Top štú­dium pre kaž­dého je tu!

Martin Srubar / 25. október 2014 / Tools a produktivita

Veľa zná­mych uni­ver­zít dáva všet­kým ľuďom na inter­nete prí­stup k ich kur­zom. Nemu­síte jaz­diť na Har­vard, aby ste mohli štu­do­vať to isté, čo lokálni štu­denti. Nemu­síte ani pla­tiť školné. Nevy­hnutné je len odhod­la­nie a tiež anglič­tina. Ja som si jeden taký kurz vyskú­šal. Stálo to za to? Vážne môžem štu­do­vať pred­mety z MIT na inter­nete?

Toto bola moja prvá reak­cia, keď som sa prvý­krát stre­tol s ras­tú­cim feno­mé­nom masív­nych otvo­re­ných online kur­zov”. Na jednu stranu mi prišlo neuve­ri­teľné, že môžem mať prí­stup k plno­hod­not­ným uni­ver­zit­ným kur­zom, na stranu druhú mi nebolo jasné, prečo už to uni­ver­zity nero­bili oveľa skôr. Dlho­dobo úspešné prí­klady z neuni­ver­zit­ného pro­stre­dia — Udemy, Lynda, ktoré sú však pla­tené a vše­obecne veno­vané skôr prak­tic­kým zruč­nos­tiam, ktoré môžu štu­den­tom vrá­tiť peniaze inves­to­vané do kur­zov o niečo ľah­šie.

Podľa mojich pozo­ro­vaní, veľa vyso­koš­ko­lá­kov štu­duje na baka­lár­skej úrovni MOOC-štý­lom aj na sku­toč­ných uni­ver­zi­tách: nechodí na pred­nášky. A úprimne pove­dané veľa pred­ná­šok za to ani nestojí. Oproti tomu pred­ná­ša­júci online kur­zov majú zvy­čajne výbornú kva­litu pred­ná­šok a ďal­ších štu­dij­ných mate­riá­lov. Tieto mate­riály sú využí­vané desiat­kami tisíc štu­den­tov po celom svete a keď už ich raz vytvo­ríte, nemu­síte sa o ne prí­liš sta­rať. Zásadné zmeny vo vyso­koš­kol­skej mate­ma­tike, fyzike a ďal­ších vied sa odo­hrá­vajú len málo­kedy. To všetko ide­álne pred­po­klady pre štú­dium vyso­koš­kol­ských kur­zov na inter­nete.


Aký kurz si vybrať


K dis­po­zí­cii je rad kur­zov, do kto­rých sa môžete zapí­sať. Väc­ši­nou sú na úrovni prvých troch roč­ní­kov vyso­kej školy čiže baka­lár­skeho štú­dia. Môžete sa naučiť integ­ro­vať a deri­vo­vať, ana­ly­zo­vať dáta, k dis­po­zí­cii sú pred­mety o mecha­nike, elek­tro­nike, prog­ra­mo­va­nie, algo­rit­moch, bio­ló­gia, ume­nie a mnoho ďal­ších. V súčas­nosti nie je možné absol­vo­vať uce­lený vyso­koš­kol­ský prog­ram, ale je len otáz­kou času, kedy výber pred­me­tov z rôz­nych uni­ver­zít bude dosta­točný na absol­vo­va­nie ekvi­va­lentu neja­kého baka­lár­skeho prog­ramu. Nie­koľko kur­zov bolo tiež akre­di­to­va­ných v USA, takže ich absol­vo­va­nie sa môže zapo­čí­tať do vzde­la­nia na naozaj­st­ných” uni­ver­zi­tách

Ako som dostal cer­ti­fi­kát od John Hop­kins Uni­ver­sity


Keď som prvý­krát brouz­dal webom Coursera.org v decem­bri 2012, zau­jal ma kurz o ana­lýze dát orga­ni­zo­vaný jed­ným pro­fe­so­rom z ústavu medi­cíny Uni­ver­zity Johna Hop­kinsa. Pri­hlá­se­nie bolo úplne jed­no­du­ché. Stla­čil som jedno tla­čidlo a už som bol zapí­saný. Kiež by kamenné” uni­ver­zity boli tak prí­ve­tivé. Kurz začí­nal vo feb­ru­ári a ja som sa na neho fakt tešil.

