TOP 10 Absur­dít na Fili­pí­nach pre Slo­váka

Andrej Farba / 1. februára 2016 / Zaujímavosti

Andrej Farba, Slo­vák žijúci na Fili­pí­nach ti pri­blíži, ako sa táto kra­jina líši od nášho Slo­ven­ska.

10. Kara­koe

Všade a v jed­nom kuse nie­kto spieva! 99% z nich to nevie, ale nemajú hanbu tak to robia stále! Vraj je to ich spô­sob ako pre­ko­nať hanb­li­vosť a to je spo­lo­čen­sky viac uzná­vané, ako to či viete spie­vať alebo nie. Prí­dete ale do obrov­ského obchodu, kde nikto nieje, iba 40 členný per­so­nál, z toho jedna je na pokladni, 38 je pri vchode a víta vás v obchode a jeden stojí v strede a spieva kara­oke. Má to byť akože promo pre novú kara­oke kra­bičku. Potom idete v jeep­ney domov a nastúpi chla­pec, ktorý si celý čas spieva, no a keď prí­dete domov tak suseda si asi kúpila tú kara­oke kra­bičku a spieva s tým na celú ulicu! :D Pozvala aj suse­dov, takže spieva celá ulica 24 hodín…
Andrej Farba

9. Via­nočná sezóna

Poznáte to ako nadá­vame keď hneď po všech svä­tých vyzdo­bia všetky Tescá a Lidly sve­tiel­kami a všetci nadá­vame, že načo, veď ešte dva mesiace…? Fili­pínci milujú via­noce a tak majú via­nočnú sezónu už od sep­tem­bra :D Vďaka sve­tel­nej deko­rácí, neviete či je v Manile ešte deň, alebo či už je noc. Elek­tri­ká­rom sa asi darí :D Okrem toho majú všetci všade san­tov­ské čapice, nie­kedy aj brady a kos­tými. Všetci všade! A furt idú dokola tie isté tri koledy z filmu Sám Doma :D

Filipíny

8. Reštau­rá­cie

Tomuto dodnes cel­kom nero­zu­miem. Že ideme do pala­cin­kárne! Yes, teším sa na pala­cinky. A som jediný kto si ich aj objed­nal :D Ostatní si objed­nali pizzu, ces­to­viny a tacos :D Potom ze ideme do McDo­naldu a tam si všetci objed­nali špa­gety a kura­cie stehno :D Čo to má s McDo­nal­dom? :D Čo to má s pala­cin­kami? :D V pizza hute nikto neje pizzu, ale všetci jedia šaláty a mäso. Tuším iba v japon­skej reštike sme si dali naozaj sushi, inak sme vždy jedli niečo iné…
Reštaurácie


7. Tag­lish

Toto vám ani neviem ako písať. Fili­pín­čina, a.k.a. Taga­log je ich národný jazyk. Samoz­rejme, že majú ďal­ších 50 nárečí, ale kedže tými náre­čiami hovo­ria mili­óny ľudí, tak to pova­žujú za ďalší jazyk. Úrad­nými jazykmi ale sú Taga­log a English a kedže si nie­kedy neve­dia vybrať tak to kom­bi­nujú a tak to voláme Tag­lish. Anglicky ďakuje je “thank you” a v taga­logu je to “sala­mat po” (keď vykáte). V tag­lish, čo je naj­pou­ží­va­nej­šie, vám pove­dia “thank you po!” Alebo “Wel­come po” Alebo “Parang Im tired…” Nie­kedy je to proste úžasne komické.

6. Poličky nad piso­ármi

Vysvet­líte mi nie­kto, naprí­klad piso­á­ro­lóg Tomáš H., načo je vám nad piso­á­rom polička??? Na via­nočné deko­rá­cie? Alebo pred vyčú­ra­ním si tam mám vylo­žiť obsah vre­ciek, alebo si tam polo­žiť tele­fón a fotiť sa, alebo si tam pus­tiť muziku? Naozaj v tomto nevi­dím žia­den význam… Okrem toho v Manile žije 26 mili­ó­nov ľudí, čo zna­mená, že cca 13 mili­ó­nov mužov, čo zna­mená, že pri piso­ári nikdy nie ste sám. Vždy sa veľký brat na vás pozerá :D Sprava aj zľava…
Pisoáre

