TOP inves­tor v USA pod­po­ril sms apli­ká­ciu rap­pera Ryana Les­lieho

Kristína Šuvadová / 14. marca 2016 / Tools a produktivita

Ryan Les­lie sa od ostat­ných rap­pe­rov líši mno­hými vecami. Jed­nou z nich je aj fakt, že kaž­dému svojmu fanú­ši­kovi dá bez prob­lé­mov jeho tele­fónne číslo. Áno 646 887‑6978 je jeho reálne číslo a Ryan sa ním netají. No čo spra­vil s mili­ónmi fanú­ši­kov, ktorí mu denne vyvo­lá­vali?

Mys­lím si, že správny ume­lec by si mal uve­do­mo­vať, že bez svo­jích fanú­ši­kov by nebol tam, kde sa momen­tálne nachá­dza. Práve preto by si ich mal čo naj­viac vážiť a samoz­rejme s nimi komu­ni­ko­vať a vyho­vieť im.”

benhorowitz081513_093bsheehan_crop.0

Ben Horo­witz — spo­lu­za­kla­da­teľ VC Andre­e­sen Horo­witz, ktorý pat­ril medzi prvých drži­te­ľov akcií Face­bo­oku, či Twit­teru, foto: vox.com

No dostať sa do mys­le­nia fanú­ši­kov nie je až také jed­no­du­ché. Navyše, čím lep­šie ich spo­známe, tým lep­šie im doká­žeme vyho­vieť. A preto treba zvo­liť čo najo­sob­nejší komu­ni­kát — tele­fón. So smart­fó­nom vstá­vaš a s ním aj zaspá­vaš. Väč­šina ľudí tam má mnoho osob­ných infor­má­cii a mnoho z nich ani len netuší, čo všetko sa dá zo smart­fónu vyčí­tať.

Ryan preto dostal nápad ako si čo naj­viac skva­lit­niť hudbu a záro­veň sa dostať čo najb­liž­šie k svo­jím fanú­ši­kom. Vďaka smart­fó­nom svo­jich fanú­ši­kov bude totiž vedieť kedy, kde a akú hudbu počú­vajú, ktorú z jeho skla­dieb počú­vajú čo naj­čas­tej­šie a aké majú pri­po­mienky a názory. Samoz­rejme, všetko je dob­ro­voľné a po stia­hnutí apli­ká­cie s týmto “zdie­ľa­ním” svo­jích úda­jov musíš súhla­siť.

1

Apli­ká­cia dostala názov Superp­hone a vďaka nej môžeš posie­lať, alebo dostá­vať súkromné správy priamo od inter­pre­tov. Tak­tiež im môžeš vo vyhra­de­nom čase dokonca aj zavo­lať.

Celý nápad oslo­vil jed­ného z naj­zná­mej­ších inves­to­rov Bena Hor­witza. “Apli­ká­cia ma veľmi oslo­vila. Mno­hým celeb­ri­tám to určite uľahčí ich komu­ni­ká­ciu so zákaz­níkmi. Všetko už momen­tálne beží v beta ver­zii, no uro­bili sme tam ešte pár úprav.” Superp­hone sa neus­tále zlep­šuje. Namiesto reál­neho osob­ného čísla naprí­klad zadá celeb­rita špe­ciálne číslo, ktoré je pre­po­jené s jej smart­fó­nom len v čase, ktorý si zvolí.

Ryan-Leslie-5-2048x1365-e1408782628118

Rap­per Ryan Les­lie, foto: swarvemen.com

Podľa mňa exis­tuje jasná kore­lá­cia medzi tým, ako často kon­tak­tu­jete svo­jich fanú­ši­kov a koľko vďaka nim zaro­bíte.” Tvrdí Ryan.

Superp­hone tak­tiež slúži ako pre­hľadný nástroj cus­to­mer rela­ti­ons­hip manag­mentu (čiže uka­zuje krásny pre­hľad “vzťahu so zákaz­níkmi”). Grafy a tabuľky jed­no­du­cho zobra­zia aj tej “menej inte­li­gent­nej” celeb­rite čin­nosť tých naj­dô­le­ži­tej­ších fanú­ši­kov.

Aj keď je táto super apli­ká­cia ešte len v beta ver­zii, Ryan ju už plne využíva. Momen­tálne má na superp­hone niečo cez 40 000 fanú­ši­kov a doká­zal oslo­viť až 60% naj­lep­šie pla­tia­cich fanú­ši­kov k tomu, aby nav­ští­vili jeho kon­cert v Európe.

To nie je až taký zlý začia­tok na to, že to je Ryanova prvá apli­ká­cia, ktorú sti­hol vymys­lieť a zre­a­li­zo­vať za menej ako rok. Dúfame teda, že sa mu bude dariť aj naďa­lej.

Ryan pred­ná­šal o Superp­hone apli­ká­cii aj na možno naj­väč­šej star­tu­po­vej kon­fe­ren­cii — Slush, jeho pre­zen­tá­ciu si môžeš pozrieť niž­šie:

Zdroj: techcrunch.com, zdroj obráz­kov: techcrunch.com

Pridať komentár (0)