TOP 10 Absur­dít na Fili­pí­nach pre Slo­vá­ka

Andrej Farba / 1. februára 2016 / Zaujímavosti

Andrej Far­ba, Slo­vák žijú­ci na Fili­pí­nach ti pri­blí­ži, ako sa táto kra­ji­na líši od náš­ho Slo­ven­ska.

10. Kara­koe

Vša­de a v jed­nom kuse nie­kto spie­va! 99% z nich to nevie, ale nema­jú han­bu tak to robia stá­le! Vraj je to ich spô­sob ako pre­ko­nať hanb­li­vosť a to je spo­lo­čen­sky viac uzná­va­né, ako to či vie­te spie­vať ale­bo nie. Prí­de­te ale do obrov­ské­ho obcho­du, kde nikto nie­je, iba 40 člen­ný per­so­nál, z toho jed­na je na poklad­ni, 38 je pri vcho­de a víta vás v obcho­de a jeden sto­jí v stre­de a spie­va kara­oke. Má to byť ako­že pro­mo pre novú kara­oke kra­bič­ku. Potom ide­te v jeep­ney domov a nastú­pi chla­pec, kto­rý si celý čas spie­va, no a keď prí­de­te domov tak suse­da si asi kúpi­la tú kara­oke kra­bič­ku a spie­va s tým na celú uli­cu! :D Pozva­la aj suse­dov, tak­že spie­va celá uli­ca 24 hodín…
Andrej Farba

9. Via­noč­ná sezó­na

Pozná­te to ako nadá­va­me keď hneď po všech svä­tých vyzdo­bia všet­ky Tes­cá a Lid­ly sve­tiel­ka­mi a všet­ci nadá­va­me, že načo, veď ešte dva mesia­ce…? Fili­pín­ci milu­jú via­no­ce a tak majú via­noč­nú sezó­nu už od sep­tem­bra :D Vďa­ka sve­tel­nej deko­rá­cí, nevie­te či je v Mani­le ešte deň, ale­bo či už je noc. Elek­tri­ká­rom sa asi darí :D Okrem toho majú všet­ci vša­de san­tov­ské čapi­ce, nie­ke­dy aj bra­dy a kos­tý­mi. Všet­ci vša­de! A furt idú doko­la tie isté tri kole­dy z fil­mu Sám Doma :D

Filipíny

8. Reštau­rá­cie

Tomu­to dodnes cel­kom nero­zu­miem. Že ide­me do pala­cin­kár­ne! Yes, teším sa na pala­cin­ky. A som jedi­ný kto si ich aj objed­nal :D Ostat­ní si objed­na­li piz­zu, ces­to­vi­ny a tacos :D Potom ze ide­me do McDo­nal­du a tam si všet­ci objed­na­li špa­ge­ty a kura­cie steh­no :D Čo to má s McDo­nal­dom? :D Čo to má s pala­cin­ka­mi? :D V piz­za hute nikto neje piz­zu, ale všet­ci jedia šalá­ty a mäso. Tuším iba v japon­skej rešti­ke sme si dali naozaj sus­hi, inak sme vždy jed­li nie­čo iné…
Reštaurácie


7. Tag­lish

Toto vám ani neviem ako písať. Fili­pín­či­na, a.k.a. Taga­log je ich národ­ný jazyk. Samoz­rej­me, že majú ďal­ších 50 náre­čí, ale kedže tými náre­čia­mi hovo­ria mili­ó­ny ľudí, tak to pova­žu­jú za ďal­ší jazyk. Úrad­ný­mi jazyk­mi ale sú Taga­log a English a kedže si nie­ke­dy neve­dia vybrať tak to kom­bi­nu­jú a tak to volá­me Tag­lish. Anglic­ky ďaku­je je “thank you” a v taga­lo­gu je to “sala­mat po” (keď vyká­te). V tag­lish, čo je naj­pou­ží­va­nej­šie, vám pove­dia “thank you po!” Ale­bo “Wel­co­me po” Ale­bo “Parang Im tired…” Nie­ke­dy je to pros­te úžas­ne komic­ké.

