TOP nápady na skvelý pre­dĺžený víkend

Marianna Mikešová / 17. november 2016 / Zo Slovenska

Aj ty si už určite uží­vaš voľný deň. My wor­ko­ho­lici sa síce toľko dlho tešiť nebu­deme, no tí šikov­nejší si víkend pre­dĺžia až o dva dni. Za päť dní sa toho dá sti­hnúť sku­točne veľa a napriek tomu, že neplá­nu­ješ práve dovo­lenku, tieto akti­vity určite stí­haš.

Pozri sa, aký oddy­chový prog­ram ti Slo­ven­sko ponúka:

Pred­via­nočná ochut­návka

Nie­ktorí si klepú na čelo, že ešte ani nie je decem­ber a už sa znova roz­bieha fes­ti­va­lové šia­len­stvo a obchodné cen­trá už chys­tajú otravné chris­tmas pla­y­listy. Ak však pat­ríš medzi via­noč­ných závis­lá­kov a nevieš sa doč­kať tej pra­vej atmo­sféry, kúsok z nej môžeš ochut­nať už tento víkend v Bra­ti­slave. Kaž­do­ročné via­nočné trhy na Hlav­nom námestí totiž začí­najú už tento pia­tok. Čo tak sko­čiť si na prvé toh­to­ročné varené víno alebo domáce lokše?

134887352_14492775963451n

Foto: forum.home.news.cn

Ľadové ostrie

Na špor­to­va­nie to už vonku veľmi nie je, ak nie si sku­točne otu­žilý alebo netré­nu­ješ na ľado­vého med­veďa. Lyžiar­ske stre­diská, ako naprí­klad Jasná, už síce chla­dia zasne­žo­va­ciu tech­niku, no na prvú lyžo­vačku to ešte stále nevy­zerá. Pri­chá­dza však sezóna zim­ných šta­di­ó­nov, kor­ču­ľo­va­nia a popí­ja­nia horú­ceho čaju z ter­mosky. Vydo­luj kor­čule z piv­nice a vybehni na najb­liž­šie “verejko”, či už zakor­ču­ľo­vať si alebo zahrať hokej s kamošmi. Ak máš chuť na pasívny záži­tok, pozri si zápas domá­ceho hoke­jo­vého tímu.

Some of the players were a little wobbly ankles as a group of hockey moms in their 30s and 40s are taking up hockey for the first time. Until just a few weeks ago, many had never skated on hockey skates, now they're out in full equipment learning the game from a couple of young guys who call them "girls." at the Leaside Memorial Gardens in Toronto. March 9, 2011 STEVE RUSSELL/TORONTO STAR

Foto: thestar.blogs.com

Ulti­mátny relax

Poča­sie víkendu ani ten­to­krát nepraje a čo je v daždi a zime lep­šie než horúca sauna? Fíni ju nevy­mys­leli len tak zo srandy. Ak chceš poriadne vypnúť, skús nie­ktoré well­ness cen­trá, na zľa­vo­vých por­tá­loch si určite vybe­rieš. Voliť môžeš aj tie, ktoré sa nachá­dzajú blízko pek­nej slo­ven­skej prí­rody. Napriek ška­re­dému poča­siu padne pre­chádzka dobre a zre­ge­ne­ruje tvoje pre­ťa­žené moz­gové bunky.

therme-mediationssauna

Foto: bad-woerishofen.de

Pre extré­mis­tov

Ak milu­ješ adre­na­lín, určite neplá­nu­ješ sedieť doma. Máš na výber množ­stvo zau­jí­ma­vých akti­vít, na ktoré si iní netrú­fajú. Skús naprí­klad 2-dňovú expe­dí­ciu na Ger­lach s výcvi­kom alebo let špor­to­vým lie­tad­lom, ktoré môžeš dokonca skú­siť pilo­to­vať. Pod­mienky ešte nie sú zlé ani pre turis­tiku, naprí­klad vo Vyso­kých Tat­rách. Pre­chádzka na Hre­bie­nok, Štr­b­ské či Pop­rad­ské pleso ula­hodí aj špor­to­vým leniv­com a zrejme pri nich prvý­krát uvi­díš toh­to­ročný sneh.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAFoto: tyger.sk

Fil­mová mánia

Na milov­ní­kov strie­bor­ného plátna toho tento víkend čaká naozaj veľa. Okrem toho, že si v kine môžeš pozrieť fil­mové dlho­oča­ká­vané novinky ako Fan­tas­tické zvery a ich výskyt či Doc­tor Strange, je tu aj špe­ciálna pre­chádzka na tému Bra­ti­slava vo filme, ktorú 18. a 17. novem­bra orga­ni­zuje kino Lumi­ére. Vieš, v kto­rých bra­ti­slav­ských záku­tiach na nakrú­cali scény zo zná­mych fil­mov? Do štvr­tka tiež ešte trvá Medzi­ná­rodný fil­mový fes­ti­val Bra­ti­slava.

xy5s-gk_7096_jpgFoto: sng.sk

Tro­cha kul­túry

Dve slo­ven­ské “met­ro­poly” ponú­kajú aj množ­stvo kul­túr­nych even­tov. Okrem kla­sic­kých diva­del­ných v Koši­ciach trvá mul­ti­žán­rový fes­ti­val Mat­ri­oshka v Tabačke, ktorý vyvr­cholí vo štvr­tok kon­cer­tom kapely Puding pani Elvi­so­vej. V pia­tok Tabačka pri­víta Kor­ben Dal­las. Ak si fanú­ši­kom Minec­raftu, skoč na stret­nu­tie tvo­jich spriaz­ne­ných duší Craf­ton Košice. V hlav­nom meste v obľú­be­nom KC-čku môžeš vo štvr­tok nav­ští­viť Večer pre vší­ma­vých s ude­ľo­va­ním oce­ne­nia Biela vrana a množ­stvom kon­cer­tov. V sobotu ťa čaká Kubán­sku noc či burza ori­gi­nál­nych tri­čiek s náz­vom Trič­ká­reň.

563697_552836644792913_2096624955_n

Foto: welcometobratislava.eu

Zdroj titul­nej foto­gra­fie: thestar.blogs.com/welcometobratislava.eu

Pridať komentár (0)