Top 4 zašité miesta v Bra­ti­slave na prácu aj zábavu

Petra Lančaričová / 29. júna 2016 / Zo Slovenska

Vydala som sa na cesty Bra­ti­sla­vou v snahe nájsť to správne miesto na prácu, ale aj miesto na zábavu a tu je môj skromný zoznam. 

EXIT café

Malý pod­nik skrytý vo dvore na Lau­rin­skej ťa očarí asi úplne všet­kým. Nechýba výborná káva (vraj majú tento typ jediní v Bra­ti­slave), domácka atmo­sféra a zábavné menu. Ceny prek­va­pivo niž­šie, a to aj napriek polohe v úpl­nom cen­tre a milý per­so­nál nadov­šetko.

IMG_8709

foto: autor

Good: Tichá poloha, čapo­vané pivo, lacné espresso, terasa, deci vína pod euro a lacná boro­vička, wafle

Bad: Vnútri iba faj­čiar, no wifi

Rating: 8/10

Odpo­rú­čam: stu­dené kakao s kara­me­lom a boro­vičku

Café del Via

Minulý rok roz­ší­rený pod­nik s pod­zem­nými pries­tormi je veľmi domácky a má svoju štam­gast­skú kli­en­telu. Je však veľmi prí­jemný, faj­čiar­sko-nefaj­čiar­sky s kolek­ciou roz­ma­ni­tých hodín pove­ša­ných na ste­nách. Určite by som vypichla loka­litu pod hra­dom a čapo­vané pivo.

cafe del via sedenie

foto: Café del via/FB

Good: Gauče, lacné(a výborné) víno, čapo­vané pivo, milks­haky

Bad: Bez terasy a kli­ma­ti­zá­cie

Rating: 9/10

Odpo­rú­čam: vypý­tať si pohár pokrytý ľadom na pivo a dať si k tomu salá­mové panini

cafe del via vnutri

foto: Café del Via/FB

Da Vinci Bis­tro

Tak­tiež malý nie hlučný pod­nik v úpl­nom cen­tre mesta s prí­jem­nou svieč­ko­vou atmo­sfé­rou. Určite poteší lacné víno, espresso za euro, boro­vička pod dve eurá, čapo­vané pivo a množ­stvo dru­hov kávy. Nechýba teraska, faj­čiar­ske a nefaj­čiar­ske pries­tory a nesku­točné koláče. Ako bis­tro alebo café ťa Da Vinci prek­vapí obe­do­vým menu, kde sa vysky­tujú zau­jí­mavé a prie­merne lacné jedlá.

da vinci limonada

foto: Da Vinci Bis­tro and more/FB

Good: Gauče, deci vína pod euro a syrové nachos, pre ktoré žijem

Bad: Keď prí­dete neskoro, stoly sú už plné (ale to tiež o nie­čom vypo­vedá, nie?!)

Rating: 8/10

Odpo­rú­čam: koláče, víno s boro­vič­kou a nachos

Ste­in­platz

steinplatz

foto: Steinplatz/FB

Bývalé socia­lis­tické pod­zemné záchody na Kamen­nom námestí sú asi to naj­ná­pa­di­tej­šie, čo nám Bra­ti­slava ponúka. Bude ti trvať hodiny, kým si pre­zrieš vše­li­jaké veci pove­šané po ste­nách a polo­žené na polič­kách. Počas dňa je super na prácu, večer už je tam živ­šie, takže by som odpo­ru­čila rad­šej často obmie­ňané pivá.

pivo steinplatz

foto: Steinplatz/FB

Good: Po novom už terasa, skvelé víno

Bad: Vnútri iba faj­čiar

Rating: 9,5/10

Odpo­rú­čam: Nachos ktoré zape­kajú so syrom a potom ich pofŕ­kajú salsa omáč­kou (TOP)

Na záver pri­ná­šam reb­rí­ček podľa pou­ži­teľ­nosti pod­ni­kov, ale mys­lím, že každý treba nav­ští­viť, či už ideš za prá­cou alebo zába­vou.

Reb­rí­ček najp­rí­jem­nej­ších na prácu:

1. Exit Café

2.Café del Via

3.Steinplatz

4. Da Vinci

Naj­lep­šie na zábavu a pitie:

1.Steinplatz

2.Da Vinci café

3.Café del Via

4.EXIT café

zdroj titul­nej foto­gra­fie: thealbatross.ca

Pridať komentár (0)