TOP 5 naj­co­olo­vej­ších CEO na svete!

Martin Bohunický / 19. septembra 2015 / Tools a produktivita

Nie­ktorí šéfo­via sú poriadne otravní idi­oti, nie­ktorí ti dajú pries­tor na tvoj roz­voj a kre­a­ti­vitu, nie­kto­rým je všetko vlastne úplne jedno, nie­ktorí ti dajú skvelé bene­fity a pozi­tívny prí­stup. A potom sú tu títo piati bos­so­via, kto­rých by chcel mať za nad­ria­de­ných asi každý — pre­tože sú proste cool. 

Uro­bili sme si menší pries­kum a našli pre teba päť tých naj­lep­ších šéfov, akých si môže kto­koľ­vek priať.

1. Nevzat Aydin

O Nevza­tovi sme písali pomerne nedávno. Šéf turec­kej firmy Yemek­se­peti, ktorá roz­váža tra­dičné turecké suro­viny do sveta, pre­dal svoj pod­nik nemec­kej spo­loč­nosti Deli­very Hero, za čo zin­ka­so­val roz­práv­kové bohat­stvo. Nevzat pomo­hol z týchto peňazí finan­co­vať svoje pra pra pra na desiatu vnú­čatá, no on sa roz­ho­dol inak. Svo­jim zamest­nan­com ude­lil špe­ciálne pré­mie, pri­čom si každý pri­šiel v prie­mere na 240.000 dolá­rov! Môže byť?

Nevzat Aydin

2. Brian DeAn­ge­lis

Dobre, Nevzat dal svo­jim zamest­nan­com parádne pré­mie, aké nikto z nás nikdy nedos­tane. Ale pri­znajme si, že aj tých pár desia­tok či sto­viek eur navyše poteší. A sú veci, ktoré tešia oveľa viac ako peniaze. Svoje by vám pove­dal Rob Fens­ter­ma­ker.

Rob pra­co­val v Lehigh Val­ley liquor, keď mu diag­nos­ti­ko­vali vážne prob­lémy s oblič­kami. Neprí­jemná cho­roba Roba pomaly zabí­jala a jeho spo­lu­pra­cov­níci pohľad na trpia­ceho pria­teľa ubí­jala. Napo­kon sa celej veci ujal Brian DeAn­ge­lis, Robov šéf, kto­rého oblička bola tá ide­álna. “Veď my stačí jedna oblička, tak načo mať dve,” pove­dal skromne po svo­jom hrdin­skom čine.

Brian DeAn­ge­lis

3. Li Jiny­uan

Čín­sky mag­nát odme­nil svo­jich zamest­nan­cov luxus­nou dovo­len­kou vo Fran­cúz­sku. Iste, je to štedrý dar, no čím je to také šoku­júce? Tým, že ich bolo 6,400. Li zapla­til všet­kým uby­to­va­nie v Paríži, pre­sun rých­lov­la­kom na rivi­éru a 5-hviez­dič­kové hotely v Monacu a v Can­nes. Celý štedrý roz­mar ho vyšiel na viac ako 30 mili­ó­nov eur!

Li Jiny­uan

4. Dan Price

Je pri­ro­dzené, keď šéf zarába viac ako zamest­nanci. No nie pre Dana, Dan je predsa len jeden z nás!

Dan Price je šéfom spo­loč­nosti Gra­vity v ame­ric­kom Seattli. Aby doká­zal svo­jim zamest­nan­com zvý­šiť plat, zní­žil svoj vlastný o 822,000 eur ročne — o celých 90%. Dnes Dan zarába 64,000 eur ročne, čo je na chlp rov­naký plat, ako zvý­šená mzda všet­kých jeho zamest­nan­cov.

Dan Price

5. Sav­jib­hai Dho­la­kia

Indický miliar­dár a obchod­ník s dia­mantmi Sav­jib­hai Dho­la­kia je sku­toč­ným dia­man­tom. Na oslavu výro­čia svo­jej firmy vyzval všet­kých svo­jich 1,250 zamest­nan­cov, aby si vybrali jeden z troch darov — auto, prís­pe­vok na býva­nie alebo šperky. 500 ľudí ta odišlo v novom Fiate Punto, 250 si vzalo peniaze na nájom a zvyš­ných pri­bližne 500 si odnieslo luxusný šperk.

Sav­jib­hai Dho­la­kia

Pridať komentár (0)