6. Polič­ky nad piso­ár­mi

Vysvet­lí­te mi nie­kto, naprí­klad piso­á­ro­lóg Tomáš H., načo je vám nad piso­á­rom polič­ka??? Na via­noč­né deko­rá­cie? Ale­bo pred vyčú­ra­ním si tam mám vylo­žiť obsah vre­ciek, ale­bo si tam polo­žiť tele­fón a fotiť sa, ale­bo si tam pus­tiť muzi­ku? Naozaj v tom­to nevi­dím žia­den význam… Okrem toho v Mani­le žije 26 mili­ó­nov ľudí, čo zna­me­ná, že cca 13 mili­ó­nov mužov, čo zna­me­ná, že pri piso­á­ri nikdy nie ste sám. Vždy sa veľ­ký brat na vás poze­rá :D Spra­va aj zľa­va…
Pisoáre

5. Európ­ske špz-tky

Dodnes som nevys­kú­mal pôvod toh­to, cel­kom roz­ší­re­né­ho feno­mé­nu! :D Jed­na z mož­nos­tí je, že sú to dove­ze­né autá z EÚ a oni si len pre­le­pia špz-tku. Čo mi nej­de do hla­vy, lebo keď odhlá­si­te auto, tak odo­vzdá­te tabuľ­ky nie? Tak­že čo my z toho vyplý­va, že to je asi veľ­mi “in” a “cool” tak to ľudia pou­ží­va­jú :D Naj­čas­tej­šie to vidí­te s “D”-čkom, aby všet­ci vide­li vaše nemec­ká auto za sto, ale nie­ke­dy som videl aj “P” s nakres­le­ným slnieč­kom pod ním a to neviem či tam Por­tu­gal­ci zrov­na majú :D Ale na betón som si istý, že keď tam majú mies­to pís­men­ka kra­ji­ny iba že “EU” tak také neexis­tu­je ani v samot­nej EÚ, ale iba na Fili­pí­nach! Tak­že asi je to fra­je­ri­na ako prejsť Dob­šín­ský kopec s dvo­ma pro­mi­le!
Deutsche ŠPZ

4. Dopra­va

O záp­chach a šofér­skych schop­nos­tiach som toho už popí­sal dosť, ale vždy sa náj­de nie­čo nové :D Za prvé nikto necí­ti potre­bu uhnúť sa hulá­ka­jú­cej sanit­ke, tak­že keď sa vám nie­čo sta­ne, tak sa rad­šej daj­te rých­lo doko­py, lebo sanit­ky nie sú veľ­mi úče­lo­vé vozid­lá. Za dru­hé, je naozaj absurd­né, že sys­tém dopra­vy v mes­te je úpl­ne nefunkč­ný a nikto s tým nič nero­bí. A za tre­tie, je to tak aj mimo mes­to. Neexis­tu­jú ofi­ciál­ne, resp. štát­ne lin­ky do ostat­ných regi­ó­nov. Všet­ko sú to malé súkrom­né fir­my, kto­ré veľ­mi nera­di inves­tu­jú do web­strá­nok, tak­že si nič nevie­te zis­tiť :D

Kaž­dá fir­ma cho­dí tak do 5-tich des­ti­ná­cií a keby ste si to mali sami skom­bi­no­vať, tak sa zbláz­ni­te. Bez auta je tu naprt ces­to­vať. Čo je naj­väč­ším mínu­som Fili­pín — infra­štruk­tú­ra. Toto keď vylep­šia tak o pár rokov, tam bude­me cho­diť všet­ci! :D Za všet­ko hovo­rí fakt, že Fili­pín­ci ces­tu­jú čas­tej­šie a rad­šej do zahra­ni­čia (2hod­ky letu do Hong-Kon­gu, Sin­ga­pu­ru, Taj­wa­nu, Indo­né­zie, Malaj­zie…), než nie­kam na Fili­pí­ny, lebo to trvá veky vekov :D Absur­dom je tiež, majú až jed­nu želez­ni­cu a aj tá ma asi iba nece­lých 200km a cho­dí po ňej vlak raz za týž­deň (nevi­del som ho, tak­že netu­ším, čo vôbec cho­dí :D )
filipínska doprava

