TOP 6 malých slo­ven­ských pivo­va­rov, o kto­rých si možno ani netu­šil

Petra Lančaričová / 22. augusta 2016 / Zo Slovenska

Často si vybe­ráme v krč­mách známe zahra­ničné značky a ani nevieme, aké dobré veci máme priamo pod nosom.

Slo­ven­sko je kra­ji­nou ino­va­tív­nych, šikov­ných a pra­co­vi­tých ľudí. Ale takisto je plné aj fanú­ši­kov piva, vyrá­ba­nia alko­holu a aj vína. Často všetci sta­víme v hoci­ja­kom pod­niku na zahra­ničné značky alko­holu, alebo aspoň na známe české a slo­ven­ské značky. No množ­stvo, najmä mla­dých ľudí sa vra­cia k sta­rým slo­ven­ským piv­ným recep­tom a spô­so­bom. Na Slo­ven­sku máme pri­bližne 40 malých pivo­va­rov, o kto­rých väč­šina ľudí (vrá­tane mňa) vie málo, alebo vôbec nič. Tu náj­deš nie­koľko z nich, ktoré majú mini­málne pekný obal, nápa­ditý názov, alebo aspoň mne veľmi chu­tia.

Sess­ler

Sess­ler pivo­var a sla­dovňa je trnav­ský pivo­var s dlhou tra­dí­ciou. Sess­ler sa začal vyrá­bať ešte v osem­nás­tom sto­ročí, kedy k pivo­varu pri­budla aj sla­dovňa. Neskôr bola výroba poza­sta­vená a sla­dovňa bola v zlom stave, ale fun­go­vala. To sa ale zme­nilo v roku 2004, kedy pri­šiel nový maji­teľ, s kto­rým sa všetko obrá­tilo na dobré a Sess­ler je dnes naozaj výbor­ným pivom.

sessler

foto: opive.sk

Kal­te­nec­ker

Ako uvá­dzajú na ich stránke, Rož­ňava má veľkú banícku a pivnú tra­dí­ciu, ktorá siaha až do stre­do­veku. S výro­bou začali v roku 1997 a odvtedy sa sna­žia hrať s chu­ťami každý deň. Nepou­ží­vajú sta­bi­li­zá­tory a sezónne pivá sú kaž­do­roč­nou samoz­rej­mos­ťou. Medzi špe­ciálne prí­chute pat­ria naprí­klad Bit­ter Lime, Gra­pef­ruit, alebo Gin­ger Symp­hone dva­nás­tka.

kaltenecker

foto: kamnajedlo.eu

Jama

Pivo­var Jama mal svoje začiatky v roku 2011 a po via­ce­rých oce­ne­niach, začali variť pivo v roku 2014 v Chor­vát­skom Grobe. Jamu sa dá zohnať v Bra­ti­slave na via­ce­rých mies­tach, vďaka blíz­kosti pivo­varu k hlav­néu mestu. Zau­jí­ma­vým fak­tom je, že v Jame je hlavný slá­dok žena, čo je viac ako neob­vyklé, ale oči­vidne jej to ide výborne.

jama

foto: pivojama.sk

Turák a vnuk

Tento oči­vidne veľmi rodinný pivo­var je zo Sta­rej Turej. Okrem let­ného vare­nia piva sa venujú aj jem­ným des­ti­lá­tom a všetko si môžete dať v ich reštau­rá­cii. Ich pivo sa volá Sta­ro­tu­ran­ský regál a ich stá­li­cami sú pivá Blon­ďák, Ryša­vec a Bru­net. Názvy pat­ria k farbe ich pív a sú dopĺňané o sezónne špe­ciály. Tra­dí­cia piva siaha v Sta­rej Turej až do 18. sto­ro­čia a po dlhých rokoch pri­viedli Turák a vnuk veľmi vyda­rene túto tra­dí­ciu späť.

turak

foto: turakavnuk.sk

Toto je síce iba malá časť z malých slo­ven­ských pivo­va­rov, ale väč­šinu z nich môžeš ochut­nať v stále sa menia­cej ponuke pod­zem­ného baru na Kamen­nom námestí v Bra­ti­slave alebo na Bra­ti­slav­skom Októ­ber­feste. Na zdra­vie pivári a hlavne slo­ven­sky.

Pieš­ťan­ský pivo­var Žiwell

Snaha tvo­riť slo­ven­ské pro­dukty sa cení. O to viac, ak ide o chutné pivo. Pieš­ťan­ský pivo­var síce nemá dlho­ročnú tra­dí­ciu, ale napriek tomu láka na svoje pivo stále viac ľudí, nie­len z Pieš­ťan. O tom, ako a prečo pivo­var vzni­kol a čo v budúc­nosti chystá, sme sa poroz­prá­vali s Len­kou Svet­lí­ko­vou.

6Q5B5400

foto: archív žiwell

Pivo­var Shenk 

foto: shenk.sk

Shenk je rodinný, reme­selný pivo­var, ktorý bol zalo­žený v bra­ti­slav­skej Sta­rej trž­nici. Maji­te­lia veria v pivo ako v pravý nefal­šo­vaný pro­dukt v jeho naj­pri­ro­dze­nej­šej a naj­zdrav­šej forme – čerstvé, nefil­tro­vané a nepas­te­ri­zo­vané. Vare­nie piva je pre nich dob­ro­družná cesta, na kto­rej obja­vujú roz­ma­nité chute, vôňe, farby a hlavne zaží­vajú veľa srandy.

zdroj titul­nej foto: drinkupcolumbus.com

Pridať komentár (0)