Kon­com janu­ára mi pri­šiel email, ktorý ma upo­zor­nil, že dátum zača­tia kurzu sa blíži. V deň otvo­re­nia kurzu som dostal ďalší email. Dych­tivo som sa pri­hlá­sil a začal skú­mať mate­riály a pred­nášky. Zis­til som, že celé štú­dium sa dá zvlád­nuť priamo z pred­ná­šok, ktoré boli veľmi dobre pri­pra­vené. Avšak každý týž­deň, ten prvý nevy­ní­ma­júc, som musel absol­vo­vať malý test, ktorý hod­no­til, ako sa mi darilo v tom danom týždni. Testy mali tiež prak­tické úlohy, čo bolo cel­kom zau­jí­mavé. Pozrel som sa na dve pred­nášky a potom sa z Cour­sery odhlá­sil


O týž­deň neskôr som si uve­do­mil, že teraz je posledný deň kedy môžem zod­po­ve­dať otázky testu na tento týž­deň. Toto je sprá­va­nie, ktoré je typické pre väč­šinu štu­den­tov. A tak som narýchlo odpo­ve­dal na otázky testu. Našťas­tie to málo, čo ostalo v mojej pamäti z pred­chá­dza­jú­ceho štú­dia spolu so sed­liac­kym roz­umom bolo dosta­točné na to, aby moje odpo­vede boli pri­ja­teľné. V podob­nom štýle som pre­chá­dzal všet­kými ôsmimi týžd­ňami tohto kurzu. Väč­ši­nou som si uro­bil čas na to, aby som si pred­nášky sti­hol oče­ko­vať. Bolo to asi na 1 - 2 hodiny týž­denne.

V štvr­tom a ôsmom týždni prišlo na písa­nie správy (ela­bo­rá­tov) o dáto­vej ana­lýze reál­nych dát, pri čom som uplat­ňo­val, čo som sa naučil. To zabralo oveľa viac času, ale tiež sa to stalo tou čas­ťou kurzu, ktorú som si užil naj­viac. Neskôr som ľuto­val, že sme nestrá­vil viac času príp­ra­vou týchto ela­bo­rá­tov, pre­tože by som si svoje vedo­mosti pre­hĺbil ešte viac.

Keď som dostal záve­rečné hod­no­te­nie a cer­ti­fi­kát, tak som s prek­va­pe­ním zis­til, že som kurz dáto­vej ana­lýzy absol­vo­val s vyzna­me­na­ním. Cel­kovo bola nároč­nosť tohto pred­metu porov­na­teľná s okra­jo­vými (3 4 kre­dity) pred­me­tami, s kto­rými som sa stre­tol na uni­ver­zite doma. 


Prob­lémy otvo­re­ných online uni­ver­zit­ných kur­zov


Naj­zá­važ­nejší prob­lém spo­číva v hod­no­tení a skú­šaní štu­den­tov. Tieto online kurzy mávajú desať­ti­síce účast­ní­kov a nie je možné pre žiad­neho pro­fe­sora oznám­ko­vať všetky správy, aj keby mal armádu asis­ten­tov. Hod­no­te­nie sa spo­lieha na vyhod­no­te­nie odpo­vedí počí­ta­čom, keď vybe­riete odpo­veď a”, b” alebo “c”, prí­padne napí­šete nejaké slovo do políčka, alebo pro­fák zverí dôveru v znám­ko­vaní do rúk štu­den­tov samot­ných. Vyhod­no­co­va­nie odpo­vedí počí­ta­čom je úplne nevhodné pre úlohy s otvo­re­ným kon­com ako je ana­lýza dát, pre­tože dva úplne roz­dielne výsledky môžu stále byť správne. Pre uzav­reté úlohy s jedi­nou správ­nou odpo­ve­ďou je to dosta­točné, väč­ši­nou však štu­denti nedos­tanú poučný komen­tár k zlým odpo­ve­diam a najmä tomu, ako sa k tým odpo­ve­diam dopra­co­vali.

Hod­no­te­nia otvo­re­ných úloh štu­dentmi samot­nými je ešte hor­šie. Keď elek­tro­nicky odo­vzdáte svoju správu, ostatní štu­denti sa na ňu pozrú a budú ju hod­no­tiť podľa detail­ných kri­té­rií. Prob­lém nastáva keď veľká časť štu­den­tov nemá dosta­točné zna­losti na to, aby toto hod­no­te­nie usku­toč­nila. U nie­kto­rých kur­zov hod­no­te­nie štu­dentmi môže fun­go­vať, ale pri dáto­vej ana­lýzy, kde je nutné hod­no­tiť či vybrané šta­tis­tické metódy boli správne pou­žité, to nefun­go­valo. V napros­tej väč­šine prí­pa­dov dosta­nete dobré hod­no­te­nie od štu­den­tov, ale keby sa pro­fe­sor pozrel na tú istú správu, hod­no­te­nie by sa pre­padlo o nie­koľko stup­ňov.

