Toto je momen­tál­ne 5 naj­žia­da­nej­ších e-bookov na Ama­zo­ne, kto­ré by bola ško­da pre­hliad­nuť

Linda Cebrová / 19. mája 2017 / Lifehacking

zdroj: pexels.com

Ak hľa­dáš kva­lit­né číta­nie na víkend, si na správ­nom mies­te. Vybra­li sme pre teba top 5 kníh z tech oblas­ti, do číta­nia kto­rých sa môžeš pus­tiť už po pár kli­koch. Hod­no­te­nia tých­to kús­kov hovo­ria za všet­ko, tak­že po ich pre­či­ta­ní by si urči­te nemal zostať skla­ma­ný.

Dru­hý vek stro­jov: Prá­ca, pokrok a pros­pe­ri­ta v ére špič­ko­vých tech­no­ló­gií

Ak si túto kniž­ku len zbež­ne pre­zrieš , budeš mať dojem, že to všet­ko dáv­no poznáš. Je to omyl. Moorov zákon, expo­ne­ciál­ne zrých­lo­va­nie vývo­ja, nové tech­no­ló­gie, digi­ta­li­zá­cia všet­ké­ho oko­lo nás. Urči­te sú to všet­ko dob­re zná­me veci. Toto však nie je kniž­ka o tech­no­ló­giách.

foto:books.google.com

Je o tom, čo robia tech­no­ló­gie s ľuď­mi, so spo­loč­nos­ťou a s eko­no­mi­kou. Je o tom, v akej dobe žije­me, aké sú jej skry­té záko­ni­tos­ti, čo sa dnes opla­tí štu­do­vať. Je o tom, ako fun­gu­je hos­po­dár­stvo, nie o tom, ako budú vyze­rať za pár rokov tvo­je múd­re hodin­ky. Je o dru­hej prie­my­sel­nej revo­lú­cii, kto­rá pre­bie­ha prá­ve teraz a pre­vra­cia svet nie menej ako tá prvá, pohá­ňa­ná par­nou loko­mo­tí­vou.

Kúpiť na Ama­zo­ne

Eve­ry­bo­dy Lies: Big Data, New Data, and What the Inter­net Can Tell Us About Who We Real­ly Are

Táto kni­ha ponú­ka fas­ci­nu­jú­ce, prek­va­pu­jú­ce a nie­ke­dy až smieš­ne náhľa­dy do všet­ké­ho — od eko­nó­mie cez eti­ku až po šport. Dáta sú v dneš­nom sve­te alfou ome­ga a táto kni­ha na to veľ­mi kre­a­tív­ne nad­vä­zu­je.

foto:books.google.com

Odpo­vie ti na otáz­ky, na kto­ré by si sa len ťaž­ko dopát­ral odpo­ve­de. Koľ­ko bie­lych voli­čov nevo­li­lo Barac­ka Oba­mu len pre­to, že je čer­noch? Upred­nost­ňu­jú taj­ne rodi­čia naro­de­nie chlap­cov pred diev­ča­ta­mi. Ovplyv­ňu­jú násil­né fil­my kri­mi­na­li­tu? Môže­me pora­ziť akci­ový trh? Ako čas­to kla­me­me o našom sexu­ál­nom živo­te? Je to naozaj mno­ho na ana­lý­zu, kto­rá ti poskyt­ne insigh­tov z bež­né­ho sve­ta.

Kúpiť na Ama­zo­ne

Algo­rithms to Live By: The Com­pu­ter Scien­ce of Human Deci­si­ons

Fas­ci­nu­jú­ce skú­ma­nie toho, ako mož­no apli­ko­vať počí­ta­čo­vé algo­rit­my do tvoj­ho kaž­do­den­né­ho živo­ta. Čo by sme mali uro­biť a čo nechať nedo­kon­če­né, v bež­nom dni ale­bo aj živo­te. Kni­ha ti pomô­že pri roz­ho­do­va­cích prob­lé­moch, s kto­rý­mi sa stre­tá­vaš kaž­dý deň a záro­veň ti osvet­lí fun­go­va­nie ľud­skej mys­le. Zis­tíš naprí­klad, kedy by si mal pre­pí­nať medzi rôz­ny­mi úlo­ha­mi.

foto:books.google.com

Ak máš dile­mu, v kni­he náj­deš pra­vid­lo, pod­ľa kto­ré­ho sa ria­diť. Pri­tom kaž­dý jeden fas­ci­nu­jú­ci algo­rit­mus pre­vra­cia inte­li­gen­ciu počí­ta­čo­vej vedy do kaž­do­den­né­ho ľud­ské­ho živo­ta. Sto­jí to za to.

Kúpiť na Ama­zo­ne

Crac­king the PM Inter­view: How to Land a Pro­duct Mana­ger Job in Tech­no­lo­gy

Toto je naozaj roz­siah­la kni­ha o živo­te pro­duk­tov v začí­na­jú­cich, ale aj väč­ších tech spo­loč­nos­tiach. Zis­tíš, ako sa rola pro­duk­to­vé­ho mana­žé­ra líši v jed­not­li­vých spo­loč­nos­tiach, aké skú­se­nos­ti potre­bu­ješ, či ako by mal vyze­rať per­fekt­ný živo­to­pis na túto pozí­ciu.

foto:books.google.com

Kni­ha ti odpo­vie na naozaj neob­vyk­lé otáz­ky, kto­ré však môžu byť pre biz­nis kľú­čo­vý­mi. Koľ­ko piz­ze doru­ču­jú na Man­hat­ta­ne? Ako sa navrhu­je budík pre nevi­dia­cich? Aký je tvoj najob­ľú­be­nej­ší soft­vér a pre­čo? Ako by si spus­til služ­bu pre­náj­mu videa v Indii?

Kúpiť na Ama­zo­ne

Nenúť­te uží­va­te­ľov pre­mýš­ľať

foto:webhostingreviewsbynerds.com

Vzhľa­dom na to, že táto kni­ha bola po prvý­krát pub­li­ko­va­ná v roku 2000, stov­ky tisíc web dizaj­né­rov a vývo­já­rov sa spo­lie­ha na rady Ste­va Kru­ga z oblas­ti intu­itív­nej navi­gá­cie a dizaj­nu. Ide o jed­nu z naj­po­pu­lár­nej­ších a naj­viac odpo­rú­ča­ných kníh týka­jú­cej sa tej­to téma­ti­ky. Mno­ho ľudí ozna­či­lo túto kni­hu za „must to read“ pre všet­kých pra­cu­jú­cich na webo­vých strán­kach.

Kúpiť na Ama­zo­ne
Pridať komentár (0)