Toto 4K mon­štrum za šia­le­nú cenu pre­me­ní tvo­ju obý­vač­ku na súkrom­né kino

Miroslav Lukáč / 19. júna 2017 / Tech a inovácie

zdroj: C Seed

Dneš­ná doba je cha­rak­te­ris­tic­ká tech­no­lo­gic­ký­mi vymo­že­nos­ťa­mi a často­krát až neuve­ri­teľ­ný­mi pro­dukt­mi, kto­ré ťa nikdy nepres­ta­nú prek­va­po­vať a posú­vať limi­ty vždy o nie­čo vyš­šie. Taký­to je aj prí­pad tej­to tele­ví­zie, kto­rá s neuve­ri­teľ­ný­mi roz­mer­mi a ešte šia­le­nej­šou cenou vstu­pu­je na trh. Avšak nemu­sí sa báť kon­ku­ren­cie, nakoľ­ko je jedi­ná svoj­ho dru­hu.

Ak túžiš po naozaj masív­nom 4K tele­ví­zo­re vo svo­jej obý­vač­ke a máš neob­me­dze­ný roz­po­čet, tak exis­tu­je len jedi­ná mož­nosť, a tou je C Seed 262. Toto mon­štrum pri­chá­dza s uhlop­rieč­kou 262 pal­cov (cca 6,6 m) ved­ľa kto­ré­ho bude tvoj 100-pal­co­vý tele­ví­zor vyze­rať ako bato­ľa. Dodá­va sa s 10 integ­ro­va­ný­mi repro­duk­tor­mi, vďa­ka kto­rým zís­kaš 9.1 pries­to­ro­vý zvuk. LED obra­zov­ka s dĺž­kou tak­mer 5,8 m posky­tu­je roz­lí­še­nie 4K.

zdroj foto: C Seed

Pokiaľ ide o cenu, tak tá je viac ako vyso­ká. Samot­ný tele­ví­zor bude stáť 481 000 € a v prí­pa­de, ak si ho necháš nain­šta­lo­vať tak prí­pla­tok za všet­ky služ­by a ser­vis ťa vyj­de na ďal­ších 34 000 €. Ako sa vyjad­ril redak­tor z por­tá­lu The Ver­ge Vlad Savov: „Táto tele­ví­zia sto­jí viac ako byt v New Yor­ku.”

zdroj foto: C Seed

Spo­loč­nosť pred­po­kla­dá, a vo svo­jej tla­čo­vej sprá­ve sa vyjad­ri­la, že: „je na čase zažiť a zís­kať skú­se­nos­ti so zobra­ze­ním takej­to veľ­kos­ti, kto­ré bolo dote­raz jed­no­du­cho nedo­stup­né mimo súkrom­ných kín“ a vzhľa­dom na to táto cena nie je až taká prek­va­pu­jú­ca. C Seed 262 bude dostup­ný od leta toh­to roka.

zdroj: theverge.com

Pridať komentár (0)