Tomáš Hakl: Z tradičného jedla spravil nový street food, ktorý ťa vráti do detstva

Zuzana Kaššáková / 4. októbra 2017 / Food biznis

V Bra­ti­slave dnes mô­žeš nájsť aj niečo iné ako bur­gre a hra­nolky. Pri­bu­dol ute­šený fast food s pa­re­nými buch­tami – Buch­tá­reň. Po­núknu ti na­ozaj poc­tivé pa­rené buchty, od tých tra­dič­ných až po špe­cia­lity, ako slané či bez­lak­tó­zové buchty. Ok­rem bu­chiet si tu dáš aj špe­ciálne obe­dové menu či ra­ňajky.

zdroj: Buchtáreň

V Bra­ti­slave dnes mô­žeš nájsť aj niečo iné ako bur­gre a hra­nolky. Pri­bu­dol ute­šený fast food s pa­re­nými buch­tami – Buch­tá­reň. Po­núknu ti na­ozaj poc­tivé pa­rené buchty, od tých tra­dič­ných až po špe­cia­lity, ako slané či bez­lak­tó­zové buchty. Ok­rem bu­chiet si tu dáš aj špe­ciálne obe­dové menu či ra­ňajky.

Kde a ako vznikla myš­lienka na za­lo­že­nie gas­tro pod­niku, ktorý po­núka pa­rené buchty?

“Buch­tá­reň – prvý fast food s pa­re­nými buch­tami“, bola pr­votne idea môjho spo­loč­níka. Keď sme spo­ločne pri­pra­vo­vali fi­remné ob­le­če­nie pre spo­loč­nosť, ktorá tieto ručne ro­bené buchty a knedle vy­rába, zis­tili sme, že si pro­fe­si­onálne veľmi se­díme. Spo­ločne sme pri­pra­vili bu­si­ness plán, do­la­dili de­taily a  do dvoch me­sia­cov veľmi úspešne ab­sol­vo­vali prvý event.

V sú­čas­nosti vzniká v Bra­ti­slave via­cero street fo­odo­vých pod­ni­kov. In­špi­ro­val si sa nie­kto­rým pri Buch­tárni? Čím sa od­li­šu­jete od os­tat­ných?

Chcel som sa in­špi­ro­vať, ale tým že máme uni­kátny slo­ven­ský pro­dukt, išlo skôr o na­kop­nu­tie, že am­bu­lantný pre­daj s kva­lit­ným ga­strom sa dá ro­biť aj na Slo­ven­sku. A do bu­dúcna pred­sta­vuje veľký po­ten­ciál. Sami by sme chceli do 12 me­sia­cov ot­vo­riť v Bra­ti­slave stálu pre­vádzku. Pa­rené buchty ako street food ne­po­núka ni­kto v re­gi­óne, takže kon­cept ako taký je uni­kát. Zá­kaz­níci nám vy­jad­rujú veľkú pod­poru, čo nás ne­uve­ri­teľne mo­ti­vuje a sna­žíme sa im vy­chá­dzať v ús­trety – ko­niec kon­cov, sme tu hlavne pre nich. Ne­star­núce Ba­ťove motto: “Náš zá­kaz­ník, náš pán” je pri­ori­tou.

Čím sú vaše buchty špe­ciálne? Prečo by mali ľu­dia nav­ští­viť spo­me­dzi všet­kých pre­vá­dzok práve Buch­tá­reň?

Ak mi­lujú sladké, tak je to jed­no­du­ché. :) Do­konca sme vy­ho­veli po­žia­dav­kám zá­kaz­ní­kov a za­čali po­nú­kať aj slané buchty, ktoré sa okam­žite stali hi­tom. Ro­bíme tie naj­poc­ti­vej­šie pa­rené buchty, bez emul­gá­to­rov, sta­bi­li­zá­to­rov atď.

Buch­tičky sú ručne ro­bené. Zna­mená to, že si ich pri­pra­vu­jete vy sami?

Máme na to kva­litnú firmu s dl­ho­roč­nými skú­se­nos­ťami. Všetky buchty sa ro­bia ručne, ručne sa aj pl­nia v pre­vádzke BIG stra­vo­va­nie vo Svä­tom Juri. Ako ich ruka spraví, tak ich po­nú­kame v stánku, sú ako od ba­bičky. :) Oni to za tie roky ve­dia naj­lep­šie.

Mys­líš si, že sa Buch­tá­reň dá ro­biť aj vo veľ­kom bez toho, aby to ne­ub­ralo kva­lite pro­duk­tov?

Chceme a bu­deme to takto ro­biť, aj keď sa roz­ras­tieme. Máme skve­lého do­dá­va­teľa, ktorý má kon­zis­tentnú kva­litu už viac ako 15 ro­kov. Po ka­men­nej pre­dajni a ot­vo­rení dru­hého stánku plá­nu­jeme ísť s Buch­tár­ňou ešte ďa­lej, nech­cem ale za­tiaľ nič pre­zrá­dzať. Ak bude do­pyt taký, ako je te­raz, tak uro­bíme všetko preto, aby sme boli pre na­šich zá­kaz­ní­kov čo naj­do­stup­nejší a s rov­na­kou kva­li­tou.

Pre dnešnú dobu je ty­pické, že dô­le­ži­tej­šie ako dobre vy­ro­biť, je dobre pre­dať. Aké mar­ke­tin­gové ak­ti­vity na pod­poru pre­daja v sú­čas­nosti vy­uží­vate?

