Toto by ti mal App­le pove­dať po stra­te tvoj­ho iPho­ne

Dárius Polák / 15. októbra 2016 / Zaujímavosti

Stra­til si nie­ke­dy svoj iPho­ne? Muse­lo to byť boles­ti­vé. Takis­to asi bole­la aj reak­cia App­le.

Joonas Kimin­ki je pro­fe­si­onál­ny vývo­jár webov a apli­ká­cii. Na svo­jej dovo­len­ke v Talian­sku sa mu sta­la smut­ná vec — nie­kto mu okra­dol iPho­ne. Ihneď sia­hol po iPho­ne svo­jej ženy, spus­til apli­ká­ciu Find my iPho­ne, vyko­nal potreb­né kro­ky a čakal, kedy dosta­ne email. Po 11 dňoch sa sta­la zau­jí­ma­vá vec — dostal SMS a email s upo­zor­ne­ním, že jeho iPho­ne sa našiel.

1dada

foto: hackermoon.com

Okam­ži­te kli­kol na uve­de­ný odkaz a začal písať svo­je osob­né úda­je. Potom však pre­stal. Nie­čo mu totiž nese­de­lo. Kimin­ki je pro­fe­si­onál vo svo­jom obo­re, vedie spo­loč­nosť, kto­rá budu­je a pod­po­ru­je veľ­ké web­strán­ky.

2

foto: hackermoon.com

Pri pohľa­de na vyš­šie uve­de­ný scre­ens­hot ho zne­po­ko­ji­li 2 veci. Prvou bolo, že adre­sa bola tro­chu mimo. Nebo­lo to nie­čo, čo by spo­loč­nosť ako App­le pou­ži­la. Sku­toč­ný prob­lém bol však, že pri­po­je­nie na ser­ver nebo­lo šif­ro­va­né tak, ako to má App­le na svo­jej strán­ke.

3

foto: hackermoon.com

Ďalej zis­til, že email v sku­toč­nos­ti nie je od App­le ale od [email protected] Web­strán­ku nemá zare­gis­tro­va­nú App­le ale neja­ká spo­loč­nosť v Nassau na Baha­mách. Faloš­ný iCloud login bol skve­lým ťahá­kom ako odo­vzdať svo­je pri­hla­so­va­cie úda­je. Odo­sla­ním sa však úda­je ulo­žia v .php for­má­te pre budú­ce zne­uži­tie.

4

foto: hackermoon.com

Išlo teda o jas­ný pod­vod. Žiad­ne iOS zaria­de­nie nemô­že byť akti­vo­va­né, pokiaľ je pri­po­je­né k aké­mu­koľ­vek iCloud účtu. Ak ti však nie­kto ukrad­ne iPho­ne, svoj zlo­čin môže uro­biť doko­na­lým, keď ti záro­veň ukrad­ne aj iden­ti­tu. Potom mu už iba sta­čí pri­hlá­siť sa do Find my iPho­ne, odde­liť účet od zaria­de­nia a vuala — pri­šiel si o svoj iPho­ne nadob­ro.

Mra­zi­vé na tom je, že išlo o veľ­mi rafi­no­va­ný pod­vod. Email a web­strán­ka vyze­ra­li veľ­mi pre­sved­či­vo, išlo sku­toč­ne o iPho­ne 6 a dokon­ca bola správ­ne zvo­le­ná i časo­vá zóna. Email nespus­til žiad­ne upo­zor­ne­nie v žiad­nom emai­lo­vom kli­en­to­vi, či už Goog­le Inbox, mail.google.com ale­bo App­le Mail. Žiad­ny pre­hlia­dač, mobil ale­bo desk­top nepre­uká­zal, že ide o pod­vod­nú web­strán­ku. Google.com nevie vir­tu­ál­ne nič o strán­ke, emai­lo­vej adre­se ale­bo o (prav­de­po­dob­ne faloš­nom) čís­le.

1517810_1778069665751863_4233440416022337250_n

foto: startuanit.net

Pod­ľa Kimin­ki­ho si zlo­de­ji jeho iden­ti­tu zis­ti­li pro­stred­níc­tvom fun­kcie “Medi­cal ID” a kon­takt­né úda­je si už vyhľa­da­li na inter­ne­te.

Ponau­če­nie — pokiaľ stra­tíš svoj iPho­ne, iPad ale­bo iPod, dávaj si extra pozor na poku­sy o ukrad­nu­tie iden­ti­ty. Pres­ne toto by ti mal App­le po krá­de­ži pove­dať. Pokus o pod­vod bol totiž tak­mer doko­na­lý.

Teraz si môžeš pove­dať, že “Ha, to sa mi nemô­že na Slo­ven­sku stať, tu pred­sa takí pro­fe­si­oná­li nie sú.” Len aby si nebol prek­va­pe­ný.

foto: blogspot.com

zdroj: hackermoon.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: globo.com

Pridať komentár (0)