K tým záp­cham už len toľ­ko, že vlast­ne dob­re že ich majú, lebo tu asi nikto nevie nor­mál­ne šofé­ro­vať. Keby tak­to nie­kto jaz­dil u nás, tak dosta­ne takú bit­ku, že sa z toho nespa­mä­tá. Divím sa, že tu sa ľudia kôli tomu nebi­jú, kedže ich národ­ný hrdi­na je Man­ny Paqu­iao (jeden z naj­lep­ších boxe­ris­tov na sve­te). Teda keby tu tie záp­chy nema­li, tak sa pod­ľa mňa všet­ci poza­bí­ja­jú, lebo tu ešte nikto nikdy nešo­fé­ro­val viac ako 30km/h a aj to iba na 10sek, kým sa zara­dí do pru­hu.

Jeden taký malý pod-absurd sú taxí­ky. Resp. vybe­ra­vý taxi­ká­ri. Mimo pre­máv­ky, pred pol­no­cou, kedy boli pomer­ne prázd­ne ces­ty, sme sa sna­ži­li zohnať taxík. Zo začiat­ku som ich chvá­lil, lebo len vyj­de­te na uli­cu (ako v USA) a pros­te si stop­ne­te taxík asi za 10sek. Nemu­sí­te nikam volať a čakať a neviem čo. Aku­rát, že nie­ke­dy sú taxi­ká­ri vybe­ra­ví. 20-ti nás odmiet­li!!! 20 ľudí si nech­ce­lo zaro­biť penia­ze od bie­le­ho!!! Dôvod? Absurd. Han­nah tvr­dí, že to pros­te robia, pri­tom to nedá­va vôbec žiad­nu logi­ku. Han­nu jeden dokon­ca sko­ro zra­zil, lebo najprv poved­la áno, tak si nasad­la, no on sa stá­le hýbal a keď nasad­la, tak si to rozmys­lel a muse­la vystú­piť za jaz­dy… SEN! :D
filipínska doprava

3. Ces­tov­ná daň

Spo­mí­nal som ju už raz, tak sa nebu­dem roz­ču­lo­vať zno­va :D Ale stá­le mi to prí­de úpl­ne smieš­ne, že ide­te do zahra­ni­čia a musí­te zapla­tiť vlá­de 30€… Toto nepo­cho­pím asi nikdy.
IMG_3989

2. Bas­ket­ball

Kúpil lís­t­ky na PBA (Phi­lip­pi­ne Bas­ket­ball Asso­cia­ti­on) aby sme si moh­li pozrieť ich naj­po­pu­lár­nej­ší šport, kto­rý tak cel­kom náho­dou nám rád aj ja :) Lis­t­ky stá­li od 125pe­sos do 1250pe­sos (2€ — 22€), kúpi­li sme tie za 500 a dozve­de­li sa, že lís­tok pla­tí na oba zápa­sy. Mali sme mies­ta v niž­šom boxe, asi 8m od palu­bov­ky, so skve­lým výhľa­dom. Hala bola dosť prázd­na na to, že je to naj­po­pu­lár­nej­ší šport a lís­t­ky sú fakt lac­né. Kapa­ci­ta haly je 16.500 dvá­kov, no bolo tam mož­no tak 4 tisik. Tvr­di­li nám ale, že je vypre­da­né a že kupu­je­me posled­né mies­ta… “To mi nejak nevy­chá­dza…”
IMG_4155

Prvý zápas hra­li Pet­ron Bla­ze Boos­ters pro­ti Air 21 Express a dru­hý zápas hra­li San Migu­el Cof­fee Mixers pro­ti Meral­co Bolts. Ciže požiar­ni­ci pro­ti želez­ni­čia­rom a mie­ša­či kávy pro­ti skrut­kám :D Fili­pí­ny sú zábav­ná kra­ji­na a ich kam­paň pre pod­po­ru turiz­mu — “It’s more fun in The Phi­lip­pi­nes”, je naozaj tref­ná, lebo fakt tu obja­ví­te veci, na kto­rých sa vám poza­sta­vu­je roz­um.