Všetky uni­ver­zity sa stre­tá­vajú s prob­lé­mom výdrže štu­den­tov v jej prog­ra­moch. Dôsled­kom otvo­re­nosti a ľah­šieho pri­hlá­se­nia do týchto online kur­zov je oveľa menší podiel tých štu­den­tov, ktorí úspešne kurz absol­vujú. Do pred­metu Šta­tis­tická Ana­lýza sa pri­hlá­silo zhruba 100 tisíc štu­den­tov, len niečo cez päť tisíc štu­den­tov spl­nilo všetky úlohy, infor­má­cie o tom, koľko štu­den­tov kurz absol­vo­valo úspešne, nie sú dostupné.

Podľa kva­lity správ, ktoré som znám­ko­val, by som súdil, že zhruba polo­vica z tých pia­tich tisíc mohla uspieť. Toto číslo zod­po­vedá prie­meru dvoch troch per­cen­tu­ál­nych bodov ako úspeš­nosť tohto typu kur­zov. Na jednu stranu je toto číslo veľmi malé - avšak z pohľadu na abso­lútnu hod­notu dvoch troch tisíc ľudí, ktorí sa úspešne posta­vili v dáto­vej ana­lýze, je to cel­kom priaz­nivé.

Naj­väč­ším prob­lé­mom je moti­vá­cia. Z vlast­nej skú­se­nosti viem, že je ťažké sa moti­vo­vať k štú­diu. Neča­kajú vás žiadne veľké nepriaz­nivé dôsledky, ak sa roz­hod­nete skon­co­vať s online vzde­lá­va­ním. Tie naj­zá­važ­nej­šie dôsledky sú len vo vašom sve­domí. Za pri­hlá­se­nie do kurzu ste nemu­seli pla­tiť, odsťa­ho­vať sa z domu a ani nie je jed­no­du­ché sa ska­ma­rá­tiť so spo­lu­žiakmi. Iba odhod­laní, ktorí chcú štu­do­vať, pre­tože ich daná prob­le­ma­tika zau­jíma, vytrvajú.


Čo na to pro­fe­sori

Je zau­jí­mavé sa pozrieť na to, ako tieto kurzy vní­majú , ktorí ich učia. V pries­kume, ktorý sa pýtal všet­kých pro­fe­so­rov, ktorí kedy učili aspoň jeden otvo­rený online kurz, sa pre­važná väč­šina uči­te­ľov zhodla na tom, že tento typ vzde­lá­va­nia stojí za to”. Iba malé per­cento z nich však verí, že sa vyso­koš­kol­ské vzde­la­nie stane finančne dostup­nej­šie vďaka týmto online kur­zom. Musíme vziať do úvahy, že tento pries­kum sa pýtal 183 pro­fe­so­rov, ktorí sym­pa­ti­zujú s online vzde­lá­va­ním. Z nich len 103 nej­nad­še­nější odpo­ve­dalo. Toto nie je repre­zen­ta­tívna vzorka všet­kých vyuču­jú­cich. Veľa kla­sic­kých uni­ver­zit­ných pro­fe­so­rov by z online vyučo­va­nia pred­me­tov nad­šení neboli. Ale to už je ich prob­lém. :)


Vzde­lá­va­nie budúc­nosti 


Bez ohľadu na to, ako sa k masív­nym otvo­re­ným online kur­zom” sta­vajú pro­fe­sori a štu­denti, je isté, že sa tento typ vzde­lá­va­nia bude v budúc­nosti dra­ma­ticky roz­ši­ro­vať. Je to finančne úspor­nej­šia metóda výučby. Kla­sické uni­ver­zity budú stále exis­to­vať, pre­tože osobný kon­takt je nena­hra­di­teľný, ale na úrovni prvých roč­ní­kov vyso­kej školy môžu online kurzy ponúk­nuť plno­hod­notnú náh­radu veľ­kých pred­náš­ko­vých miest­ností, ktoré pred­sta­vujú masovú výrobu absol­ven­tov kurzu Mate­ma­tika 1a ďal­ších podob­ných

Pridať komentár (0)