Top 5 naj­lep­ších kan­ce­lá­rií podľa Star­ti­tup.

Šandi / 20. marca 2014 / Business

Ame­rika je miesto kde sa fan­tá­zii medze nekladú a to isté platí aj o dizajne kan­ce­lár­skych pries­to­rov miest­nych star­tu­po­vých gigan­tov. Hlav­nou myš­lien­kou za týmito nápa­di­tými kan­ce­lá­riami je, aby sa zamest­nanci cítili ako doma. Pre­me­niť prácu na domov je síce veľká výzva, no tieto firmy to nero­bia len tak a už teraz je jasné, že od svo­jich zamest­nan­cov môžu oča­ká­vať — lep­šie pra­covné nasa­de­nie, upev­ne­nie pod­ni­ko­vej kul­túry, kre­a­tív­nej­šie nápady a hlavne spo­koj­nosť samot­ných zamest­nan­cov. A za to to určite stojí, pre­svedčte
sa sami.

Vybe­ráme Top 5 naj­viac cool kan­ce­lá­rií, do kto­rých sme sa hneď zami­lo­vali.

Airbnb

Zynga

Drop­box

Eventb­rite

Pin­te­rest

Zdroj: you­tube

Pridať komentár (0)