TOP 10 star­tu­pov stred­nej a východ­nej Európy

Alexandra Dulaková / 16. december 2015 / Rozhovory

Aj keď je náš región v tomto pries­tore rela­tív­nym nová­či­kom, za jeho krat­šiu kari­éru sti­hol pre­uká­zať vita­litu a dra­vosť pro­duk­ciou veľ­kého množ­stva zväčša regi­onál­nych a men­ších star­tu­pov. Mno­hým sa ale poda­rilo pre­ra­ziť aj za hra­ni­cami a nie­ktorí dokonca bodo­vali na glo­bál­nej mierke. Veľ­kému počtu skve­lých nápa­dov s vyso­kým poten­ciá­lom sa to zatiaľ cel­kom nepo­da­rilo, no sú aspoň na tej naj­lep­šej ceste. Práve preto si zaslú­žia našu pozor­nosť a pod­poru. Tu sú tie naj­ho­rú­cej­šie pro­jekty slo­ven­skej, čes­kej, maďar­skej a poľ­skej star­tu­po­vej scény.

Slo­ven­sko

Aero­mo­bil

O tomto ambi­ci­óz­nom pro­jekte sme doma počuli už veľa už a zvesti o jeho poten­ciá­le­usa dostali aj oveľa ďalej. Nápad, ktorý sme kedysi pova­žo­vali za extra­va­gantnú utó­piu vytr­hnutú zo sci-fi fil­mov, pri­viedli na svet Juraj Vacu­lík a Šte­fan Klein s tímom mno­hých šikov­ných a zanie­te­ných nad­šen­cov tech­no­ló­gíi. Aktu­álny pro­to­typ 3,5 v sebe spája pre­pra­co­vanú tech­nickú stránku a futu­ris­tický dizajn, ktorý tak veľmi oce­ňuje moderná gene­rá­cia tech­no­lo­gic­kých nad­šen­cov. Tá si zásadne potrpí na vysoko funkčné a záro­veň pekné veci. Aero­mo­bil dokáže jaz­diť (na bež­ných pali­vách) a lie­tať, pri­čom na vzlet potre­buje len nie­koľko sto met­rov a zmestí sa aj do bež­ných par­ko­va­cích pries­to­rov. V plá­noch je aj auto­pi­lot a padák v prí­pade, že by nastala nejaká neplá­no­vaná situ­ácia. 

Sli.do

Verejné pre­javy a pre­zen­tá­cie sú kolek­tív­nou noč­nou morou dneš­nej digi­ta­li­zo­va­nej gene­rá­cie, ktorá veci rieši rad­šej vir­tu­álne než bež­nou medzi­ľud­skou komu­ni­ká­ciou. Sli.do im v tomto len nahráva, keďže značne uľah­čuje inte­rak­ciu medzi reč­ní­kom a pub­li­kom pre­zen­tá­cie alebo živého podu­ja­tia. Vďaka nim už svet nepríde o žia­den múdry dotaz alebo otázku, ktorá by sa inak stra­tila v mori neis­toty a ostý­cha­vosti. Apli­ká­cia fun­guje na všet­kých typoch elek­tro­nic­kých zaria­dení a v pod­state na fun­kciu potre­buje len kód podu­ja­tia, pro­stred­níc­tvom kto­rého sa doň pri­hlá­sia všetci účast­níci. Počas pre­zen­tá­cie môžu bez pre­ru­šo­va­nia pred­ná­ša­jú­ceho podá­vať otázky, pri­čom za tie naj­lep­šie sa vrámci pub­lika hla­suje. Záro­veň si účast­níci môžu jed­not­livé – alebo všetky – slide-y pre­zen­tá­cie ulo­žiť na svoje zaria­de­nie a múdre myš­lienky si zobrať so sebou domov.

28e3ce40-9a19-48b3-9f86-19dfeff8c5e0

Česká repub­lika

Brand Embassy

Tento star­tup v sebe ukrýva všetky pomôcky na roz­bie­ha­nie a následné udr­žia­va­nie funkč­nej a efek­tív­nej zákaz­níc­kej pod­pory. Od zdan­livo jed­no­du­chých vecí, ako zosku­pe­nie všet­kých spo­lu­pra­cov­ní­kov na jednu plat­formu, zlú­če­nie komu­ni­kač­ných kaná­lov medzi zákaz­níkmi a zamest­nan­cami, až po tie nároč­nej­šie – ako naprí­klad vytvo­re­nie pre­hľad­ných a infor­ma­tív­nych pro­fi­lov pre kaž­dého zákaz­níka, podľa kto­rých sa bude vyho­vie­vať ich špe­ci­fic­kým požia­dav­kam. Brand Embassy sľu­buje vysoko kom­pa­ti­bilné, fle­xi­bilné a bez­pečné služby, ktoré sa sta­rajú o tie naj­men­šie detaily a svo­jim zákaz­ní­kom pra­vi­delne posky­tujú zhr­nu­tia výko­nov aj s návrhmi mož­ných vylep­šení.

