TOP 6 malých slo­ven­ských pivo­va­rov, o kto­rých si mož­no ani netu­šil

Petra Lančaričová / 22. augusta 2016 / Zo Slovenska

Čas­to si vybe­rá­me v krč­mách zná­me zahra­nič­né znač­ky a ani nevie­me, aké dob­ré veci máme pria­mo pod nosom.

Slo­ven­sko je kra­ji­nou ino­va­tív­nych, šikov­ných a pra­co­vi­tých ľudí. Ale takis­to je plné aj fanú­ši­kov piva, vyrá­ba­nia alko­ho­lu a aj vína. Čas­to všet­ci sta­ví­me v hoci­ja­kom pod­ni­ku na zahra­nič­né znač­ky alko­ho­lu, ale­bo aspoň na zná­me čes­ké a slo­ven­ské znač­ky. No množ­stvo, naj­mä mla­dých ľudí sa vra­cia k sta­rým slo­ven­ským piv­ným recep­tom a spô­so­bom. Na Slo­ven­sku máme pri­bliž­ne 40 malých pivo­va­rov, o kto­rých väč­ši­na ľudí (vrá­ta­ne mňa) vie málo, ale­bo vôbec nič. Tu náj­deš nie­koľ­ko z nich, kto­ré majú mini­mál­ne pek­ný obal, nápa­di­tý názov, ale­bo aspoň mne veľ­mi chu­tia.

Sess­ler

Sess­ler pivo­var a sla­dov­ňa je trnav­ský pivo­var s dlhou tra­dí­ci­ou. Sess­ler sa začal vyrá­bať ešte v osem­nás­tom sto­ro­čí, kedy k pivo­va­ru pri­bud­la aj sla­dov­ňa. Neskôr bola výro­ba poza­sta­ve­ná a sla­dov­ňa bola v zlom sta­ve, ale fun­go­va­la. To sa ale zme­ni­lo v roku 2004, kedy pri­šiel nový maji­teľ, s kto­rým sa všet­ko obrá­ti­lo na dob­ré a Sess­ler je dnes naozaj výbor­ným pivom.

sessler

foto: opive.sk

Kal­te­nec­ker

Ako uvá­dza­jú na ich strán­ke, Rož­ňa­va má veľ­kú baníc­ku a piv­nú tra­dí­ciu, kto­rá sia­ha až do stre­do­ve­ku. S výro­bou zača­li v roku 1997 a odvte­dy sa sna­žia hrať s chu­ťa­mi kaž­dý deň. Nepou­ží­va­jú sta­bi­li­zá­to­ry a sezón­ne pivá sú kaž­do­roč­nou samoz­rej­mos­ťou. Medzi špe­ciál­ne prí­chu­te pat­ria naprí­klad Bit­ter Lime, Gra­pef­ru­it, ale­bo Gin­ger Symp­ho­ne dva­nás­t­ka.

kaltenecker

foto: kamnajedlo.eu

Jama

Pivo­var Jama mal svo­je začiat­ky v roku 2011 a po via­ce­rých oce­ne­niach, zača­li variť pivo v roku 2014 v Chor­vát­skom Gro­be. Jamu sa dá zohnať v Bra­ti­sla­ve na via­ce­rých mies­tach, vďa­ka blíz­kos­ti pivo­va­ru k hlav­néu mes­tu. Zau­jí­ma­vým fak­tom je, že v Jame je hlav­ný slá­dok žena, čo je viac ako neob­vyk­lé, ale oči­vid­ne jej to ide výbor­ne.

jama

foto: pivojama.sk

Turák a vnuk

Ten­to oči­vid­ne veľ­mi rodin­ný pivo­var je zo Sta­rej Turej. Okrem let­né­ho vare­nia piva sa venu­jú aj jem­ným des­ti­lá­tom a všet­ko si môže­te dať v ich reštau­rá­cii. Ich pivo sa volá Sta­ro­tu­ran­ský regál a ich stá­li­ca­mi sú pivá Blon­ďák, Ryša­vec a Bru­net. Náz­vy pat­ria k far­be ich pív a sú dopĺňa­né o sezón­ne špe­ciá­ly. Tra­dí­cia piva sia­ha v Sta­rej Turej až do 18. sto­ro­čia a po dlhých rokoch pri­vied­li Turák a vnuk veľ­mi vyda­re­ne túto tra­dí­ciu späť.

turak

foto: turakavnuk.sk

Toto je síce iba malá časť z malých slo­ven­ských pivo­va­rov, ale väč­ši­nu z nich môžeš ochut­nať v stá­le sa menia­cej ponu­ke pod­zem­né­ho baru na Kamen­nom námes­tí v Bra­ti­sla­ve ale­bo na Bra­ti­slav­skom Októ­ber­fes­te. Na zdra­vie pivá­ri a hlav­ne slo­ven­sky.

Pieš­ťan­ský pivo­var Žiwell

Sna­ha tvo­riť slo­ven­ské pro­dukty sa cení. O to viac, ak ide o chut­né pivo. Pieš­ťan­ský pivo­var síce nemá dlho­ročnú tra­dí­ciu, ale napriek tomu láka na svo­je pivo stá­le viac ľudí, nie­len z Pieš­ťan. O tom, ako a pre­čo pivo­var vzni­kol a čo v budúc­nosti chys­tá, sme sa poroz­prá­vali s Len­kou Svet­lí­ko­vou.

6Q5B5400

foto: archív žiwell

Pivo­var Shenk 

foto: shenk.sk

Shenk je rodin­ný, reme­sel­ný pivo­var, kto­rý bol zalo­že­ný v bra­ti­slav­skej Sta­rej trž­ni­ci. Maji­te­lia veria v pivo ako v pra­vý nefal­šo­va­ný pro­dukt v jeho naj­pri­ro­dze­nej­šej a naj­zdrav­šej for­me – čerstvé, nefil­tro­va­né a nepas­te­ri­zo­va­né. Vare­nie piva je pre nich dob­ro­druž­ná ces­ta, na kto­rej obja­vu­jú roz­ma­ni­té chu­te, vôňe, far­by a hlav­ne zaží­va­jú veľa sran­dy.

zdroj titul­nej foto: drinkupcolumbus.com

Pridať komentár (0)