Tras­hOut: Apli­ká­cia, ktorá dokáže zachrá­niť pla­nétu?

Michal Tomek / 2. marec 2014 / Business

Vízia Tras­hOut-u je jed­no­du­chá. Svet bez čier­nych sklá­dok odpadu. Ide to až zázračne ľahko.

Prvá myš­lienka sme­ru­júca k tejto apli­ká­cii vznikla ešte v sep­tem­bri 2009. Jozef Vodička pre­ces­to­val nejaké kra­jiny a videl, ako tam je čisto. Tušil, že by sa s tým niečo dalo spra­viť aj tu. Len na to treba rýchly a jed­no­du­chý spô­sob. Za celým nápa­dom Tras­hOut-u stojí trio ľudí. Je to Jozef Vodička, súčasný ria­di­teľ, Tomáš Lod­ňan, ktorý má na sta­rosti mar­ke­ting a Milan Dubec ako inves­tor. Tím je však samoz­rejme oveľa širší — Jozef Kňažko, Marek Špa­lek, Michal Klačko, Dušan Dra­gula, Peter Čelko. V nie­kto­rých kra­ji­nách má Tras­hOut vlast­ného zástupcu (Nový Zéland, Nemecko, Kanada,…).

Cez prvú a druhú ver­ziu pro­to­typu, zosta­ve­nie tímu ľudí a promo video sa dopra­co­vali až k funkč­nej beta ver­zii webo­vej stránky Tras­hOut-u. Odvtedy bolo nahlá­se­ných cez 14,5 tisíca sklá­dok sku­točne po celom svete. Zatiaľ chýba len Antar­ktída. Nie­ktoré kra­jiny, ako naprí­klad Albán­sko alebo Rumun­sko, spra­vili z Tras­hOut-u svoj hlavný tool na mapo­va­nie nele­gál­nych sklá­dok.

Ako teda môžete pomôcť? Apli­ká­cia je posta­vená na troch kro­koch. Stiah­nete si ju, náj­dete najb­liž­šiu skládku a aktu­ali­zu­jete jej momen­tálny stav. Prí­padne nahlá­site novú skládku. Tras­hOut noti­fi­kuje zod­po­vedné samosprávy, orga­ni­zá­cie a v nie­kto­rých oblas­tiach aj odpa­dové firmy. Môžete pri­dať fotku, určiť veľ­kosť alebo pri­dať komen­tár. Tras­hOut vás bude neskôr infor­mo­vať o ďal­šom osude skládky. Mal som tú mož­nosť vyskú­šať si to na jed­nom splave po Malom Dunaji.

Apli­ká­cia je samoz­rejme zadarmo. Finan­cie cha­lani zís­kali z troch zdro­jov. Na začiatku mali angel inves­tora. Potom si nie­ktoré mestá pro­dukt zapla­tili. Ďal­šie náklady su kryté finan­ciami z gran­tov. 

V roku 2013 sa dostali s Tras­hOut-om do finále Wayra. Nedávno sa zúčast­nili na Clean World Con­fe­rence a zalo­žili spo­loč­nosť na tvorbu komerč­ných apli­ká­cií. Okrem toho pri­pra­vujú jeden nový pro­dukt. O tom ale zatiaľ hovo­riť nechcú.

Je naozaj skvelé natra­fiť na tech­no­lo­gickú ino­vá­ciu, ktorá nás učí chrá­niť pro­stre­die okolo. Len nech takých vzniká stále viac. Držíme palce v ďal­šom roz­ši­ro­vaní (nie sklá­dok, ale uží­va­te­ľov), cha­lani!

Pridať komentár (0)