Top 4 zaši­té mies­ta v Bra­ti­sla­ve na prá­cu aj zába­vu

Petra Lančaričová / 29. júna 2016 / Zo Slovenska

Vyda­la som sa na ces­ty Bra­ti­sla­vou v sna­he nájsť to správ­ne mies­to na prá­cu, ale aj mies­to na zába­vu a tu je môj skrom­ný zoznam. 

EXIT café

Malý pod­nik skry­tý vo dvo­re na Lau­rin­skej ťa oča­rí asi úpl­ne všet­kým. Nechý­ba výbor­ná káva (vraj majú ten­to typ jedi­ní v Bra­ti­sla­ve), domác­ka atmo­sfé­ra a zábav­né menu. Ceny prek­va­pi­vo niž­šie, a to aj napriek polo­he v úpl­nom cen­tre a milý per­so­nál nadov­šet­ko.

IMG_8709

foto: autor

Good: Tichá polo­ha, čapo­va­né pivo, lac­né espres­so, tera­sa, deci vína pod euro a lac­ná boro­vič­ka, waf­le

Bad: Vnút­ri iba faj­čiar, no wifi

Rating: 8/10

Odpo­rú­čam: stu­de­né kakao s kara­me­lom a boro­vič­ku

Café del Via

Minu­lý rok roz­ší­re­ný pod­nik s pod­zem­ný­mi pries­tor­mi je veľ­mi domác­ky a má svo­ju štam­gast­skú kli­en­te­lu. Je však veľ­mi prí­jem­ný, faj­čiar­sko-nefaj­čiar­sky s kolek­ci­ou roz­ma­ni­tých hodín pove­ša­ných na ste­nách. Urči­te by som vypich­la loka­li­tu pod hra­dom a čapo­va­né pivo.

cafe del via sedenie

foto: Café del via/FB

Good: Gau­če, lacné(a výbor­né) víno, čapo­va­né pivo, milks­ha­ky

Bad: Bez tera­sy a kli­ma­ti­zá­cie

Rating: 9/10

Odpo­rú­čam: vypý­tať si pohár pokry­tý ľadom na pivo a dať si k tomu salá­mo­vé pani­ni

cafe del via vnutri

foto: Café del Via/FB

Da Vin­ci Bis­tro

Tak­tiež malý nie hluč­ný pod­nik v úpl­nom cen­tre mes­ta s prí­jem­nou svieč­ko­vou atmo­sfé­rou. Urči­te pote­ší lac­né víno, espres­so za euro, boro­vič­ka pod dve eurá, čapo­va­né pivo a množ­stvo dru­hov kávy. Nechý­ba teras­ka, faj­čiar­ske a nefaj­čiar­ske pries­to­ry a nesku­toč­né kolá­če. Ako bis­tro ale­bo café ťa Da Vin­ci prek­va­pí obe­do­vým menu, kde sa vysky­tu­jú zau­jí­ma­vé a prie­mer­ne lac­né jed­lá.

da vinci limonada

foto: Da Vin­ci Bis­tro and more/FB

Good: Gau­če, deci vína pod euro a syro­vé nachos, pre kto­ré žijem

Bad: Keď prí­de­te nesko­ro, sto­ly sú už plné (ale to tiež o nie­čom vypo­ve­dá, nie?!)

Rating: 8/10

Odpo­rú­čam: kolá­če, víno s boro­vič­kou a nachos

Ste­in­platz

steinplatz

foto: Steinplatz/FB

Býva­lé socia­lis­tic­ké pod­zem­né zácho­dy na Kamen­nom námes­tí sú asi to naj­ná­pa­di­tej­šie, čo nám Bra­ti­sla­va ponú­ka. Bude ti trvať hodi­ny, kým si pre­zrieš vše­li­ja­ké veci pove­ša­né po ste­nách a polo­že­né na polič­kách. Počas dňa je super na prá­cu, večer už je tam živ­šie, tak­že by som odpo­ru­či­la rad­šej čas­to obmie­ňa­né pivá.

pivo steinplatz

foto: Steinplatz/FB

Good: Po novom už tera­sa, skve­lé víno

Bad: Vnút­ri iba faj­čiar

Rating: 9,5/10

Odpo­rú­čam: Nachos kto­ré zape­ka­jú so syrom a potom ich pofŕ­ka­jú sal­sa omáč­kou (TOP)

Na záver pri­ná­šam reb­rí­ček pod­ľa pou­ži­teľ­nos­ti pod­ni­kov, ale mys­lím, že kaž­dý tre­ba nav­ští­viť, či už ideš za prá­cou ale­bo zába­vou.

Reb­rí­ček najp­rí­jem­nej­ších na prá­cu:

1. Exit Café

2.Café del Via

3.Steinplatz

4. Da Vin­ci

Naj­lep­šie na zába­vu a pitie:

1.Steinplatz

2.Da Vin­ci café

3.Café del Via

4.EXIT café

zdroj titul­nej foto­gra­fie: thealbatross.ca

Pridať komentár (0)