Slováci vyvinuli umelú inteligenciu, vďaka ktorej klasické billbordy strácajú atraktivitu

Linda Cebrová / 6. júla 2018 / Startupy

zdroj: Lurity
  • Vi­zu­álny smog nás deň čo deň ob­klo­puje zo všet­kých strán
  • To­máš Tie­fen­bach s tí­mom pri­šiel na trh s rie­še­ním nie­len tohto prob­lému
  • Jeho city light Lu­rity s ume­lou in­te­li­gen­ciou to­tiž po­súva re­klamu na cel­kom inú úro­veň
  • Ťa­žiť z nej môžu nie­len značky, ale aj oby­čajní ľu­dia

To­máš vstú­pil do vôd biz­nisu už ako 21-ročný. Po ot­covi pre­bral ro­dinnú IT firmu, v kto­rej však mu­sel rie­šiť množ­stvo prob­lé­mov, ktoré sa v čase krízy len ďa­lej pre­hl­bo­vali. Po 1,5 roku padlo roz­hod­nu­tie firmu od­pre­dať a To­má­šove ďal­šie kroky sme­ro­vali do kor­po­rátu.

Druhý biz­nis si za­lo­žil ne­tra­dične na Ukra­jine, kde na­šiel dieru na trhu. V naj­väč­ších ná­kup­ných cen­trách v Ky­jeve si ot­vo­ril sieť ex­pres­ných opra­vovní smartp­ho­nov, ktorá ne­mala nú­dzu o kli­en­telu a po­sky­to­vala opravy mo­bi­lov na po­čka­nie. Firma, ktorú To­máš roky bu­do­val však krachla po uda­los­tiach na Maj­dane a z eko­no­mic­kého hľa­diska sa na tomto trhu ne­dalo ďa­lej exis­to­vať.

Ne­skôr sa To­máš pri­dal k star­tu­po­vej ko­mu­nite, v kto­rej sa spo­jil s tí­mom vý­vo­já­rov. Ich ví­ziou bolo vy­tvo­riť di­gi­tálne vý­klady s 3D ava­ta­rom. „Ča­som sme však zis­tili, že je veľmi ná­ročné mať všetky kusy ob­le­če­nia na­ske­no­vané v 3D a na­vyše je to aj ne­ho­rázne drahé. Takže sme od tohto upus­tili,“ opi­suje prvé po­kusy o re­vo­lučný star­tup To­máš pre Star­ti­tup.

To­máš si ne­skôr ot­vo­ril vlastnú firmu, kde chcel uplat­niť svoju novú ví­ziu, ktorá spo­čí­vala v re­klam­nej plat­forme vo forme, aká sa na trhu ešte ne­ob­ja­vila.

„Keďže sme v tomto čase mali vy­vi­nutú tech­no­ló­giu face re­cog­ni­tion, roz­mýš­ľali sme, ako ju uplat­niť. Náš plán bol vy­tvo­riť re­klamný sys­tém, ktorý sme chceli po­sky­to­vať ex­ter­ným fir­mám s re­klam­nými plo­chami. Tie by si do­ká­zali presne me­rať, koľko ľudí ich plo­chy oslo­vili,“ ho­vorí To­máš.

To­máš s tí­mom však rýchlo zis­til, že tieto firmy za­spali dobu, sú v akomsi di­gi­tál­nom pra­veku a ab­so­lútne ne­majú zá­u­jem o nové tech­no­ló­gie. Preto si po­ve­dali, že to spra­via sami. A tak za­čali po­stupne v ná­kup­ných cen­trách bu­do­vať sieť re­klam­ných ob­ra­zo­viek Lu­rity.

„Od kli­en­tov sme ne­us­tále po­čú­vali, že oni chcú pla­tiť len za vi­de­nia, nie za zo­bra­ze­nie re­klamy. Tak sme im to spl­nili. Ná­sledne sa ob­ja­vila po­žia­davka od kli­en­tov, že nechcú pla­tiť za ľudí, ktorí ne­pat­ria do ich cie­ľo­vej sku­piny. Aj v tomto sme im vy­ho­veli, takže kli­ent u nás platí iba ak zá­kaz­ník z jeho cie­ľo­vej sku­piny vidí jeho re­klamu,“ opi­suje ná­roky kli­en­tov To­máš.

Plat­formu po­sta­venú na ich ume­lej in­te­li­gen­cii tak znovu pris­pô­so­bili. Fun­guje tak, že sa učí, v kto­rých ča­soch a na aké miesta vy­braná „cie­ľovka“ chodí. Re­klamy, ktoré Lu­rity zo­bra­zuje sa tak dy­na­micky me­nia podľa toho, ktorá cie­ľová sku­pina kli­en­tov sa v da­nom čase naj­čas­tej­šie na­chá­dza pri ob­ra­zovke Lu­rity.