5. Európ­ske špz-tky

Dodnes som nevys­kú­mal pôvod tohto, cel­kom roz­ší­re­ného feno­ménu! :D Jedna z mož­ností je, že sú to dove­zené autá z EÚ a oni si len pre­le­pia špz-tku. Čo mi nejde do hlavy, lebo keď odhlá­site auto, tak odo­vzdáte tabuľky nie? Takže čo my z toho vyplýva, že to je asi veľmi “in” a “cool” tak to ľudia pou­ží­vajú :D Naj­čas­tej­šie to vidíte s “D”-čkom, aby všetci videli vaše nemecká auto za sto, ale nie­kedy som videl aj “P” s nakres­le­ným slnieč­kom pod ním a to neviem či tam Por­tu­galci zrovna majú :D Ale na betón som si istý, že keď tam majú miesto pís­menka kra­jiny iba že “EU” tak také neexis­tuje ani v samot­nej EÚ, ale iba na Fili­pí­nach! Takže asi je to fra­je­rina ako prejsť Dob­šín­ský kopec s dvoma pro­mile!
Deutsche ŠPZ

4. Doprava

O záp­chach a šofér­skych schop­nos­tiach som toho už popí­sal dosť, ale vždy sa nájde niečo nové :D Za prvé nikto necíti potrebu uhnúť sa hulá­ka­jú­cej sanitke, takže keď sa vám niečo stane, tak sa rad­šej dajte rýchlo dokopy, lebo sanitky nie sú veľmi úče­lové vozidlá. Za druhé, je naozaj absurdné, že sys­tém dopravy v meste je úplne nefunkčný a nikto s tým nič nerobí. A za tre­tie, je to tak aj mimo mesto. Neexis­tujú ofi­ciálne, resp. štátne linky do ostat­ných regi­ó­nov. Všetko sú to malé súkromné firmy, ktoré veľmi neradi inves­tujú do web­strá­nok, takže si nič neviete zis­tiť :D

Každá firma chodí tak do 5-tich des­ti­ná­cií a keby ste si to mali sami skom­bi­no­vať, tak sa zbláz­nite. Bez auta je tu naprt ces­to­vať. Čo je naj­väč­ším mínu­som Fili­pín — infra­štruk­túra. Toto keď vylep­šia tak o pár rokov, tam budeme cho­diť všetci! :D Za všetko hovorí fakt, že Fili­pínci ces­tujú čas­tej­šie a rad­šej do zahra­ni­čia (2hodky letu do Hong-Kongu, Sin­ga­puru, Taj­wanu, Indo­né­zie, Malaj­zie…), než nie­kam na Fili­píny, lebo to trvá veky vekov :D Absur­dom je tiež, majú až jednu želez­nicu a aj tá ma asi iba nece­lých 200km a chodí po ňej vlak raz za týž­deň (nevi­del som ho, takže netu­ším, čo vôbec chodí :D )
filipínska doprava

K tým záp­cham už len toľko, že vlastne dobre že ich majú, lebo tu asi nikto nevie nor­málne šofé­ro­vať. Keby takto nie­kto jaz­dil u nás, tak dostane takú bitku, že sa z toho nespa­mätá. Divím sa, že tu sa ľudia kôli tomu nebijú, kedže ich národný hrdina je Manny Paqu­iao (jeden z naj­lep­ších boxe­ris­tov na svete). Teda keby tu tie záp­chy nemali, tak sa podľa mňa všetci poza­bí­jajú, lebo tu ešte nikto nikdy nešo­fé­ro­val viac ako 30km/h a aj to iba na 10sek, kým sa zaradí do pruhu.

Jeden taký malý pod-absurd sú taxíky. Resp. vybe­ravý taxi­kári. Mimo pre­mávky, pred pol­no­cou, kedy boli pomerne prázdne cesty, sme sa sna­žili zohnať taxík. Zo začiatku som ich chvá­lil, lebo len vyj­dete na ulicu (ako v USA) a proste si stop­nete taxík asi za 10sek. Nemu­síte nikam volať a čakať a neviem čo. Aku­rát, že nie­kedy sú taxi­kári vybe­raví. 20-ti nás odmietli!!! 20 ľudí si nech­celo zaro­biť peniaze od bie­leho!!! Dôvod? Absurd. Han­nah tvrdí, že to proste robia, pri­tom to nedáva vôbec žiadnu logiku. Hannu jeden dokonca skoro zra­zil, lebo najprv povedla áno, tak si nasadla, no on sa stále hýbal a keď nasadla, tak si to rozmys­lel a musela vystú­piť za jazdy… SEN! :D
filipínska doprava