Tým, že som už vy­s­trie­dal de­siatky fi­riem, kde som pra­co­val, veľa som sa na­učil. Mar­ke­ting sa dá ro­biť na­ozaj všade. Ľu­dia sa sťa­žujú, že na to po­tre­bujú hlavne ka­pi­tál, no my sme vsa­dili hlavne na kre­a­ti­vitu. Za­tiaľ ideme ces­tou so­ciál­nych sietí a pre­zen­tá­ciou hlavne na ak­ciách. Už te­raz máme pri­pra­ve­ných zo­pár ďal­ších trom­fov ako zau­jať.

Na trhu pô­so­bíte po­merne krátko. Čo po­va­žu­ješ za váš do­te­rajší naj­väčší úspech Buch­tárne?

Naj­väčší úspech je sa­motná re­a­li­zá­cia Buch­tárne. V mla­dom veku a na ve­ľa­krát za­tra­co­va­nom gas­tro trhu roz­be­hnúť niečo, čo chce byť kva­litné nie­len to­va­rom, ale aj vi­zu­ál­nym pre­ja­vom a zá­ro­veň ostať ce­novo do­stupný je úspech sám o sebe. A sa­moz­rejme aj to, že naše prvé ak­cie po­tvr­dili naše od­hady a buchty vy­ča­rili úsmev na tvá­rach. :)

Ve­de­nie pre­vádzky v ob­lasti gas­tro­nó­mie je ur­čite na­má­havé. Čo po­kla­dáš za naj­ťaž­šie? Ako by si zhod­no­til ná­roč­nosť pod­ni­ka­nia v tejto ob­lasti z hľa­diska le­gis­la­tívy, zá­ko­nov a iných na­ria­dení?

Čo sa týka úra­dov, dá sa to obe­hať. Do­konca člo­vek do­káže na­tra­fiť na ľudí, ktorí chcú na­ozaj po­môcť. Nie­kedy je však otrava a žrút času vy­ba­vo­va­nie všet­kých tých po­vo­lení a sle­do­va­nie ne­us­tále sa me­nia­ceho da­ňo­vého zá­kona. Mys­lím, že každý za­čí­na­júci pod­ni­ka­teľ vie, o čom ho­vo­rím. Kaž­do­pádne som rád, že sme na Slo­ven­sku a ve­rím, že do bu­dúcna sa bude le­gis­la­tíva zlep­šo­vať. Ale naj­väčší prob­lém nám ro­bil a robí RÚVZ (Re­gi­onálny úrad ve­rej­ného zdra­vot­níc­tva), bo­hu­žiaľ ne­zmy­selné zá­kony ktoré sťa­žujú ži­vot všet­kým gas­tro pre­vádz­kam, aj am­bu­lant­ným. Je to boj s ve­ter­nými mlynmi. Treba byť pri nich opatrný a ne­dať sa od­ra­diť.

V sú­čas­nosti sa vo veľ­kom pre­zen­tuje zdravý ži­votný štýl. Mys­líš si, že tento trend ne­o­hrozí tvoj biz­nis, na­koľko pa­rené buchty mô­žeme po­va­žo­vať za malú “ka­lo­rickú bombu”?

Zdravý ži­votný štýl, to by sme mu­seli žiť na inej pla­néte. Plá­nu­jeme ale ro­biť bez­lep­kové pa­rené buchty, bez­lak­tó­zové už máme. Mys­lím, že pa­renú buchtu si ob­čas rád do­praje každý. ;) Nie­ktorí naši ka­ma­ráti, ktorí dbajú o svoju po­stavu, na­ozaj od­po­rú­čajú buchty na ra­ňajky.

Kva­lita po­tra­vín je už zo­pár ro­kov veľmi dis­ku­to­va­nou té­mou na Slo­ven­sku. Mnohé po­tra­vi­nové škan­dály pri­nú­tili ľudí viac sle­do­vať, čo kon­zu­mujú. Cí­tiš aj ty ne­jaký po­sun v stra­vo­vaní Slo­vá­kov? Do­stá­vaš otázky, od­kiaľ do­vá­žaš su­ro­viny a aké je zlo­že­nie tvo­jich bu­chiet?

Tak ľu­dia si už za­čí­najú uve­do­mo­vať pô­vod po­tra­vín a to ako „pri­ro­dzene“ rastú. Osobne som veľmi rád, že exis­tujú Far­már­ske Trhy, Trh Piac v Trž­nici a po­dobné. Pre­dá­vajú tam po­tra­viny ktoré na­ozaj ne­prešli žiad­nou úp­ra­vou a sú za všet­kých okol­ností naj­viac bio (ako sa to te­raz ho­vorí). Každý tretí zá­kaz­ník sa ma pýta, aké po­u­ží­vame su­ro­viny, a my sme hrdí, že to ro­bíme poc­tivo. Tým pá­dom im po­kojne uká­žem aj fo­to­gra­fie z vý­roby.

Je Buch­tá­reň tvoj prvý biz­nis alebo si pod­ni­kal/pod­ni­káš aj v nie­čom inom? Čo by si po­ra­dil tým, ktorí sa pod­ni­ka­nia stále boja?

Už od 14-tich som rie­šil, že chcem mať niečo vlastné, mal som aj ná­pad, aj re­a­li­zá­ciu, ale väč­ši­nou to skon­čilo na tom, že mladé ucho neb­rali ľu­dia vážne. Dnes to už je inak. Prvú s.r.o. som si ale za­lo­žil až s buch­tič­kami. Re­cept je jed­no­du­chý a po­u­ži­teľný na kaž­dého. Na­ozaj tvrdo pra­co­vať, nech­cieť všetko hneď, byť kre­a­tívny a štipku šťas­tia si mys­lím, že má každý a príde to. :)

Pridať komentár (0)