Team-Ustredni-Foto

Social bakers

V moder­nej dobe je jed­nou z ese­ni­cál­nych pod­mie­nok úspe­chu biz­nisu silná a vplyvná prí­tom­nosť na sociál­nych sie­ťach. Práve v tom svo­jim kli­en­tom pomá­hajú Social Bakers. Moni­to­rujú všetky pro­fily danej spo­loč­nosti a sústre­dia sa najmä na pra­vi­del­ných sle­do­va­te­ľov a ich indi­vi­du­álne pre­fe­ren­cie, sprá­va­nie a reak­cie na rôzne pod­nety. Výsled­kami sú malé štú­die, podľa kto­rých dokážu kli­enti cha­rak­te­ri­zo­vať svo­jich „fanú­ši­kov“ na sociál­nych sie­ťach a lep­šie sa im pri­ho­vo­riť. Reper­toár moni­to­ringu zahŕňa Face­book, Twit­ter, Youtbe, Google Plus, a iné. Zohľad­ňuje sa každý like, share a komen­tár, ktorý im pro­fily poten­ciál­nych zákaz­ní­kov poskytnú.

333645d0-9f99-489d-b11a-c7c982d3a302

Sky­pic­ker

Lacné lie­ta­nie po celom svete je asi snom kaž­dého z nás. Aj keď por­tá­lov ako Sky­pic­ker je na svete mnoho, predsa len ponúka aj niečo naviac. Jeho služby sú veľmi pria­mo­čiare a miesta, ktoré zákaz­ní­kom ponúka ako des­ti­ná­cie, často netra­dičné a záro­veň zau­jí­mavé. Podľa polohy záu­jemcu vie vytvo­riť okruh najb­liž­ších letísk, ktorý je možné roz­ši­ro­vať a zužo­vať podľa chuti. Z letísk najb­liž­ších kra­jín stred­nej a východ­nej Európy sa naprí­klad pod 10 eur dajú nájsť letenky do Gdan­ska, Wroc­lawi, Paríža, Osla, Malmo, či Bru­selu, a keď si limit navý­šime na 20 eur, k des­ti­ná­ciam sa pri­dajú aj Gote­borg, Maas­tricht, Shef­field, Ber­gen, Pisa, Edin­burgh, a naozaj mnohé ďal­šie.

85d97adf-c2bd-4c8e-ad68-0c63de7c1a89

Poľ­sko

Inte­lic­li­nic

Žia­den star­tup to nedo­tiahne veľmi ďaleko, pokiaľ na trhu nezap­láta nejakú dieru. A je len pár „dier“ tak vďačne zaplá­ta­ných, ako otázky verej­ného zdra­via a liečby. Práve spo­je­nie medi­cíny a tech­niky vytvára pries­tor pre pro­jekty, ktoré zvy­šujú naše šance na dlhší a kva­lit­nejší život. Kon­krétne Intelc­li­nic pra­cuje na dizajne soft­vé­rov a apli­ká­cií, ktoré mana­žujú zdra­vie a ktoré na svoje služby využí­vajú umelú inte­li­gen­ciu. Jed­ným z ich pro­duk­tov je maska na spa­nie neuro:on, ktorá zbiera dáta o našom spánku zatiaľ čo my spo­kojne odfu­ku­jeme. Je samoz­rejme nutné ju mať počas spánku oble­čenú na tvári, odme­nou za čo je detailný feed­back našich bio­lo­gic­kých pocho­dov a vyhod­no­tení, ktoré okrem iného radia, ako naše zvyky v tejto oblasti vylep­šiť. Cie­ľom je jediné – kva­lit­nejší a rege­ne­ru­júci spá­nok, po kto­rom sa budeme cítiť ide­álne oddýc­hnuto. Momen­tálne pra­cujú na nových pro­duk­toch z dvoch sídiel – Var­šavy a San Fran­cisca. 

a2aeb005-d34d-4ae9-8ae6-ffb061e9f10f

Sher.ly

Záku­tia inter­netu nám okrem neob­me­dze­ných mož­ností ponú­kajú aj dopo­siaľ nepoz­nané riziká, najmä čo sa týka bez­peč­ností zve­rej­ne­ných infor­má­cii. Sher.ly svo­jimi služ­bami oslo­vuje tých, ktorí chcú svoje dáta zdie­ľať na inter­nete, ale záro­veň tak robiť bez­pečne a bez zásad­ného rizika ich straty. S podob­nými požia­dav­kami sa v istom bode stretne väč­šina z nás. Ich cloud sľu­buje našim dátam zabez­pe­če­nie, prí­stup len vybra­nej sku­piny ľudí, ľahkú mani­pu­lá­ciu, auto­ma­tické bac­kup-y a pre­hľadný sys­tém komu­ni­ká­cie medzi tými vyvo­le­nými, ktorí k dátam majú prí­stup. Medzi ich zaria­de­nia patrí tzv. Sher­ly­box, alebo Sher.ly Busi­ness Mana­ger device.

