Toto je 6 apli­ká­cií, ktoré pou­ží­vam každé ráno

Martin Bohunický / 11. november 2016 / Tools a produktivita

Nie je pre mňa nič ťaž­šie, ako vstá­va­nie. A keď sa ako tak roz­le­pím a otvo­rím e-mail, je mi často zle.

Preto som sa roz­ho­dol, že to zme­ním. Že prvé 2 hodiny dňa venu­jem pod­statne prí­jem­nej­ším veciam. Že budem cvi­čiť, medi­to­vať, čítať,… Správne pre­žité ráno ti môže pre­ko­pať celý deň. Tu je 6 apli­ká­cií, ktoré pou­ží­vam ja a ktoré ti v budo­vaní tvo­jej ran­nej rutiny môžu pomôcť.

Brain.fm

1*iFfmfco3Yg7Btm02bwe6lw

Nie­ktoré apli­ká­cie si vyža­dujú dlho­dobé pou­ží­va­nie, aby pri­niesli svoje výsledky. To ale pre Brain.fm neplatí. V zásade si vybe­rieš, či chceš zlep­šiť svoju sústre­de­nosť, rela­xo­vať alebo ľah­šie zaspať — čo teda nie je fun­kcia pre lep­šie ráno :)), a do 15 – 30 minút pocí­tiš mega zmenu.

7 Minute Wor­kout

1*ef0LCSF0XD9lnsAgqVgI9Q

Cvi­čiť pra­vi­delne a tro­chu je oveľa lep­šie, ako cvi­čiť poriadne a raz za čas. 7 Minute Wor­kout je appka, ktorá ti ponúka 12-kro­kový wor­kout. Je to úplne jed­no­du­ché a trvá to len 7 minút. A ak máš tro­chu vyš­šie ambí­cie, jed­no­du­cho si celý okruh zopa­ku­ješ viac­krát. Skvelá appka pre kaž­dého, kto nemá moc času, no chce zostať vo forme.

Day One 2.0

1*1ENB1XG31WLZedKwcdeBjg

Rád si ucho­vá­vam spo­mienky a táto apli­ká­cia je na to ako stvo­rená. Zvládne fotky, zvládne 10 den­ní­kov, zvládne fil­tre a export do PDF. Prvé týždne ti možno príde zby­točná, no čím dlh­šie ju pou­ží­vaš, tým viac ju oce­níš.

Blin­kist

1*mOQODcTysu7BjEbF81loFg

Kiežby som mal na knihy viac času. Blin­kist ponúka sumár pri­bližne 1000 best­sel­le­rov, ktoré môžeš pre­čí­tať za 15 minút. Tieto sumáre si môžeš pre­čí­tať alebo vypo­čuť. Tie naj­pod­stat­nej­šie infor­má­cie tak máš kon­cen­tro­vané do krát­kej nahrávky/textu.

Stre­aks

1*A4udTygV0xzSroN-owIHBw

Viem, aké to je s budo­va­ním ran­ných návy­kov. Člo­vek to nerieši a potom ich chce zrazu imple­men­to­vať 30 naraz. Stre­aks celú vec zjed­no­du­šuje a dovolí ti vybrať si ich len 6. So skve­lým dizaj­nom a mini­ma­lis­tic­kým pre­ve­de­ním je to vážne skvelý pomoc­ník.

Gyros­cope

1*ItAckObmmkCHDQsfNyuxEA

Určite máš kopec appiek, kde si trac­ku­ješ svoj život — možno váhu, zdra­vie, produktivitu,…Gyroscope je schopný všetky tieto infor­má­cie vytiah­nuť a pre­hľadne ich zobra­ziť na jed­nom mieste. Celý svoj život máš prak­ticky úplne pod kon­tro­lou.

zdroj foto­gra­fií: Pro­duct Hunt, zdroj titul­nej foto­gra­fie: m.yokamen.cn

Pridať komentár (0)