Toto je slo­ven­ská koz­me­tika bez che­mi­ká­lií, po kto­rej by mal siah­nuť moderný muž

Linda Cebrová / 13. november 2016 / Zo Slovenska

Na koz­me­tike, ktorú pou­ží­vaš záleží. Máš mož­nosť prejsť na čisto prí­rodnú koz­me­tiku, pri kto­rej nehrozí, že budeš na svoje telo apli­ko­vať ropu a dokonca pod­po­ríš aj slo­ven­skú eko­no­miku. Ponuka je široká, stačí si vybrať, čo ti naj­viac vyho­vuje.

Napadlo ti nie­kedy vziať si do ruky svoj obľú­bený šam­pón, spr­chový gél alebo vodu po holení a začí­tať sa do jeho zlo­že­nia? Môže sa stať, že na uve­de­ných, nič neho­vo­ria­cich náz­voch si budeš len lámať jazyk. Kla­sická koz­me­tika je plná ché­mie, ktorá dáva zabrať našej pleti a vla­som.

Ak sa auto­me­cha­ni­kovi roz­leje olej na pod­lahu, siahne po čis­tidle obsa­hu­jú­com sodium lau­ryl sul­fát (SLS), ktorý bojuje s mast­no­tou. S rov­na­kou lát­kou si dnes večer umy­ješ vlasy, telo, vyčis­tíš zuby, pre­tože práve SLS dodáva gélom, myd­lám, šam­pó­nom a zub­ným pas­tám pev­nosť. Natrel by si si na seba dob­ro­voľne ropu? Zrejme nie a aj tak to robíme každý deň. Koz­me­tika obsa­huje para­fín, mine­rálne oleje, vaze­línu či pro­py­lene gly­col, a to všetko sú deri­váty ropy. Zatiaľ, čo pri naku­po­vaní lúš­time zlo­že­nie, obsia­hnuté éčka, kon­zu­mu­jeme vita­míny na pod­poru imu­nity, v kúpeľ­niach sa skráš­ľu­jeme che­mic­kými kok­tej­lami.

Mylo.sk

Za touto slo­ven­skou znač­kou prí­rod­nej koz­me­tiky stojí mladé dievča s pre­zýv­kou Barb. S výro­bou mydiel začala v roku 2013, keď sa k nej dostala knižka o výrobe mydiel postu­pom, ako to robie­vali naše staré mamy. Táto kniha ju natoľko uchvá­tila, že si čoskoro začala sama vyrá­bať nie len mydlá, ale neskôr aj všetkú koz­me­tiku. Postu­pom času začala zis­ťo­vať, že koz­me­tika bez che­mi­ká­lií je tou naj­lep­šou voľ­bou pre telo ale aj zdra­vie člo­veka. Vášeň mla­dej slo­venky pre vymýš­ľa­nie a mie­ša­nie nových pro­duk­tov viedlo až k otvo­re­niu malého „hand­made“ obchodu s náz­vom Mylo.

Olej na bradu a fúzy s čie­nym kore­ním

olejzdroj foto­gra­fie: mylo.sk

Sérum, ktoré dodá brade, fúzom a pokožke potrebnú výživu, hyd­ra­tá­ciu a kore­nisto — dre­vitú vôňu. Skladá sa zo zmesi za stu­dena liso­va­ných rast­lin­ných ole­jov, esen­ciál­nych ole­jov a prí­rod­ného vita­mínu E. Tie sú schopné bojo­vať proti svr­be­niu, začer­ve­na­niu ale aj vrás­kam.

Zlo­že­nie: arga­nový olej, jojo­bový olej, mand­ľový olej, ricí­nový olej, avo­ká­dový olej, vita­mín E, esen­ciálny olej čierne kore­nie, pačuli, ružové drievko a ceder.

Zimné mydlo s medom, cit­ró­nom a klin­čekmi

mydlomylozdroj fotografie:mylo.sk

Obsa­huje zmes anti­bak­te­riál­nych, anti­sep­tic­kých a pro­tip­les­ňo­vých ole­jov z klin­če­kov, cit­rónu, limety, cit­ró­no­vej trávy, na slnku sušený žltý íl a med, ktorý má tiež anti­bak­te­riálne účinky. Mydlo je vyro­bené ručne, v malých dáv­kach, metó­dou za stu­dena. Zaba­lené je do recyk­lo­va­ného papiera. Neob­sa­huje pal­mový olej, živo­číšne tuky, umelé vône ani far­bivá.

Sada Mylo pre per­fektnú sta­rost­li­vosť o bradu a fúzy kaž­dého gen­tle­mana

mylozdroj fotografie:mylo.sk autorka fotografie:Alie Len­gy­elová

Táto dar­če­ková kra­bička ukrýva všetko, čo potre­buje muž na úpravu doko­na­lej brady alebo fúzov. Náj­deš tu mydlo s pán­skou vôňou podľa vlast­ného výberu, jeden kus bal­zamu na bradu a fúzy so sty­lin­go­vými a hyd­ra­tač­nými vlast­nos­ťami a tak­tiež olej na bradu Kapi­tán, Taras Bulba alebo Lok­tib­rada. Na dar­če­ko­vej sade sa nachá­dza aj autor­skú ilus­trá­ciu od Adriana Macha.