3. Ces­tovná daň

Spo­mí­nal som ju už raz, tak sa nebu­dem roz­ču­lo­vať znova :D Ale stále mi to príde úplne smiešne, že idete do zahra­ni­čia a musíte zapla­tiť vláde 30€… Toto nepo­cho­pím asi nikdy.
IMG_3989

2. Bas­ket­ball

Kúpil lís­tky na PBA (Phi­lip­pine Bas­ket­ball Asso­cia­tion) aby sme si mohli pozrieť ich naj­po­pu­lár­nejší šport, ktorý tak cel­kom náho­dou nám rád aj ja :) Lis­tky stáli od 125pe­sos do 1250pe­sos (2€ — 22€), kúpili sme tie za 500 a dozve­deli sa, že lís­tok platí na oba zápasy. Mali sme miesta v niž­šom boxe, asi 8m od palu­bovky, so skve­lým výhľa­dom. Hala bola dosť prázdna na to, že je to naj­po­pu­lár­nejší šport a lís­tky sú fakt lacné. Kapa­cita haly je 16.500 dvá­kov, no bolo tam možno tak 4 tisik. Tvr­dili nám ale, že je vypre­dané a že kupu­jeme posledné miesta… “To mi nejak nevy­chá­dza…”
IMG_4155

Prvý zápas hrali Pet­ron Blaze Boos­ters proti Air 21 Express a druhý zápas hrali San Miguel Cof­fee Mixers proti Meralco Bolts. Ciže požiar­nici proti želez­ni­čia­rom a mie­šači kávy proti skrut­kám :D Fili­píny sú zábavná kra­jina a ich kam­paň pre pod­poru turizmu — “It’s more fun in The Phi­lip­pi­nes”, je naozaj trefná, lebo fakt tu obja­víte veci, na kto­rých sa vám poza­sta­vuje rozum.

Zápasy boli cel­kom ok a celé to sa to hralo na ame­riku. Hod-dogy, pop­corn, chipsy a pre­da­vači pre­d­ie­ra­júci sa davom. Dnes to mali ľah­šie, lebo sa nemu­seli moc pre­d­ie­rať :D Výš­kový prie­mer bol asi 125cm :D Naj­vyšší traja v lige sú 217cm, 215cm a 200cm. Potom samí štup­líci nižší odo mňa a to nie je nič moc :D Tí nižší náho­dou aj vedeli hrať, ale čo bola fakt kata­strofa, bola strelba. Hrá sa ako v NBA, teda 4x12min a prvý zápas skon­čil 90:88 a druhý neja­kých 68:62. Ciže stre­lečká bieda. Aj na trest­ných strie­la­niach padol asi tak každý siedmy kôš. Čiže hodím takú otázku do pléna, či nej­deme cha­lani hrať extra­ligu na fili­píny hm? :D Dope Boys Alco­hol Mixers, alebo Dope Boys Tobaco Rol­lers :D Mys­lím, že by sme mali šancu.

IMG_4176

Čo ma ale zará­žalo bolo, že po vstupe do haly, nemô­žete vyjsť von. Inak vás už nepus­tia. Nikde sa tam nefajčí, takže máte smolu. Keď si výj­dete von na cigu, tak musíte prísť s novým lís­tkom. Dobré ne? :D

Okrem toho viete ako je to na naších špor­to­vých uda­los­tiach s hud­bou že? Hudba sa púšta vtedy, keď je poza­sta­vený hraí čas. Na Fili­pí­nach je to presne naopak :D Keď je stop­nutý čas, tak je ticho a keď roz­hodca odpíska a začne sa hrať, tak pus­tia TECHNO!!! Nero­bím si srandu!!! :D Vážne! :D Nor­málne, bez hanby tam tí malí chlapci v malých smieš­nych dre­soch hop­sajú s lop­tou na techno :D Po 5-tich hodi­nách (oba zápasy dokopy, s 15min pre­stáv­kou), vás z toho dosť bolí hlava :D
7Z4A7106

Diváci sú ďal­šia kate­gó­ria. Tu sa nefandí tímom, ale hrá­čom, kedže tími nie sú za mestá (áno je to tak! :D ), ale za “spon­zo­rov”, teda veľké kor­po­rá­cie. Len ták náhodne vybe­riem ďal­šie názvy tímov: Barako Bull Energy Cola, Baran­gay Ginebra San Miguel, Glo­bal Port Batang Pier, Rain or Shine Elasto Pain­ters, Talk’n Text Tro­pang Tex­ters. Sran­dou je tiež že pred kaž­dým zápa­som sú upo­zor­ne­nia, že nemô­žete nadá­vať ani uka­zo­vať han­livé gestá, inak vás vylú­čia z haly. Jeden hráč za malú nadávku dostal faul a tak proti jeho teamu hádzali trestné hody :D nechá­pačky :D Hráči igno­rujú divá­kov a nakonci zápasu sa víťazi ani nepok­lo­nia, ani nezat­lies­kajú ani nič, len proste všetci odídu do šatne.

