Tomáš Sroka – mladý pod­ni­ka­teľ, ktorý pris­pieva k zmene kon­ceptu mobi­lity v mes­tách

Veronika Horváthová / 22. júna 2016 / Rozhovory

Sym­pa­tický a ambi­ci­ózny pod­ni­ka­teľ Tomáš má aj napriek svojmu níz­kemu veku za sebou úspešnú kari­éru v Zla­vo­mate. Po roč­nej pre­stávke sa momen­tálne roz­ho­dol pri­jať ďal­šiu výzvu a stal sa mana­žé­rom pre Slo­ven­sko vo firme Lif­tago. Aj napriek tomu z neho ide nesku­točná pokora a ochota pode­liť sa o svoje vedo­mosti s mla­dými začí­na­jú­cimi pod­ni­ka­teľmi. Poroz­prá­vali sme sa s ním o jeho prvom biz­nise u babky na dedine, o tom, čo sa naučil aj pri výstupe na Mont Blanc a tiež, ako sa dá zlep­šiť dopravná situ­ácia v našich cha­otic­kých mes­tách.

Tomášty sa už v biz­nis svete pohy­bu­ješ dosť dlho, ale ja si ešte pamä­tám, keď si doma začí­nal na tvo­jom sta­rom počí­tači. Čo ťa vtedy inšpi­ro­valo k tomu, aby si sa veno­val svojmu vlast­nému biz­nisu?

Pod­ni­kať bol od malička môj sen. Začalo to pre­dá­va­ním už pre­čí­ta­ných časo­pi­sov spo­lu­žia­kom na základ­nej škole, či pre­dá­va­ním mnou vytvo­re­ných žre­bov u babky na ulici :-) Svoj naozaj­stný pod­ni­ka­teľ­ský sen som si začal plniť od svo­jich 19 rokov, kedy som so spo­lu­žiakmi zo stred­nej školy zalo­žil prvú firmu. Slo­boda je presne to, prečo som ešte stále pod­ni­ka­te­ľom. Okrem toho v čase keď som začí­nal, boli sme mladí, mali sme čas a nemali sme záväzky. Bola to spo­čiatku iba zábavka popri škole, no stále nás viac vťa­ho­vala.

Po nie­koľ­kých úspeš­ných rokoch v Zľa­vo­mate si odišiel a dal si si rok pauzu. Teraz sa znovu venu­ješ biz­nisu. Nemal si strach, keď si odchá­dzal z dobre fun­gu­jú­cej firmy do neis­toty?

Dobré roz­hod­nu­tia si často vyža­dujú odvahu a toto bolo jedno z nich. Vte­dajší kon­text si vyža­do­val mys­lieť „mimo kra­bicu“ a vní­mať šir­šie súvis­losti. Hoci to bol krok do neis­toty, strach som nemal. Nebol dôvod. Mal som okolo seba dobré záze­mie. Sám som vedel, že je to pre mňa správna cesta a moje oko­lie ma v tomto roz­hod­nutí utvr­dzo­valo a pod­po­ro­valo. Dobre fun­gu­júca firma ma stála veľa — veľa času, veľa ener­gie, veľa vnú­tor­nej kapa­city. Po nároč­ných rokoch som potre­bo­val opäť načer­pať ener­giu, dospať :-) a posu­núť sa osob­nostne i pro­fe­sijne ďalej. Odvahu si vyža­do­valo aj viac si veriť, teda veriť svo­jím schop­nos­tiam, že v budúc­nosti doká­žem roz­be­hnúť aj ďal­šie pro­jekty.

2.splashscreen_b

Pôso­bíš momen­tálne vo firme Lif­tago. Čím ťa zau­jal tento pro­jekt, že si sa roz­ho­dol mu veno­vať?

Český start-up Lif­tago ma zau­jal pre­dov­šet­kým uce­le­nou myš­lien­kou kon­cep­tu­ál­neho rie­še­nia aktu­ál­neho prob­lému s dopra­vou v mes­tách. S taxiap­li­ká­ciou Lif­tago chceme dopravu v mes­tách opti­ma­li­zo­vať. Taxíky sú len začia­tok. Chceme tiež pokryť bicykle (bike sha­ring), mest­skú hro­madnú dopravu a všetky ostatné možné spô­soby pre­pravy. Jed­no­du­cho pove­dané — obcho­do­vať s mobi­li­tou.