Navia

Zakla­da­teľ­kou prí­rod­nej koz­me­tiky značky Navia je Mar­tina. Po skon­čení stred­nej školy sa roz­hodla pre štú­dium na lekár­skej fakulte v Koši­ciach. A práve ché­mia ju pri­viedla k výrobe neche­mic­kých pro­duk­tov. Tak­tiež sa už dlhší čas venuje forme alter­na­tív­nej medi­cíny – Aro­ma­te­ra­pii, z kto­rej zís­kala aj cer­ti­fi­kát. Sna­hou tejto firmy je vytvo­riť pro­dukty s jed­no­du­chým zlo­že­ním, ale vyso­kým obsa­hom prí­rod­ných účin­ných látok, ktoré by pri­ro­dzene pod­po­rili fun­kciu pokožky. Preto aj názov NAVIA je odvo­dený z latin­ského výrazu „SILA PRÍ­RODY“, čo vysti­huje myš­lienku jej práce.

Tuhý Šam­pón — San­ta­lové Drevo

navia1zdroj foto­gra­fie: navia.sk

Tuhý šam­pón dokáže plne nahra­diť kla­sické tekuté šam­póny, je šetr­nejší, neob­sa­huje pro­py­lén gly­kol, para­bény, lau­ryl sul­fát sodný (SLS), sili­kóny, či umelé vône a far­bivá. Šam­pón neob­sa­huje ani vodu, a teda nepot­re­buje che­mické kon­zer­vanty. Obsa­huje prí­rodné zložky, ako sú kve­ti­nové a bylin­kové hyd­ro­láty, bam­bucké maslo, esen­ciálne oleje, bylin­kové výťažky.

Tuhý Dez­odo­rant — Chla­divý Vánok

navia2zdroj foto­gra­fie: navia.sk

Aj keď je pekná vôňa dôle­žitá, Mar­tine skôr išlo o to, aby každý esen­ciálny olej plnil svoju fun­kciu – teda pôso­bil anti­bak­te­riálne, anti­fu­gálne, anti­sep­ticky a zabra­ňo­val tak mno­že­niu bak­té­rií. Preto pre tento dez­odo­rant zvo­lila kom­bi­ná­ciu 3 esen­ciál­nych ole­jov v súlade s aro­ma­te­ra­piou, kto­rej sa venuje – mäta, lemon­grass (cit­ró­nová tráva) a euka­lyp­tus.

SOAP­HO­RIA

Soap­ho­ria pred­sta­vuje slo­ven­skú značku orga­nic­kej a prí­rod­nej koz­me­tiky.

Mladý tím sto­jaci za touto znač­kou chce napl­niť svoju víziu — vytvo­riť značku kva­lit­nej slo­ven­skej prí­rod­nej koz­me­tiky s pri­ja­teľ­nými cenami pre širokú verej­nosť. Výro­bou ich pro­duk­tov chcú pod­po­riť eko­no­miku Slo­ven­ska aj tým, že si pred­nostne vybe­rájú dodá­va­te­ľov zo Slo­ven­ska. Ich cie­ľom je zamest­ná­vať čo naj­viac ľudí, naďa­lej vyrá­bať pro­dukty, ktoré repre­zen­tujú našu vlasť a rôz­no­ro­dosť flóry, byť ino­va­tív­nymi a uviesť na trh čo naj­lep­šie možné výrobky, na ktoré môžu byť hrdí aj v zahra­ničí. Ale tým naj­hlav­nej­ším je pou­ká­zať na sku­toč­nosť, že domáce výrobky sú tými naj­cen­nej­šími. Asi najk­raj­ším prí­kla­dom ich snahy je rada menom Slo­va­nop­ho­ria, sada mydiel s repre­zen­ta­tív­nym cha­rak­te­rom, ktoré pri­blí­žia kaž­dému roz­ma­ni­tosť Slo­ven­ska.

Orga­nický spr­cho­vací gél — čistá aloe

aloezdroj fotografie:soaphoria.sk

Tento spr­cho­vací gél je vyro­bený z tých naj­kva­lit­nej­ších suro­vín. Jedi­nečné zlo­že­nie na báze deri­vá­tov z koko­so­vého oleja pre­čistí povrch pokožky, kým jojo­bový olej zane­cháva pokožku hebkú a vláčnu.

Orga­nický telový jogurt — MUŽ

muzzzdroj fotografie:soaphoria.sk

Orga­nický telový jogurt je ľah­kej a nemast­nej kon­zis­ten­cie. Zlo­že­nie je obo­ha­tené o hyd­ra­tačnú zložku vo forme šťavy z lis­tov Aloe vera a vyži­vu­jú­ceho bam­buc­kého masla.

zdroj titul­nej fotografie:mylo.sk, dreamstime.com

Pridať komentár (0)