Zápa­sy boli cel­kom ok a celé to sa to hra­lo na ame­ri­ku. Hod-dogy, pop­corn, chip­sy a pre­da­va­či pre­d­ie­ra­jú­ci sa davom. Dnes to mali ľah­šie, lebo sa nemu­se­li moc pre­d­ie­rať :D Výš­ko­vý prie­mer bol asi 125cm :D Naj­vyš­ší tra­ja v lige sú 217cm, 215cm a 200cm. Potom samí štup­lí­ci niž­ší odo mňa a to nie je nič moc :D Tí niž­ší náho­dou aj vede­li hrať, ale čo bola fakt kata­stro­fa, bola strel­ba. Hrá sa ako v NBA, teda 4x12min a prvý zápas skon­čil 90:88 a dru­hý neja­kých 68:62. Ciže stre­leč­ká bie­da. Aj na trest­ných strie­la­niach padol asi tak kaž­dý sied­my kôš. Čiže hodím takú otáz­ku do plé­na, či nej­de­me cha­la­ni hrať extra­li­gu na fili­pí­ny hm? :D Dope Boys Alco­hol Mixers, ale­bo Dope Boys Toba­co Rol­lers :D Mys­lím, že by sme mali šan­cu.

IMG_4176

Čo ma ale zará­ža­lo bolo, že po vstu­pe do haly, nemô­že­te vyjsť von. Inak vás už nepus­tia. Nikde sa tam nefaj­čí, tak­že máte smo­lu. Keď si výj­de­te von na cigu, tak musí­te prí­sť s novým lís­tkom. Dob­ré ne? :D

Okrem toho vie­te ako je to na naších špor­to­vých uda­los­tiach s hud­bou že? Hud­ba sa púš­ta vte­dy, keď je poza­sta­ve­ný hraí čas. Na Fili­pí­nach je to pres­ne naopak :D Keď je stop­nu­tý čas, tak je ticho a keď roz­hod­ca odpís­ka a začne sa hrať, tak pus­tia TECH­NO!!! Nero­bím si sran­du!!! :D Váž­ne! :D Nor­mál­ne, bez han­by tam tí malí chlap­ci v malých smieš­nych dre­soch hop­sa­jú s lop­tou na tech­no :D Po 5-tich hodi­nách (oba zápa­sy doko­py, s 15min pre­stáv­kou), vás z toho dosť bolí hla­va :D
7Z4A7106

Divá­ci sú ďal­šia kate­gó­ria. Tu sa nefan­dí tímom, ale hrá­čom, kedže tími nie sú za mes­tá (áno je to tak! :D ), ale za “spon­zo­rov”, teda veľ­ké kor­po­rá­cie. Len ták náhod­ne vybe­riem ďal­šie náz­vy tímov: Bara­ko Bull Ener­gy Cola, Baran­gay Gineb­ra San Migu­el, Glo­bal Port Batang Pier, Rain or Shi­ne Elas­to Pain­ters, Talk’n Text Tro­pang Tex­ters. Sran­dou je tiež že pred kaž­dým zápa­som sú upo­zor­ne­nia, že nemô­že­te nadá­vať ani uka­zo­vať han­li­vé ges­tá, inak vás vylú­čia z haly. Jeden hráč za malú nadáv­ku dostal faul a tak pro­ti jeho tea­mu hádza­li trest­né hody :D nechá­pač­ky :D Hrá­či igno­ru­jú divá­kov a nakon­ci zápa­su sa víťa­zi ani nepok­lo­nia, ani nezat­lies­ka­jú ani nič, len pros­te všet­ci odídu do šat­ne.