Okrem toho, poli­tika firmy je veľmi férová a snaží sa výchá­dzať v ústrety potre­bám rôz­nych sku­pín, momen­tálne sú to vodiči taxí­kov aj zákaz­níci.

V čom je výhoda Lif­taga? Prečo si má zákaz­ník vybrať práve Lif­tago? 

Taxiap­li­ká­cia Lif­tago je uni­kátna v tom, že je tzv. trho­vis­kom dostup­ných taxí­kov v okolí. Hlav­nou výho­dou Lif­tago oproti ostat­ným služ­bám, ktoré vám auto pri­de­lia, je, že Lif­tago dáva zákaz­ní­kom mož­nosť výberu. Taxi­kári posie­lajú ponuku priamo zákaz­ní­kovi, ktorý si môže vybrať z ponuky podľa svo­jich momen­tál­nych pre­fe­ren­cií. Ak sa ponáh­ľate, tak podľa času dojazdu, ak vám záleži na type auta, tak si môžete vybrať auto, ktoré sa vám páči. Zákaz­ník sa môže roz­hod­núť pre kon­krétnu ponuku aj podľa ceny či hod­no­te­nia taxi­kára. Kva­litu taxí­kov a taxi­ká­rov denne pre­ve­rujú tisícky hod­no­tení, ktoré dostá­vaju po jaz­dách od zákaz­ní­kov. Odli­šu­jeme tak kva­lit­ných taxi­ká­rov od tých menej kva­lit­nej­ších, s kto­rými ukon­ču­jeme spo­lu­prácu.

Po Bra­ti­slave je veľa bil­bo­ar­dov, ktoré pro­pa­gujú Lif­tago. Prečo si v časoch sociál­nych médií zvo­lil tento mar­ke­ting, ktorý je cenovo pod­statne drahší?

Nepo­ve­dal, by som, že je drahší. Je skôr taž­šie zme­ra­teľný, resp. nie­kedy až neme­ra­teľný :-) Avšak bil­bo­ardy, city­lighty, rádio reklama a rôzne par­tner­stvá na even­toch zapa­dajú do nášho mar­ke­tin­go­vého mixu. Budu­jeme nový brand a je potrebné, aby nás bolo vidieť všade, nie­len na nete.

Picture_desktop_SK

V Bra­ti­slave je už Hopin, Uber a Lif­tago prišlo ako posledné. Mys­líš, že je sku­točne reálne, aby ste sa v takej sil­nej kon­ku­ren­cii doká­zali pre­sa­diť?

Určite áno. Máme kva­litný pro­dukt s dob­rou myš­lien­kou. Kon­ku­ren­cia je zdravá, posúva nás dopredu. Ja sám som veľmi súťa­živý a rád nechá­vam svo­jich súpe­rov za mnou. :-)

Si aktívny člen Zdru­že­nia mla­dých pod­ni­ka­te­ľov Slo­ven­ska a pohy­bu­ješ sa v pod­ni­ka­teľ­skom pro­stredí. Máme nejakú mladú vychá­dza­júcu firmu, o kto­rej si mys­líš, že budeme ešte veľa počuť?

Na Slo­ven­sku máme veľa šikov­ných ľudí, ktorí majú veľké množ­stvo nápa­dov. Drvivá väč­šina z nich svoje dobré nápady však nezačne rea­li­zo­vať. Nena­berú dosta­tok odvahy. A to je škoda.

Spo­lu­pra­cu­ješ s množ­stvom ľudí. Čo sú hlavné kri­té­ria podľa kto­rých si vybe­ráš svo­jich zamest­nan­cov?

Osob­nostné pre­d­is­po­zí­cie, schop­nosti a cha­rak­ter. Rád dávam šancu mla­dým talen­to­va­ným ľuďom. Dokážu sa neuve­ri­teľne rýchlo učiť, vyzrieť a ich kre­a­ti­vita pri­náša nové inšpi­rá­cie, ktoré posú­vajú pro­jekt či firmu rýchlo k vytý­če­ným cie­ľom.