„Re­klama sa síce stále v 15-se­kun­do­vých in­ter­va­loch mení, av­šak to, ktorá re­klama sa v da­nom čase zo­brazí, to ur­čuje naša umelá in­te­li­gen­cia,“ opi­suje fun­go­va­nie Lu­rity To­máš.

Ne­fun­guje to tak, že člo­vek príde k Lu­rity, pre­ruší sa re­klama, a ob­javí sa pro­dukt po kto­rom tú­žiš. Ide skôr o re­le­van­tnosť, vďaka kto­rej sa ľu­ďom zo­bra­zuje re­klama, ktorá ich už pri pr­vom po­hľade ne­vy­točí a ne­pri­spieva k vi­zu­ál­nemu smogu. Ne­stane sa tak to, že by sa re­klama pre 30-roč­ných mu­žov zo­bra­zo­vala na mies­tach, kde sa dl­ho­do­bej­šie vy­sky­tuje viac žien.

Lu­rity je je­di­nečná v tom, že do­káže roz­poz­nať vek, po­hla­vie a vie do­konca koľko sa na danú re­klamu po­ze­ráš. V tomto smere sa sa­moz­rejme po­núka otázka bez­peč­nosti na­šich úda­jov.

„Keď sme za­čí­nali, boli sme prav­de­po­dobne pr­vou a je­di­nou fir­mou v SR, ktorá mala po­vo­le­nie na túto čin­nosť vo forme schvá­le­ného bio­met­ric­kého pro­jektu z Úradu na ochranu osob­ných úda­jov na mar­ke­tin­gové účely. Množ­stvo in­šti­tú­cií opráv­nene vy­užíva bio­met­riu na bez­peč­nostné účely, pri kto­rých na to za ur­či­tých okol­ností mali opráv­nený zá­u­jem. V prí­pade mar­ke­tin­go­vých úče­lov je to však pod­statne zlo­ži­tej­šie. No Lu­rity to v tom čase schvá­lili, aj vďaka veľmi dob­rému za­bez­pe­če­niu úda­jov,“ opi­suje To­máš.

Lu­rity je mo­men­tálne na trhu 6 me­sia­cov a už má stovky kli­en­tov, me­dzi kto­rými sú malé značky, ktoré tvo­ria pri­bližne 80%, no aj veľkí kli­enti ako Orange či Že­lez­nice SR. „Kli­enti berú Lu­rity väč­ši­nou ako roz­ší­re­nie on­line kam­pane. Pa­ra­doxne, väč­šina ma­lých kli­en­tov ne­in­ze­ruje do bill­bo­ar­dov, na­koľko si ich ne­môžu ani do­vo­liť. S Lu­rity môžu byť za cenu jed­ného bill­bo­ardu aj na 40-tich plo­chách,“ opi­suje vý­hody Lu­rity, To­máš.

Dô­le­žité je spo­me­núť, že dô­veru do slo­ven­ského star­tupu vlo­žil do­konca aj Pa­vel Fell­ner, ob­chodný ria­di­teľ BUBO Tra­vel Agency, ktorý do Lu­rity vstú­pil ako in­ves­tor.

Ako Lu­rity fun­guje?

Jed­nou z naj­lep­ších vecí na Lu­rity je jej jed­no­du­ché po­u­ží­va­nie. Be­hom pár mi­nút mô­žeš spus­tiť kam­paň hneď v nie­koľ­kých ná­kup­ných cen­trách, nie­len v Bra­ti­slave. Stačí ísť na stránku lu­rity.com, kde za­dáš všetky po­ža­do­vané pa­ra­metre tvo­jej kam­pane. Práve pre­bie­ha­júce kam­pane mô­žeš upra­vo­vať na zá­klade pre­hľa­dov a šta­tis­tík, ktoré sú do­stupné v re­ál­nom čase. Do­ká­žeš zme­niť nie­len vi­zuál a denný roz­po­čet, ale aj cie­ľovú sku­pinu.

 

Kam­paň cez Lu­rity mô­žeš od­pro­mo­vať už od 1 Eura na deň presne ako pri on­line re­klame. Mô­žeš tiež na­sta­viť, aby sa re­klamy au­to­ma­ticky zo­bra­zo­vali na zá­klade po­ča­sia, tep­loty alebo kon­krét­neho času. Pri­tom však stále pla­tíš len za vi­de­nia re­klamy vy­bra­nou cie­ľo­vou sku­pi­nou. Lu­rity je tak re­vo­luč­ným pro­duk­tom, ktorý pri­náša na trh nové mož­nosti nie­len pre značky, ale aj pre oby­čaj­ných ľudí, ktorí s re­kla­mou pri­chá­dzajú denne do kon­taktu.

Člá­nok vzni­kol v spo­lu­práci s Lu­rity

Pridať komentár (0)