24e9e256-07d3-4577-a322-a70e8a159b21

MyS­pi­roo

Pro­dukt star­tupu, ktorý opäť zabŕda do lekár­skej oblasti, sa zmestí do dlane a dokáže moni­to­ro­vať dýcha­nie za cie­ľom pred­chá­dza­nia a pomoci pri nebez­peč­ných dýcha­cích ťaž­kos­tiach a záchva­toch. Maličké zaria­de­nie podobné res­pi­ro­metru aj inha­lá­toru si so sebou môžeme vziať kam­koľ­vek a záro­veň máme ním vypro­du­ko­vané dáta prí­stupné na elek­tro­nic­kom zaria­dení. V tom vlastne spo­číva jeho hlavná výhoda – mecha­niz­mus varo­va­nia pred blí­žia­cou sa kata­stro­fou. Máme mož­nosť vybrať si ľudí, ktorí budú dáta dostá­vať tiež, a tak budú v prí­pade núdze infor­mo­vaní o ťaž­kos­tiach, v kto­rých treba promptne zasiah­nuť. MyS­pi­roo je záro­veň skve­lou pomôc­kou pre špor­tov­cov a atlé­tov, kto­rým moni­to­ruje ich dýcha­ciu kapa­citu a tým pádom dokáže pomôcť pri vylep­šení výkonu. 

f6bc0ead-b4e7-423d-ae96-45b42e88868a

Maďar­sko

Enbrite.ly

Ľudia z digi­tálno reklam­ného prie­myslu dnes rie­šia zásadný prob­lém. Pri­bližne štvr­tina ich roz­počtu je minutá na reklamy, ktoré sa nedajú vzhliad­nuť, alebo ich naopak vidia aku­rát auto­ma­ti­zo­vané zaria­de­nia, kto­rých pozor­nosť a peniaze si nezís­kajú. Enbrite.ly sľu­buje roz­poz­na­nie a varo­va­nie pred taký­mito strán­kami, kto­rým následne agen­túry pre­stanú za inzer­ciu pla­tiť. Ďalej ponúka pomoc pri redis­tri­bu­ovaní ušet­re­ných peňazí. Dodnes už spo­lu­pra­co­vali s Voda­fone, iPros­pect, groupm a mno­hými ďal­šími. O to úcti­hod­nejší fakt, keď sa vezme do úvahy, že svoje služby začali roz­bie­hať len minulý rok.

Syne­tiq

Naj­lepší spô­sob, akým by pre­daj­co­via zís­ka­vali feed­back na svoj pro­dukt, by bolo nahliad­nu­tie do mysle svo­jich zákaz­ní­kov. Zdan­livo nemožné – ale Syne­tiq doka­zuje opak. Mediálne spo­loč­nosti si musia zakla­dať na bez­pro­stred­ných reak­ciách svo­jich sle­do­va­te­ľov, pre­tože práve tie sú pri násled­nom sprá­vaní kľú­čové a roz­ho­dujú o tom, či sa pro­dukt ujme, alebo ho zákaz­ník hneď odpíše. Syne­tiq teda pri­šiel s rie­še­ním – bio sen­zo­rom, ktorý si člo­vek nasadí na hlavu a ktorý počas sle­do­va­nia mediál­neho obsahu moni­tu­ruje jeho fyzické a emočné reak­cie – také, ktoré ľud­ské oko nikdy neza­chytí. O pro­dukt majú záu­jem tvor­co­via fil­mov, seriá­lov, či krát­kych reklám. Reak­cie sú neskôr zhr­nuté v správe, podľa kto­rej sa zákaz­ník môže zaria­diť. Testy sa vraj pre­vádz­kujú veľmi jed­no­du­cho a to s mož­nos­ťou pre­na­ja­tia zaria­de­nia po celom svete. Na jeho služby sta­vilo už BBC, HBO, či RTL, okrem nich aj opäť Voda­fone, Tele­com, ako aj FHG Bank. Takže dostať sa nám do hlavy predsa len nebude také náročné. 

d

Pridať komentár (0)