TOP 5 strá­nok, ktoré z teba spra­via prog­ra­má­tora

Rišo Néveri / 7. januára 2016 / Tools a produktivita

Prog­ra­mo­va­nie je pre špr­tov!“ Nie, zobuď sa. Tie časy sú dávno preč a je na čase, aby si začal kódiť. Blo­geri, mar­ke­téri alebo štu­denti, skú­se­nosti s kóde­ním prídu vhod kaž­dému. Aj tebe.

Prečo sa naučiť prog­ra­mo­vať?

Ušet­ríš na strán­kach, pocho­píš pro­jek­tom a vyrie­šiš prob­lémy, za ktoré si pla­til externé firmy. Zis­tíš, že web, ktorý ti kamoš nakó­dil za stovku, zvlád­neš aj sám. Nebu­deš potre­bo­vať toľko exter­ných prog­ra­má­to­rov a doká­žeš zare­a­go­vať aj v prí­pade núdze. Namiesto toho, aby si vysvet­ľo­val nápady nie­komu inému, usku­toč­níš ich. Dáš dokopy pro­to­typ a ešte ich aj vali­du­ješ! Je na čase učiť sa. Ešte pred­tým ako minieš výplatu na kurzy, tieto zdroje ťa naučia prog­ra­mo­vať zadarmo.

Code.org

Na Code.org ťa naučia prog­ra­mo­vať intu­itívne a jed­no­du­cho. Celý kurz je rie­šený pomo­cou drag-and-drop roz­hra­nia, v kto­rom sa nestratí ani úplný začia­toč­ník. Vyber si z mno­hých kur­zov, ktoré stránka ponúka a pri­daj sa medzi milí­óny štu­den­tov. Všetky mate­riály, videá a návody sú dostupné zadarmo. Táto stránka je naozaj pre začia­toč­ní­kov. Ak sa chceš naučiť tro­cha viac, skús sa pozrieť na ostatné stránky.

Code School

Je jasné z názvu. Škola prog­ra­mo­va­nia ťa naučí prog­ra­mo­vať, kódiť a všetky skilly, ktoré sa ti k tomu hodia. Toto je stránka pre tých, ktorí vedia čo sa chcú učiť. Kurzy sú roz­de­lené na jed­not­livé smery, zame­rané na prog­ra­mo­va­cie jazyky ako Ruby, HTML alebo JavaSc­ript.

Free Code Camp

Ak hľa­dáš niečo iné, ako bežne kurzy, pra­cu­ješ rad­šej v tíme a pomô­žeš keď môžeš, komu­nita na Code Campe ti to umožní. Základy, ale aj pokro­čilé zna­losti zís­kaš pri­po­je­ním sa do komu­nity pro­fe­si­oná­lov a štu­den­tov, kde sa budeš podie­lať na budo­vaní pro­jek­tov pre nezis­kové orga­ni­zá­cie. Pomoci sa ti dostane priamo od komu­nity. Cie­ľom je dokon­če­nie apli­ká­cií a ich poskyt­nu­tie nezis­kov­kám.

Dash By Gene­ral Assem­bly

Jeden z naj­lep­ších zdro­jov pre úpl­ných začia­toč­ní­kov. Naučíš sa naj­zá­klad­nej­šie a pre mno­hých naju­ži­toč­nej­šie prog­ra­mo­va­cie jazyky čo sa týka webov a to HTML, CSS a JavaSc­ript. Vďaka prog­ra­mo­va­niu v pre­hlia­dači zís­kaš uži­točné skú­se­nosti, využi­teľné pri kaž­do­den­ných prob­lé­moch a budú­cich pro­jek­toch.

Josh_1

The­Co­deP­la­yer

The­Co­deP­la­yer je pre­hrá­vač, ktorý ti zobrazí celý postup písa­nia kódu a koneč­ného výsledku záro­veň. Sle­do­vať ostat­ných pri práci je jeden z pri­ro­dze­ných spô­so­bov ako sa naučiť nové veci a zjed­no­du­šiť si život. The­Co­deP­la­yer ťa naučí prog­ra­mo­vať weby, apli­ká­cie a mnohé iné prog­ramy od úpl­ného začiatku.

Rady budú­cim prog­ra­má­to­rom

Ak sa chys­táš prog­ra­mo­vať, je dobré si uve­do­miť nasle­du­júce veci. Neseď nad prob­lé­mom celý deň, ak sa ti s ním nedarí, rob niečo iné a vráť sa k nemu neskôr. Keď niečo nevieš neboj sa pop­ro­siť o pomoc. Stránky ako stackoverflow.com ti ušet­ria mnoho času a často ti vyrie­šia celý prob­lém, vždy sa však rie­še­nie snaž pocho­piť, dá ti to veľa. Ak prog­ra­mu­ješ všetko sám, naučíš sa veľa. Čas je však často dôle­ži­tejší. Ak rie­šiš tri­viálny prob­lém, prav­de­po­dobne ho už nie­kto nakó­dil. Neboj sa pomôcť si cudzím kódom. Avšak neza­bú­daj: Dôve­ruj ale pre­ve­ruj. Prav­daže nebu­deš hneď pro­fík a naj­lep­ším prog­ra­má­to­rom sa hneď nesta­neš, každý sa však učí z chýb a z praxe, preto je hlavné to nevzdá­vať, učiť sa, kódiť a skú­šať nové veci.

3040638-poster-slackhq

Zdroj: inc.com

Pridať komentár (0)