Toronto dostane novú multifunkčnú štvrť postavenú výlučne z prírodných materiálov

Nastasia Andrejkovičová / 4. marca 2019 / Architektúra

  • Sta­veb­nému prie­myslu v sú­čas­nosti do­mi­nujú oce­ľovo be­tó­nové stavby
  • Tento zau­ží­vaný trend plá­nujú v To­ronte na­ru­šiť a skú­siť ma­te­riál ešte z mi­nu­lých sto­ročí
  • Za­tiaľ nie je známy ter­mín za­ča­tia vý­stavby ani ná­klady po­trebné na jeho re­a­li­zá­ciu
zdroj: sidewalktoronto.ca
  • Sta­veb­nému prie­myslu v sú­čas­nosti do­mi­nujú oce­ľovo be­tó­nové stavby
  • Tento zau­ží­vaný trend plá­nujú v To­ronte na­ru­šiť a skú­siť ma­te­riál ešte z mi­nu­lých sto­ročí
  • Za­tiaľ nie je známy ter­mín za­ča­tia vý­stavby ani ná­klady po­trebné na jeho re­a­li­zá­ciu

Sve­to­známe brit­ské ar­chi­tek­to­nické štú­dio He­at­her­wick Stu­dio v spo­lu­práci s nie me­nej sláv­nym ate­li­é­rom Snøhetta vy­pra­co­valo ná­vrh pre novú mest­skú štvrť na náb­reží To­ronta. Na tom nie je nič špe­ciálne, av­šak len do mo­mentu, kedy sa bliž­šie po­zrieme na ná­vrh od ate­li­éru Snøhetta. Upo­zor­nil na to por­tál De­e­zen.com.

Ak­tu­ali­zo­vané ná­vrhy a vi­zu­ali­zá­cia pro­jektu Si­de­walk To­ronto od­ha­ľuje, že bu­dovy budú po­sta­vené kom­pletne z ma­sív­neho dreva s od­ha­le­nými dre­ve­nými kon­štruk­ciami, a to od prí­zem­ných bu­dov až po tie výš­kové.

Viac ako sto­ro­čie po tom, ako sa be­tón a oceľ stali úpl­ným štan­dar­dom pre stavbu výš­ko­vých bu­dov, sa opäť vra­ciame do dôb mi­nu­lých, kedy bolo drevo zá­klad­ným sta­veb­ným ma­te­riá­lom. Sa­moz­rejme, v tomto prí­pade s vy­uži­tím mo­der­ných tech­no­ló­gií a po­stu­pov.

Ak­tu­ali­zá­cia pro­jektu, ktorá bola zve­rej­nená pri­bližne v po­lo­vici feb­ru­ára tohto roka, sa za­me­riava na roz­voj 9,5 hek­tá­ro­vej štvrte Qu­ay­side vý­chodne od cen­tra mesta na okraji ja­zera On­ta­rio Lake. Táto ob­lasť je sú­čas­ťou pro­jektu Si­de­walk To­ronto, ktorý bol prvý krát pred­sta­vený ešte v mi­nu­lom roku ako „bu­dúce mesto“ a slúži ako zá­klad pre ne­skor­šie roz­ší­re­nie.

Vi­zu­ali­zá­cia ex­te­ri­éru od štú­dia Snøhetta po­núka po­hľad na nie­koľko výš­ko­vých bu­dov, ktoré cha­rak­te­ri­zuje za­kri­vená štruk­túra. Za­tiaľ síce nie je presne známe, či budú slú­žiť ako bu­si­ness bu­dovy, alebo po­núknu byty, ktoré sú tak­tiež jed­ným z plá­nov no­vého „dre­ve­ného mesta“. Ná­vrh in­te­ri­éru pro­jektu od­ha­ľuje dre­vené kon­štruk­cie bu­dov, ktoré budú sú­čas­ťou ná­dvo­ria a jed­nej z ve­rejne do­stup­ných ob­lastí no­vej mest­skej štvrti, ktoré budú do­tvá­rať la­vičky a rôzna ze­leň.

Cen­trála Si­de­walk To­ronto má slú­žiť na to, aby pri­nie­sol viac pra­cov­ných po­zí­cií v Go­ogle na vý­chodne po­bre­žie. Podľa ná­vrhov do­stane ná­dvo­rie cen­trál­nej bu­dovy kru­hový tvar ná­dvo­ria s akousi „bub­lin­ko­vou“ stre­chou a za­kri­ve­nými dre­ve­nými bal­kónmi.

Po­dobný di­zajn je možné nájsť v ná­vrhu ná­dvo­ria a kom­plexu bu­dov na náb­reží, ktoré po­núknu ob­lú­kový tvar s kas­ká­do­vými bal­kónmi. Zo­bra­zené sú v za­sne­že­ných pod­mien­kach pre zo­bra­ze­nie akýchsi „sta­veb­ných ka­bá­tov“, ktoré by mali drevo ochrá­niť pred ne­priaz­ni­vými po­ve­ter­nost­nými pod­mien­kami.

He­at­her­wick Stu­dio vy­vi­nulo akési Ino­vačné štú­dio, ktoré je v pro­jekte Si­de­walk To­ronto plá­no­vané ako cen­trum pre star­tupy a tech­no­lo­gické spo­loč­nosti. Ok­rem iného sa pro­jekt za­me­riava na in­te­li­gentné rie­še­nia mno­hých bež­ných prob­lé­mov v mes­tách, ako sú ce­novo do­stupné bý­va­nie, do­pravné záp­chy, bez­peč­nosť či en­vi­ron­men­tálne prob­lémy.

Ro­hit Ag­gar­wala, ako hlavný mest­ský di­zaj­nér Si­de­walk Labs, ešte v mi­nu­lom roku uvie­dol: „Do­ká­žeme po­skyt­núť mes­tám mo­del na po­u­ží­va­nie tých naj­nov­ších tech­no­ló­gií v mest­skom di­zajne.“ 

V nad­väz­nosti na toto tvr­de­nie sa spo­loč­nosť roz­hodla po­u­žiť na vý­stavbu ma­sívne drevo, ako prí­klad ce­novo do­stup­ného a trvalo udr­ža­teľ­ného pro­stre­dia. Sú­čas­ťou za­sta­va­nej plo­chy je aj šir­šia en­vi­ron­men­tálna stra­té­gia v po­dobe kom­plex­ných re­cyk­lač­ných a kom­pos­to­va­cích sys­té­mov spolu s po­d­zem­nou ro­bo­tic­kou lik­vi­dá­ciou od­padu. Ok­rem iného by vý­stavba z dreva vý­razne pod­po­rila ka­nad­ský dre­vár­sky prie­my­sel.

zdroj: de­zeen.com; blo­om­berg.com; si­de­walk­to­ronto.ca

Pridať komentár (0)