Top 5 naj­lep­ších kan­ce­lá­rií pod­ľa Star­ti­tup.

Šandi / 20. marca 2014 / Business

Ame­ri­ka je mies­to kde sa fan­tá­zii medze nekla­dú a to isté pla­tí aj o dizaj­ne kan­ce­lár­skych pries­to­rov miest­nych star­tu­po­vých gigan­tov. Hlav­nou myš­lien­kou za tými­to nápa­di­tý­mi kan­ce­lá­ria­mi je, aby sa zamest­nan­ci cíti­li ako doma. Pre­me­niť prá­cu na domov je síce veľ­ká výzva, no tie­to fir­my to nero­bia len tak a už teraz je jas­né, že od svo­jich zamest­nan­cov môžu oča­ká­vať — lep­šie pra­cov­né nasa­de­nie, upev­ne­nie pod­ni­ko­vej kul­tú­ry, kre­a­tív­nej­šie nápa­dy a hlav­ne spo­koj­nosť samot­ných zamest­nan­cov. A za to to urči­te sto­jí, pre­svedč­te
sa sami.

Vybe­rá­me Top 5 naj­viac cool kan­ce­lá­rií, do kto­rých sme sa hneď zami­lo­va­li.

Airb­nb

Zyn­ga

Drop­box

Eventb­ri­te

Pin­te­rest

Zdroj: you­tu­be

Pridať komentár (0)