Divá­ci vlast­ne ani nefan­dia. Neviem čo robia :D Pra­vid­lom je, že ak nie­kto dá kôš, tak je to naozaj úspech a tak sa celá aré­na teší. Ďal­ším pra­vid­lom je, že čím neskôr sa ti poda­rí dať ten kôš, teda čím viac ti z neho lop­ta vypa­dá­va a tebe sa ju tam neda­rí mrsk­núť, tak o to viac sa divá­ci tešia. Počas toho ako sa ti do neda­rí, tak všet­ci piš­tia, zavý­ja­jú, sme­jú sa a ochka­jú. Samoz­rej­me inten­zi­ta ras­tie s počtom nepo­da­re­ných poku­sov. Ľudia tú úpl­ne zvlášt­ne rea­gu­jú na momen­ty, kto­ré sú úpl­ne nor­mál­ne v špor­te :D Pikoš­kou je, keď dá nie­kto mega pek­ný blok, tak zatlies­ka aku­rát tak Ligon a dva­ja ame­ri­ča­nia ved­ľa neho… :DZak­lin­co­val to upra­to­vač na zácho­doch kto­rý tam po zápa­se jedol ved­ľa umý­vad­la. Nor­mál­ne mál kra­bič­ku s ryžou a mäsom a ved­ľa umý­vad­la to chá­lo­val kým ľudia meter od neho čúra­li.

1. Nad­mer­ná zamest­na­nosť

To pora­die nie je úpl­ne záväz­né, ale nejak tak­to som si to pro­vi­zór­ne zora­dil a najas­burd­nej­šie mi z toho vyšla nad­mer­ná zamest­na­nosť. Správ­ne poču­je­te! Raz som to spo­me­nul a musím to ešte tri krát pod­čiark­nuť! V mýt­nej búd­ke vždy dve sleč­ny, z toho je jed­na na face­bo­oku a dru­há na twe­e­te­ri lebo kar­tič­ky roz­dá­va secu­ri­ťák so samo­pa­lom, kto­rý sa nudí, lebo neni kam strie­lať. A mož­no nemá nábo­je :D
7Z4A6582

Prí­de­te do obchod­né­ho domu a tam pri kaž­dom trič­ku sto­jí sleč­na, kto­rá vás pozdra­ví, zaže­lá vám pek­ný nákup a keď skon­čí, tak už ste pri dru­hej kto­rá robí to isté. Nemám im to ale za zlé, lebo najk­raj­šie baby tam boli prá­ve pre­da­vač­ky a letuš­ky či letis­ko­vý per­so­nál :)
Zla­tým klin­com je ale par­ko­va­nie. Exis­tu­jú ľudia, kto­rý vymys­le­li prí­stroj, kto­ré­ho úče­lom je nahra­diť ľud­skú pra­cov­nú silu. A tak na začia­tok par­ko­vis­ka posta­vi­li ram­pu s gom­bí­kom, po kto­ré­ho stla­če­ní vám to vydá lís­tok a vy zapar­ku­je­te. Áno, majú to aj na Fili­pí­nach, aku­ráť že, pri tom prí­stro­ji sto­jí člo­vek, kto­ré za vás stla­čí to tla­čít­ko. Člo­vek kto­ré­ho má nahrá­dzať ten prí­stroj, kto­rý obslu­hu­je! Napa­dá ma chá­ba obha­jo­ba, že fili­pín­ci sú malič­ký a tie prí­stro­je veľ­ké, tak nedo­čiah­nu :D ale­bo! že vďa­ka pre­máv­ke neve­dia šofé­ro­vať natoľ­ko, aby sa posta­vi­li dosta­toč­ne blíz­ko.

To ale nie je všet­ko :D Keď vychá­dza­te z par­ko­vis­ka, tam už nie je auto­mat na zapla­te­nie, ale kla­sic­ká búd­ka (zase s dvo­ma sleč­na­mi a jed­nou na face­bo­oku). Do tej búd­ky by ale nedo­čia­hol ani dvoj­met­ro­vý Slan­čo, ani keby jaz­dil na kami­ó­ne! Tak je to vyso­ko :D Musí­te vho­diť vaše penia­ze do malé­ho otvo­ru na búd­ke a potom načiah­nuť ruku, do kto­rej vám sleč­na vho­dí drob­né. Nie­ke­dy sú tam aj papie­ro­vé a tie sa ťaž­ko chy­ta­jú :D
Screen Shot 2013-12-22 at 13.08.48

Zdroj: ligonko.blogspot.sk, zdroj foto­gra­fií: ligonko.blogspot.sk

Pridať komentár (0)