nazý­vajú aj intu­íciou. Raci­onálny člo­vek si vždy bude mys­lieť, že rozum vyhrá nad srd­com. Toto je však len zried­kavý jav, pre­tože veci srdca či intu­ície sú veľmi kom­plexné. Často krát doká­žete intu­itívne vycí­tiť niečo, čo je pre váš mozog prí­liš náročné na spra­co­va­nie. Boli časy, kedy som nena­slú­chal svo­jej intu­ícii a všetko som bral raci­onálne, no retros­pek­tívne som sa naučíl, že môj prvý pocit bol väč­ši­nou ten správny. Čím viac budete najímať/vyhadzovať, tým lep­šie bude fun­go­vať vaša intu­ícia. Srdce vám nie­kedy povie opak toho, čo váš mozog. Prečo? Neviem… Možno pre to, že náše srdce pou­žíva na roz­ho­do­va­nie roz­dielne a neznáme algo­ritmy.

Avšak musíte ostať v pozore aj po tom, či nie­komu dáte šancu. Naučil som sa tiež, že ľudia dokážu v začiat­koch vedome aj pod­ve­dome skrý­vať svoje slabé stránky – asi tak tri mesiace. Nič menej sa po tejto peri­óde objaví pravá osob­nosť.

Zdroj: tomasbaran.com

Pridať komentár (0)