TOP 14 nástro­jov na pre­hľadnú a jed­no­du­chú vizu­ali­zá­ciu dát

Ľudovít Nastišin / 16. mája 2016 / Tools a produktivita

V tomto článku ti pri­ná­šame 14 naj­lep­ších nástro­jov pre vizu­ali­zá­ciu dát, ktoré sú vhodné ako pre pro­fe­si­oná­lov a deve­lo­pe­rov, tak aj pre tech­no­lo­gic­kých začia­toč­ní­kov.

Surové dáta sú nudné a je kom­pli­ko­vané vybrať si z nich potrebné infor­má­cie v zmys­lu­pl­nej forme. Ak do toho pri­dáš tro­chu vizu­ali­zá­cie, hneď sa to dá ľah­šie strá­viť. Nie len, že to pocho­píš rých­lej­šie, možeš aj odpo­zo­ro­vať zau­jí­mavé pat­terny, ktoré by ti inak mohli újsť.

Takže poďme na to.

Pre deve­lo­pe­rov alebo tých skú­se­ných

D3.js

D3.js je skratka pre “Data Dri­ven Docu­ments” a je to to prvé, čo nám príde na rozum, keď mys­líme na soft­vér pre vizu­ali­zá­ciu dát. Využíva HTML, CSS a SVG na red­ne­ro­va­nie úžas­ných tabu­liek a gra­fov. Ak si vieš pred­sta­viť nejakú vizu­ali­zá­ciu, s D3 ju vieš aj spra­viť.

Fusi­on­Charts

Fusi­on­Charts má prav­de­po­dobne tú naj­vy­čer­pá­va­jú­cej­šiu zbierku gra­fov a máp. S viac ako 90 typmi gra­fov a 965 mapami, náj­deš tu všetko, čo potre­bu­ješ a máš to priamo pred očami. Nie len, že pod­po­ruje moderné pre­hlia­dače, ale aj tie star­šie ako napr. IE 6.

Chart.js

Chart.js je malá open source kniž­nica, ktorá pod­po­ruje šesť základ­ných typov gra­fov. Dôvod prečo sa nám to páči je, že tam máš ja tak všetko, čo potre­bu­ješ. Ak je apli­ká­cia veľká a kom­plexná, potom kniž­nice ako Google Charts a Fusi­on­Charts dávajú zmy­sel, v ostat­ných prí­pa­doch pre hobby pro­jekty je Chart.js per­fektné rie­še­nie.

Google Charts

Google Charts ren­de­ruje grafy v HTML5/SVG, aby posky­to­val cross-bro­wser kom­pa­ti­bi­litu a por­ta­bi­litu naprieč via­ce­rými plat­for­mami od iPhone-u k Andro­idu. Tak­tiež obsa­huje VML pre pod­poru star­ších ver­zií IE.

googlecharts-520x261

High­charts

High­charts je ďal­ším veľ­kým hrá­čom v tomto ringu. Podobne ako Fusi­on­Charts posky­tuje širokú paletu gra­fov a máp. Okrem toho posky­tuje aj iné balíky pre stock charts s náz­vom Highs­tock, ktorý je tiež bohatý na fun­kcie.

highcharts-520x302

Leaf­let

Leaf­let je open source kniž­nica vytvo­rené Vla­di­mi­rom Aga­fon­ki­nom pre mobile-friendly inte­rak­tívne mapy. Je super jed­no­du­chý a má množ­stvo fun­kcií pre tvorbu ľubo­voľ­ných máp. Využíva HTML5 a CSS3 pre ren­de­ro­va­nie a fun­guje naprieč všet­kými veľ­kými desk­to­po­vými aj mobil­nými plat­for­mami.

leaflet-520x440

dyg­raphs

dyg­raphs je open source JavaSc­ript pre obrov­ské data sety. Je rýchly, fle­xi­bilný a vysoko pris­pô­so­bi­teľný. Fun­guje vo všet­kých hlav­ných pre­hlia­da­čoch a má aktívnu komu­nitu.

dygraphs-520x248

Pre nie-deve­lo­pe­rov

Data­wrap­per

Data­wrap­per je online nástroj na tvorbu inte­rak­tív­nych gra­fov. Hneď ako uplo­ad­neš data z CSV súbru či ich tam past­neš priamo, Data wrap­per vyge­ne­ruje všetky rele­vantné vizu­ali­zá­cie. Je jed­no­du­chý a vytvára efek­tívne gra­fiky.

datawrapper-520x300

Tab­leau

Tab­leau Pub­lic je prav­de­po­dobne naj­po­pu­lár­nejší vizu­ali­začný nástroj, ktorý pod­po­ruje širokú paletu gra­fov, máp a iných gra­fík. Je kom­pletne free a grafy, ktoré uro­bíš môžu byť jed­no­du­cho vlo­žené na aký­koľ­vek web.

tableau-520x410

Raw

Raw sa samo defi­nuje ako “chý­ba­júce spo­je­nie medzi tabuľ­kami a vek­to­ro­vou gra­fi­kou”. Je posta­vený na základe D3.js a je veľmi dobre nadi­zaj­no­vaný. Má veľmi intu­itívne roz­hra­nie a je to open-source, ktorý nepot­re­buje žiadnu regis­trá­ciu.

raw-520x351

Time­line JS

Ako naz­na­čuje názov, Time­line JS ti pomáha vytvá­rať nád­herné time­line-y bez písa­nia kódu. Je free, open-source a je popu­lárny u zná­mych webov ako Time či Radi­olab.

timeline-520x310

Info­gram

Info­gram ti umož­ňuje vytvá­rať grafy aj info­gra­fiky online. Má obme­dzenú free ver­ziu a dve pla­tené mož­nosti s viac ako 200 mapami, pri­vát­nym zdie­ľa­ním a kniž­ni­cou ikon.

infogram-520x263

Plotly

Plotly je webový nástroj na ana­lýzu dát a tvorbu gra­fov. Pod­po­ruje veľké množ­stvo typov gra­fov a má pro­fe­si­onálny vzhľad.

plotly-520x329

ChartB­locks

ChartB­locks je ďalší online tvorca gra­fov, ktorý je dobre nadi­zaj­no­vaný a umož­ňuje ti vytvá­rať základné grafy sku­točne rýchlo. Má obme­dzené množ­stvo typov gra­fov, no všetky naj­pou­ží­va­nej­šie tam náj­deš.

chartblocks-520x292

Zdroj, obrázky: the­next­web, zdroj titul­nej foto­gra­fie: plgomez.com

Pridať komentár (0)