Toto sú ceny Xia­omi Mi Note­book Air pre nás, Slo­vá­kov. Kúpiš ho bez nut­nosti platby DPH!

Kristián Hrušovský, fonyzciny.sk / 2. augusta 2016 / Tech a inovácie

Po pred­sta­vení pre­mi­é­ro­vého note­bo­oku od Xia­omi, Xia­omi Mi Note­book Air, ostal tech­no­lo­gický svet roz­de­lený na dve polo­vice – tých, kto­rým sa note­book, jeho výbava a cena páči a tých, kto­rým sa zdá drahý. Stále sa však hovo­rilo o ofi­ciál­nych cenách pre čín­sky trh, no my teraz poznáme aj tie pre nás.

Dlho­ročný ove­rený pre­dajca zaria­dení a prí­slu­šen­stva „čín­skeho Apple“, iBuygou.com, teraz do svo­jej ponuky zara­dil aj naj­novší počin tohto výrobcu – his­to­ricky prvý Xia­omi note­book. Xia­omi Mi Note­book Air bude dostupný v dvoch ver­ziách od 2. augusta, pri­čom lac­nej­šia ver­zia s 12,5-palcovým disp­le­jom nás vyjde na pri­bližne 571 €.

Cena výkon­ného modelu, ktorý ponúka 13,3-palcový disp­lej, bola e-sho­pom sta­no­vená na 788 €. Kon­krétne ceny síce nevy­ze­rajú až tak zle, no treba rátať aj s poš­tov­ným, ktoré je v prí­pade Xia­omi Mi Note­book Air vyš­ších 85 €. E-shop však garan­tuje doru­če­nie bez akých­koľ­vek poplat­kov, takže platby DPH či cla sa obá­vať nemu­síte.

xiaomi-mi-notebook-air-ceny2

Xia­omi Mi Note­book Air bol pred­sta­vený ako kon­ku­rent k popu­lár­nym Apple Mac­bo­okom. Kon­ku­ren­cie­schop­nosť chce dosiah­nuť luxus­nou hli­ní­ko­vou kon­štruk­ciou s mini­ma­lis­tic­kým dizaj­nom a dôra­zom na detail. Obe ver­zie Mi Note­bo­oku Air dis­po­nujú FullHD disp­lejmi, 11 hodi­no­vou výdr­žou baté­rie či ope­rač­ným sys­té­mom Win­dows 10. 12,5-palcovú ver­ziu poháňa Intel Core M3-6Y30 pro­ce­sor spolu so 4 GB RAM pamä­ťou, 128 GB SSD dis­kom a integ­ro­va­nou gra­fic­kou kar­tou Intel HD 515 Grap­hics.

xiaomi-mi-notebook-air-ceny-3

Výkon­nej­šia ver­zia s cenou 788 € obsa­huje už sluš­nejší Intel Core i5-6200U s tak­tom až 2,7 GHz, kto­rému dopo­máha 8 GB DDR4 RAM pamäť, 256 GB SSD disk a gra­fická karta NVI­DIA GeForce 940MX s 1 GB pamä­ťou. Pre doko­nalý hudobný záži­tok je v prí­pade oboch ver­zií k dis­po­zí­cii Dolby Digi­tal Pre­mium Audio a duálne AKG repro­duk­tory.

xiaomi-mi-notebook-air-ceny-4FONY Z CINY

zdroj: fonyzciny.sk, zdroj foto­gra­fií: xia­omi

Pridať komentár (0)