Diváci vlastne ani nefan­dia. Neviem čo robia :D Pra­vid­lom je, že ak nie­kto dá kôš, tak je to naozaj úspech a tak sa celá aréna teší. Ďal­ším pra­vid­lom je, že čím neskôr sa ti podarí dať ten kôš, teda čím viac ti z neho lopta vypa­dáva a tebe sa ju tam nedarí mrsk­núť, tak o to viac sa diváci tešia. Počas toho ako sa ti do nedarí, tak všetci piš­tia, zavý­jajú, smejú sa a ochkajú. Samoz­rejme inten­zita ras­tie s počtom nepo­da­re­ných poku­sov. Ľudia tú úplne zvláštne rea­gujú na momenty, ktoré sú úplne nor­málne v športe :D Pikoš­kou je, keď dá nie­kto mega pekný blok, tak zatlieska aku­rát tak Ligon a dvaja ame­ri­ča­nia vedľa neho… :DZak­lin­co­val to upra­to­vač na zácho­doch ktorý tam po zápase jedol vedľa umý­vadla. Nor­málne mál kra­bičku s ryžou a mäsom a vedľa umý­vadla to chá­lo­val kým ľudia meter od neho čúrali.

1. Nad­merná zamest­na­nosť

To pora­die nie je úplne záväzné, ale nejak takto som si to pro­vi­zórne zora­dil a najas­burd­nej­šie mi z toho vyšla nad­merná zamest­na­nosť. Správne poču­jete! Raz som to spo­me­nul a musím to ešte tri krát pod­čiark­nuť! V mýt­nej búdke vždy dve slečny, z toho je jedna na face­bo­oku a druhá na twe­e­teri lebo kar­tičky roz­dáva secu­ri­ťák so samo­pa­lom, ktorý sa nudí, lebo neni kam strie­lať. A možno nemá náboje :D
7Z4A6582

Prí­dete do obchod­ného domu a tam pri kaž­dom tričku stojí slečna, ktorá vás pozdraví, zaželá vám pekný nákup a keď skončí, tak už ste pri dru­hej ktorá robí to isté. Nemám im to ale za zlé, lebo najk­raj­šie baby tam boli práve pre­da­vačky a letušky či letis­kový per­so­nál :)
Zla­tým klin­com je ale par­ko­va­nie. Exis­tujú ľudia, ktorý vymys­leli prí­stroj, kto­rého úče­lom je nahra­diť ľud­skú pra­covnú silu. A tak na začia­tok par­ko­viska posta­vili rampu s gom­bí­kom, po kto­rého stla­čení vám to vydá lís­tok a vy zapar­ku­jete. Áno, majú to aj na Fili­pí­nach, aku­ráť že, pri tom prí­stroji stojí člo­vek, ktoré za vás stlačí to tla­čítko. Člo­vek kto­rého má nahrá­dzať ten prí­stroj, ktorý obslu­huje! Napadá ma chába obha­joba, že fili­pínci sú maličký a tie prí­stroje veľké, tak nedo­čiahnu :D alebo! že vďaka pre­mávke neve­dia šofé­ro­vať natoľko, aby sa posta­vili dosta­točne blízko.

To ale nie je všetko :D Keď vychá­dzate z par­ko­viska, tam už nie je auto­mat na zapla­te­nie, ale kla­sická búdka (zase s dvoma sleč­nami a jed­nou na face­bo­oku). Do tej búdky by ale nedo­čia­hol ani dvoj­met­rový Slančo, ani keby jaz­dil na kami­óne! Tak je to vysoko :D Musíte vho­diť vaše peniaze do malého otvoru na búdke a potom načiah­nuť ruku, do kto­rej vám slečna vhodí drobné. Nie­kedy sú tam aj papie­rové a tie sa ťažko chy­tajú :D
Screen Shot 2013-12-22 at 13.08.48

Zdroj: ligonko.blogspot.sk, zdroj foto­gra­fií: ligonko.blogspot.sk

Pridať komentár (0)