Pôso­bíš tiež ako poradca pre malé začí­na­júce pod­niky. Aké chyby firmy naj­čas­tej­šie robia na začiatku svojho biz­nisu?

Nazval by som to udr­ža­teľ­nosť. Mnohé star­tupy sa spo­lie­hajú na to, že zís­kajú externé peniaze od inves­to­rov, nepo­ze­rajú sa na svoj biz­nis ako pod­ni­ka­te­lia a to je chyba. Lebo ak nezo­ženú inves­tí­ciu, tak bez nej rýchlo skon­čia. Mnohé firmy zase pod­ce­ňujú mar­ke­ting a obchod. Vše­obec­ným prob­lé­mom je aj nedos­ta­tok kva­lit­ných ľudí, kto­rých si začí­na­júce firmy často nemôžu finančne dovo­liť. 

IMG_4075

Si váš­nivý špor­to­vec. Čo si sa pri športe naučil, čo ti pomáha v tvo­jom biz­nise?

Šport ma naučil dve dôle­žité veci a to vytrva­losti a fakt, že za dob­rými výsled­kami sa vždy skrýva veľké množ­stvo práce. Obe tieto veci so sebou úzko súvi­sia. Bez vytrva­losti by sme neboli ochotní niesť bre­meno čaka­nia na úspech a neus­tá­leho vrá­ža­nia ener­gie aj do neis­tých pro­jek­tov. Mnohí začí­na­júci pod­ni­ka­te­lia chcú rýchly a veľký úspech pri minime námahy. Je dôle­žité si uve­do­miť, že to, čo nič nestojí, zvy­čajne ani za nič nestojí.

Dá sa to pri­rov­nanť k výstupu na vrchol. Jedna sku­pina sa naň dostane lanov­kou, spra­via si fotky a zvezú sa späť. Rýchlo sú hore a rýchlo aj dole. Jed­no­du­ché. Lenže na naj­vyš­šie vrcholy lanovky necho­dia, výstup si treba tvrdo odma­kať, trpez­livo šľa­pať krok za kro­kom. Záro­veň sa pri výstupe zocelí par­tia. Viem, že na toho dru­hého sa môžem spo­ľa­hnúť. Dosia­hnu­tie vrcholu je len polo­vica cesty, zostup býva rov­nako náročný. Rov­nako aj budo­va­nie kva­lit­ného pro­jektu či dob­rej firmy si vyža­duje množ­stvo ener­gie a trpez­li­vého čaka­nia, kým inves­to­vaná ener­gia pri­ne­sie svoje ovo­cie.

Čo by si odpo­ru­čil začí­na­jú­cim pod­ni­ka­te­ľom?

Aby sa nezv­dá­vali. V prvom rade, aby sa nevzdá­vali v tom, že na úspech treba čakať a makať. A potom je tu ešte druhá rovina. Šta­tis­ticky vypá­lia tri pro­jekty z desia­tich. Aby sa nezv­dá­vali, keď im to celé nevyjde, aby sa nevzdali v hľa­daní nových nápa­dov a ich kre­a­tív­nej api­ká­cií do nových pro­jek­tov. Dokonca aj v Sili­con Val­ley upred­nost­ňujú ľudí, ktorí majú za sebou pár pádov.

Ďalej by som im ešte odpo­rú­čil, aby sa pýtali skú­se­nej­ších ľudí. Často si pre­chá­dzame vecami, ktoré pred nami zvládlo množ­stvo iných ľudí. Opa­ko­vať ich chyby je zby­točná strata času aj ener­gie.

Nako­niec nám povedz, aké sú tvoje pro­fe­si­onálne plány do budúcna? Čo by si chcel dosiah­nuť?

Chcem aby sa taxiap­li­ká­cia Lif­tago stala kva­lit­nou služ­bou a etab­lo­va­nou znač­kou na Slo­ven­sku a z dlho­do­bej­šieho hľa­diska aj v Európe. Verím, že Lif­tago dokáže postupne zvý­šiť kva­litu osob­nej pre­pravy v mes­tách a uľahčí ľuďom kaž­do­denný život.

Zdroj fotky: archív T. Sroku a Lif­tago

Pridať komentár (0)