TOP 5 strá­nok, kto­ré z teba spra­via prog­ra­má­to­ra

Rišo Néveri / 7. januára 2016 / Lifehacking

Prog­ra­mo­va­nie je pre špr­tov!“ Nie, zobuď sa. Tie časy sú dáv­no preč a je na čase, aby si začal kódiť. Blo­ge­ri, mar­ke­té­ri ale­bo štu­den­ti, skú­se­nos­ti s kóde­ním prí­du vhod kaž­dé­mu. Aj tebe.

Pre­čo sa naučiť prog­ra­mo­vať?

Ušet­ríš na strán­kach, pocho­píš pro­jek­tom a vyrie­šiš prob­lé­my, za kto­ré si pla­til exter­né fir­my. Zis­tíš, že web, kto­rý ti kamoš nakó­dil za stov­ku, zvlád­neš aj sám. Nebu­deš potre­bo­vať toľ­ko exter­ných prog­ra­má­to­rov a doká­žeš zare­a­go­vať aj v prí­pa­de núdze. Namies­to toho, aby si vysvet­ľo­val nápa­dy nie­ko­mu iné­mu, usku­toč­níš ich. Dáš doko­py pro­to­typ a ešte ich aj vali­du­ješ! Je na čase učiť sa. Ešte pred­tým ako minieš výpla­tu na kur­zy, tie­to zdro­je ťa naučia prog­ra­mo­vať zadar­mo.

Code.org

Na Code.org ťa naučia prog­ra­mo­vať intu­itív­ne a jed­no­du­cho. Celý kurz je rie­še­ný pomo­cou drag-and-drop roz­hra­nia, v kto­rom sa nestra­tí ani úpl­ný začia­toč­ník. Vyber si z mno­hých kur­zov, kto­ré strán­ka ponú­ka a pri­daj sa medzi milí­ó­ny štu­den­tov. Všet­ky mate­riá­ly, videá a návo­dy sú dostup­né zadar­mo. Táto strán­ka je naozaj pre začia­toč­ní­kov. Ak sa chceš naučiť tro­cha viac, skús sa pozrieť na ostat­né strán­ky.

Code Scho­ol

Je jas­né z náz­vu. Ško­la prog­ra­mo­va­nia ťa naučí prog­ra­mo­vať, kódiť a všet­ky skil­ly, kto­ré sa ti k tomu hodia. Toto je strán­ka pre tých, kto­rí vedia čo sa chcú učiť. Kur­zy sú roz­de­le­né na jed­not­li­vé sme­ry, zame­ra­né na prog­ra­mo­va­cie jazy­ky ako Ruby, HTML ale­bo JavaSc­ript.

Free Code Camp

Ak hľa­dáš nie­čo iné, ako bež­ne kur­zy, pra­cu­ješ rad­šej v tíme a pomô­žeš keď môžeš, komu­ni­ta na Code Cam­pe ti to umož­ní. Zákla­dy, ale aj pokro­či­lé zna­los­ti zís­kaš pri­po­je­ním sa do komu­ni­ty pro­fe­si­oná­lov a štu­den­tov, kde sa budeš podie­lať na budo­va­ní pro­jek­tov pre nezis­ko­vé orga­ni­zá­cie. Pomo­ci sa ti dosta­ne pria­mo od komu­ni­ty. Cie­ľom je dokon­če­nie apli­ká­cií a ich poskyt­nu­tie nezis­kov­kám.

Dash By Gene­ral Assem­bly

Jeden z naj­lep­ších zdro­jov pre úpl­ných začia­toč­ní­kov. Naučíš sa naj­zá­klad­nej­šie a pre mno­hých naju­ži­toč­nej­šie prog­ra­mo­va­cie jazy­ky čo sa týka webov a to HTML, CSS a JavaSc­ript. Vďa­ka prog­ra­mo­va­niu v pre­hlia­da­či zís­kaš uži­toč­né skú­se­nos­ti, využi­teľ­né pri kaž­do­den­ných prob­lé­moch a budú­cich pro­jek­toch.

Josh_1

The­Co­deP­la­y­er

The­Co­deP­la­y­er je pre­hrá­vač, kto­rý ti zobra­zí celý postup písa­nia kódu a koneč­né­ho výsled­ku záro­veň. Sle­do­vať ostat­ných pri prá­ci je jeden z pri­ro­dze­ných spô­so­bov ako sa naučiť nové veci a zjed­no­du­šiť si život. The­Co­deP­la­y­er ťa naučí prog­ra­mo­vať weby, apli­ká­cie a mno­hé iné prog­ra­my od úpl­né­ho začiat­ku.

Rady budú­cim prog­ra­má­to­rom

Ak sa chys­táš prog­ra­mo­vať, je dob­ré si uve­do­miť nasle­du­jú­ce veci. Neseď nad prob­lé­mom celý deň, ak sa ti s ním neda­rí, rob nie­čo iné a vráť sa k nemu neskôr. Keď nie­čo nevieš neboj sa pop­ro­siť o pomoc. Strán­ky ako stackoverflow.com ti ušet­ria mno­ho času a čas­to ti vyrie­šia celý prob­lém, vždy sa však rie­še­nie snaž pocho­piť, dá ti to veľa. Ak prog­ra­mu­ješ všet­ko sám, naučíš sa veľa. Čas je však čas­to dôle­ži­tej­ší. Ak rie­šiš tri­viál­ny prob­lém, prav­de­po­dob­ne ho už nie­kto nakó­dil. Neboj sa pomôcť si cudzím kódom. Avšak neza­bú­daj: Dôve­ruj ale pre­ve­ruj. Prav­da­že nebu­deš hneď pro­fík a naj­lep­ším prog­ra­má­to­rom sa hneď nesta­neš, kaž­dý sa však učí z chýb a z pra­xe, pre­to je hlav­né to nevzdá­vať, učiť sa, kódiť a skú­šať nové veci.

3040638-poster-slackhq

Zdroj: inc.com

Pridať komentár (0)